Error message

  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1818 of G:\PleskVhosts\krishnasrikanth.in\stotras.krishnasrikanth.in\includes\database\query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1818 of G:\PleskVhosts\krishnasrikanth.in\stotras.krishnasrikanth.in\includes\database\query.inc).

kamalA stOtraM (daSamahaavidya -10) in telugu - కమలా స్తోత్రం (దశమహావిద్య -౧౦)

ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ ||
దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ ||
 
తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ |
త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ ||
 
దేవదానవగంధర్వయక్షరాక్షసకిన్నరః |
స్తూయసే త్వం సదా లక్ష్మీ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩ ||

kAmAkShI stOtraM in telugu - కామాక్షీ స్తోత్రం

కల్పనోకహ పుష్పజాల విలసన్నీలాలకాం మాతృకాం
కాంతాం కంజదళేక్షణాం కలిమల ప్రధ్వంసినీం కాళికాం
కాంచీనూపురహార హీరసుభగాం కాంచీపురీనాయకీం 
కామాక్షీం కరికుంభసన్నిభకుచాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౧ ||
 
మాయామాదిమకారణం త్రిజగతామారాధితాంఘ్రిద్వయా-
-మానందామృతవరిదాసి జగతాం విద్యాం విపద్దుఃఖహాం

kirAta vArAhI stOtram in telugu - కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్

అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య - దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః - అనుష్టుప్ ఛందః - శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా - హుం బీజం - రం శక్తిః - క్లీం కీలకం - మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః |
 
ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం |
క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే || ౧ ||
 
స్వాపహీనాం మదాలస్యామప్రమత్తామతామసీం |

Aparajitha stotram in telugu - అపరాజితా స్తోత్రమ్

 (దుర్గామాహాత్మ్య అంతర్గతం)

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || ౧ ||

రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః |
జ్యోత్స్నాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః || ౨ ||

కల్యాణ్యై ప్రణతా వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమః |
నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మ్యై శర్వాణ్యై తే నమో నమః || ౩ ||

Sri chaMdraSEkharEMdra sarasvatee (paramacharya) stuti in telugu - శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్తుతి

శృతిస్మృతిపురాణోక్త ధర్మమార్గరతం గురుమ్ |
భక్తానాం హితవక్తారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౧ ||

అద్వైతానందభరితం సాధూనాముపకారిణమ్ |
సర్వశాస్త్రవిదం శాంతం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౨ ||

ధర్మభక్తిజ్ఞానమార్గప్రచారే బద్ధకంకణమ్ |
అనుగ్రహప్రదాతారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౩ ||

భగవత్పాదపాదాబ్జవినివేశితచేతసః |
శ్రీచంద్రశేఖరగురోః ప్రసాదో మయి జాయతామ్ || ౪ ||

Sree ShODaSa nityaa dhyaana SlOkaalu in telugu - శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు

౧. శ్రీ కామేశ్వరీ నిత్యా
బాలార్కకోటిసంకాశాం మాణిక్య ముకుటోజ్జ్వలామ్ |
హారగ్రైవేయ కాంచీభిరూర్మికానూపురాదిభిః || ౧ ||
మండితాం రక్తవసనాం రత్నాభరణశోభితామ్ |
షడ్భుజాం త్రీక్షణామిన్దుకలా కలిత మౌలికామ్ || ౨ ||
పంచాష్ట షోడశద్వంద్వ షట్కోణ చతురస్రగామ్ |
మందస్మితోల్లాసద్వక్త్రాం దయామంధర వీక్షణామ్ || ౩ ||
పాశాంకుశౌ చ పుణ్డ్రేక్షుచాపం పుష్పశిలీముఖమ్ |

Shyamala stotram in telugu - శ్యామలా స్తోత్రమ్

జయ మాతర్విశాలాక్షీ జయ సంగీతమాతృకే |
జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే  || ౧ ||

నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరీ |
నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయ శంకరవల్లభే  || ౨ ||

జయ త్వం శ్యామలేదేవీ శుకశ్యామే నమోస్తుతే |
మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే  || ౩ ||

జయ నీలోత్పలప్రఖ్యే జయ సర్వవశంకరి |
జయ త్వజాత్వసంస్తుత్యే లఘుశ్యామే నమోస్తుతే  || ౪ ||

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు

శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం
కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |
బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ ||

శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం
పాశాంకుశాపూపకపిద్థజంబూ
స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః |
ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః
పాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || ౨ ||

శ్రీ భక్త గణపతి ధ్యానం
నాలికేరామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ |
శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || ౩ ||

RuNa vimOchana nRusiMha stOtraM in telugu - ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౧ ||

లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౨ ||

ఆంత్ర మాలాధరం శంఖ చక్రాబ్జాయుధ ధారిణం |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౩ ||

స్మరణాత్ సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౪ ||

Bhagavan mAnasa poojA in telugu - భగవన్మానసపూజా

హృదంభోజే కృష్ణః సజలజలదశ్యామలతనుః
సరోజాక్షః స్రగ్వీ ముకుటకటకాద్యాభరణవాన్ |
శరద్రాకానాథప్రతిమవదనః శ్రీమురలికాం
వహన్ ధ్యేయో గోపీగణపరివృతః కుంకుమచితః || ౧ ||

పయోఽంభోధేర్ద్వీపాన్మమ హృదయమాయాహి భగవన్
మణివ్రాతభ్రాజత్కనకవరపీఠం భజ హరే |
సుచిహ్నౌ తే పాదౌ యదుకులజ నేనేజ్మి సుజలైః
గృహాణేదం దూర్వాఫలజలవదర్ఘ్యం మురరిపో || ౨ ||

Pages

Subscribe to Stotras in Telugu Transcripts RSS