Sri Tulasi Stotram – శ్రీ తులసీ స్తోత్రం

జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే | యతో బ్రహ్మాదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యంతకారిణః || నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయికే || తులసీ పాతు మాం నిత్యం సర్వాపద్భ్యోఽపి సర్వదా | కీర్తితా వాపి స్మృతా వాపి పవిత్రయతి మానవమ్ || నమామి శిరసా దేవీం తులసీం విలసత్తనుం | యాం దృష్ట్వా పాపినో మర్త్యాః ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషాత్ || తులస్యా రక్షితం సర్వం జగదేతచ్చరాచరం | యా వినర్హంతి పాపాని దృష్ట్వా వా పాపిభిర్నరైః || నమస్తులస్యతితరాం యస్యై బద్ధాంజలిం కలౌ | కలయంతి సుఖం సర్వం స్త్రియో వైశ్యాస్తథాఽపరే || తులస్యా నాపరం కించిద్దైవతం జగతీతలే | యథా పవిత్రితో లోకో విష్ణుసంగేన వైష్ణవః || తులస్యాః పల్లవం…

Read More »

Sri Ganga Stava – శ్రీ గంగా స్తవః

సూత ఉవాచ – శృణుధ్వం మునయః సర్వే గంగాస్తవమనుత్తమమ్ | శోకమోహహరం పుంసామృషిభిః పరికీర్తితమ్ || ౧ || ఋషయ ఊచుః – ఇయం సురతరంగిణీ భవనవారిధేస్తారిణీ స్తుతా హరిపదాంబుజాదుపగతా జగత్సంసదః | సుమేరుశిఖరామరప్రియజలామలక్షాలినీ ప్రసన్నవదనా శుభా భవభయస్య విద్రావిణీ || ౨ || భగీరథరథానుగా సురకరీంద్రదర్పాపహా మహేశముకుటప్రభా గిరిశిరఃపతాకా సితా | సురాసురనరోరగైరజభవాచ్యుతైః సంస్తుతా విముక్తిఫలశాలినీ కలుషనాశినీ రాజతే || ౩ || పితామహకమండలుప్రభవముక్తిబీజా లతా శ్రుతిస్మృతిగణస్తుతద్విజకులాలవాలావృతా | సుమేరుశిఖరాభిదా నిపతితా త్రిలోకావృతా సుధర్మఫలశాలినీ సుఖపలాశినీ రాజతే || ౪ || చరద్విహగమాలినీ సగరవంశముక్తిప్రదా మునీంద్రవరనందినీ దివి మతా చ మందాకినీ | సదా దురితనాశినీ విమలవారిసందర్శన- ప్రణామగుణకీర్తనాదిషు జగత్సు సంరాజతే || ౫ || మహాభిషసుతాంగనా హిమగిరీశకూటస్తనా సఫేనజలహాసినీ సితమరాలసంచారిణీ | చలల్లహరిసత్కరా వరసరోజమాలాధరా రసోల్లసితగామినీ జలధికామినీ…

Read More »

Sri Sainatha Mahima Stotram – శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుం స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౧ || భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీఢ్యం మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యం జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౨ || భవాంభోధిమగ్నార్దితానాం జనానాం స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౩ || సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్ సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతం తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౪ || సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవాం నృణాం కుర్వతాం భుక్తి ముక్తి ప్రదంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౫ || అనేకా శృతా తర్క్య లీలా విలాసైః సమావిష్కృతేశాన…

Read More »

Sri Dattatreya Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం

జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిం | సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే | భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧ || జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ | దిగంబరదయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౨ || కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ | వేదశాస్త్రపరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౩ || హ్రస్వదీర్ఘకృశస్థూలనామగోత్రవివర్జిత | పంచభూతైకదీప్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౪ || యజ్ఞభోక్తే చ యజ్ఞాయ యజ్ఞరూపధరాయ చ | యజ్ఞప్రియాయ సిద్ధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౫ || ఆదౌ బ్రహ్మా మధ్యే విష్ణుః అంతే దేవః సదాశివః | మూర్తిత్రయస్వరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౬ || భోగాలయాయ భోగాయ యోగయోగ్యాయ ధారిణే | జితేంద్రియజితజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౭…

Read More »

Sri Ketu Stotram – శ్రీ కేతు స్తోత్రం

అస్య శ్రీ కేతుస్తోత్రమంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | కేతుర్దేవతా | శ్రీ కేతు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | గౌతమ ఉవాచ | మునీంద్ర సూత తత్త్వజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | సర్వరోగహరం బ్రూహి కేతోః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౧ || సూత ఉవాచ | శృణు గౌతమ వక్ష్యామి స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతమం కేతోః బ్రహ్మణా కీర్తితం పురా || ౨ || ఆద్యః కరాళవదనో ద్వితీయో రక్తలోచనః | తృతీయః పింగళాక్షశ్చ చతుర్థో జ్ఞానదాయకః || ౩ || పంచమః కపిలాక్షశ్చ షష్ఠః కాలాగ్నిసన్నిభః | సప్తమో హిమగర్భశ్చ ధూమ్రవర్ణోష్టమస్తథా || ౪ || నవమః కృత్తకంఠశ్చ దశమః నరపీఠగః | ఏకాదశస్తు శ్రీకంఠః ద్వాదశస్తు గదాయుధః || ౫ || ద్వాదశైతే మహాక్రూరాః…

Read More »

Sri Rahu Stotram – శ్రీ రాహు స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్చ్ఛందః | రాహుర్దేవతా | శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ గుహ్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ | ఆదరేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానాశ్చ శృణ్వత || ౨ || రాహుః సూర్యరిపుశ్చైవ విషజ్వాలాధృతాననః | సుధాంశువైరిః శ్యామాత్మా విష్ణుచక్రాహితో బలీ || ౩ || భుజగేశస్తీక్ష్ణదంష్ట్రః క్రూరకర్మా గ్రహాధిపః | ద్వాదశైతాని నామాని నిత్యం యో నియతః పఠేత్ || ౪ || జప్త్వా తు ప్రతిమాం చైవ సీసజాం మాషసుస్థితామ్ | నీల గంధాక్షతైః పుష్పైర్భక్త్యా సంపూజ్య యత్నతః || ౫ || వహ్నిమండలమానీయ…

Read More »

Sri Sani stotram (Dasaratha Kritam) – శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || ౩ || నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే | నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోస్తుతే || ౪ || నమస్తే ఘోరరూపాయ దుర్నిరీక్ష్యాయ తే నమః | నమస్తే సర్వభక్షాయ వలీముఖ నమోఽస్తుతే || ౫ || సూర్యపుత్త్ర నమస్తేఽస్తు భాస్వరోభయదాయినే | అధోదృష్టే నమస్తేఽస్తు సంవర్తక నమోస్తుతే || ౬ || నమో మందగతే తుభ్యం నిష్ప్రభాయ నమోనమః | తపసా…

Read More »

Sri Sukra Stotram – శ్రీ శుక్రస్తోత్రం

శృణ్వంతు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ | రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్ || ౧ || యేషాం సంకీర్తనైర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ | తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ || ౨ || శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ | తేజోనిధిః జ్ఞానదాతా యోగీ యోగవిదాం వరః || ౩ || దైత్యసంజీవనో ధీరో దైత్యనేతోశనా కవిః | నీతికర్తా గ్రహాధీశో విశ్వాత్మా లోకపూజితః || ౪ || శుక్లమాల్యాంబరధరః శ్రీచందనసమప్రభః | అక్షమాలాధరః కావ్యః తపోమూర్తిర్ధనప్రదః || ౫ || చతుర్వింశతినామాని అష్టోత్తరశతం యథా | దేవస్యాగ్రే విశేషేణ పూజాం కృత్వా విధానతః || ౬ || య ఇదం పఠతి స్తోత్రం భార్గవస్య మహాత్మనః | విషమస్థోఽపి భగవాన్ తుష్టః స్యాన్నాత్ర సంశయః…

Read More »

Sri Brihaspathi Stotram – శ్రీ బృహస్పతి స్తోత్రం

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః | లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః || ౧ || సర్వేశః సర్వదాఽభీష్టః సర్వజిత్సర్వపూజితః | అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా గురుః పితా || ౨ || విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః | భూర్భువస్సువరోం చైవ భర్తా చైవ మహాబలః || ౩ || పంచవింశతినామాని పుణ్యాని నియతాత్మనా | నందగోపగృహాసీన విష్ణునా కీర్తితాని వై || ౪ || యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ ప్రయతః సుసమాహితః | విపరీతోఽపి భగవాన్ప్రీతస్తస్య బృహస్పతిః || ౫ || యశ్శృణోతి గురుస్తోత్రం చిరం జీవేన్న సంశయః | సహస్రగోదానఫలం విష్ణోర్వచనతోభవేత్ | బృహస్పతికృతా పీడా న కదాచిద్భవిష్యతి || ౬ ||

Read More »

Runa vimochana Angaraka stotram – ఋణవిమోచన అంగారక స్తోత్రం

స్కంద ఉవాచ | ఋణగ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కథం భవేత్ | బ్రహ్మోవాచ | వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదం | అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | రక్తమాల్యాంబరధరః శూలశక్తిగదాధరః | చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుతః || ౧ || మంగళో భూమిపుత్రశ్చ ఋణహర్తా ధనప్రదః | స్థిరాసనో మహాకాయో సర్వకామఫలప్రదః || ౨ || లోహితో లోహితాక్షశ్చ సామగానాం కృపాకరః | ధరాత్మజః కుజో భౌమో భూమిజో భూమినందనః || ౩ || అంగారకో యమశ్చైవ సర్వరోగాపహారకః | సృష్టేః కర్తా చ హర్తా చ సర్వదేవైశ్చపూజితః || ౪ || ఏతాని కుజ నామాని…

Read More »