Samkshepa Ramayanam in telugu - సంక్షేప రామాయణం

శ్రీసీతారామచంద్రపరబ్రహ్మణే నమః

తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ |
నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ ||

కోఽన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ |
ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః || ౨ ||

చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః |
విద్వాన్ కః కస్సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శనః || ౩ ||

Runa vimochana Ganesha stotram in telugu - ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః | 
 
శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్ |
ఇతి కర హృదయాది న్యాసః |
 
ధ్యానం
సిందూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం లంబోదరం పద్మదళే నివిష్టం

Sri Ranga gadyam in telugu - శ్రీ రంగ గద్యం

చిదచిత్పరతత్త్వానాం తత్త్వాయాథార్థ్యవేదినే |
రామానుజాయ మునయే నమో మమ గరీయసే ||
 

Surya Mandala stotram in telugu - సూర్యమండల స్తోత్రం

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే |
సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || ౧ ||
 
యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్ |
దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || ౨ ||
 
యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం | విప్రైః స్తుతం భావనముక్తికోవిదమ్ |

kEvalaaShTakaM in telugu - కేవలాష్టకం

మధురం మధురేభ్యోఽపి, మంగళేభ్యోఽపి మంగళం |
పావనం పావనేభ్యోఽపి, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౧ ||
 
ఆబ్రహ్మస్తంభపర్యంతం, సర్వం మాయామయం జగత్ |
సత్యం సత్యం పునః సత్యం, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౨ ||
 
స గురుః స పితా చాపి, సా మాతా బాంధవోఽపి సః |

Shiva mahimna stotram in telugu - శివమహిమ్నస్తోత్రమ్

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ
స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్
మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః || ౧||
 
అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః
అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి |

AtmArpaNa stuti in telugu - ఆత్మార్పణ స్తుతి

కస్తే బోద్ధుం ప్రభవతి పరం దేవదేవ ప్రభావం
యస్మాదిత్థం వివిధరచనా సృష్టిరేషా బభూవ |
భక్తిగ్రాహ్యస్త్వమిహ తదపి త్వామహం భక్తిమాత్రాత్
స్తొతుం వాఞ్ఛామ్యతిమహదిదం సాహసం మే సహస్వ || ౧ ||
 
క్షిత్యాదీనామవయవవతాం నిశ్చితం జన్మ తావత్
తన్నాస్త్యెవ క్వచన కలితం కర్త్రధిష్ఠానహీనమ్ |

kamalA stOtraM (daSamahaavidya -10) in telugu - కమలా స్తోత్రం (దశమహావిద్య -౧౦)

ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ ||
దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ ||
 
తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ |
త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ ||
 
దేవదానవగంధర్వయక్షరాక్షసకిన్నరః |
స్తూయసే త్వం సదా లక్ష్మీ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩ ||

kAmAkShI stOtraM in telugu - కామాక్షీ స్తోత్రం

కల్పనోకహ పుష్పజాల విలసన్నీలాలకాం మాతృకాం
కాంతాం కంజదళేక్షణాం కలిమల ప్రధ్వంసినీం కాళికాం
కాంచీనూపురహార హీరసుభగాం కాంచీపురీనాయకీం 
కామాక్షీం కరికుంభసన్నిభకుచాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౧ ||
 
మాయామాదిమకారణం త్రిజగతామారాధితాంఘ్రిద్వయా-
-మానందామృతవరిదాసి జగతాం విద్యాం విపద్దుఃఖహాం

kirAta vArAhI stOtram in telugu - కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్

అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య - దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః - అనుష్టుప్ ఛందః - శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా - హుం బీజం - రం శక్తిః - క్లీం కీలకం - మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః |
 
ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం |
క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే || ౧ ||
 
స్వాపహీనాం మదాలస్యామప్రమత్తామతామసీం |

Pages

Subscribe to Stotras in Telugu Transcripts RSS