108 and 1000

108 Naamaalu

శ్రీ అన్నపూర్ణా అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః
శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః – 1
శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః – 2
శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః
శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి
శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః
శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః
 శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః