Shirdi Sai Kakada Aarathi – కాకడ ఆరతి

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   ౧. జోడు నియాకర చరణి ఠేవిలా మాధా | పరిసావీ వినంతీ మాఝి పండరీనాధా || ||౧|| అసోనసో భావ ఆలో తూఝియా ఠాయా | కృపా దృష్టి పాహే మజకడే సద్గురురాయా || ||౨|| అఖండీత సావే ఐసే వాటతే పాయీ | సాండూనీ సంకోచ్ ఠావ థోడా సా దేఈ || ||౩|| తుకామ్హణే దేవా మాఝీ వేడీ వాకుడీ | నామేభవ పాశ్ హాతి ఆపుల్యా తోడీ || ||౪|| ౨. ఉఠా పాండురంగా ప్రభాత్ సమయో పాతలా | వైష్ణవాంచ మేళా గరుడ పారీ దాటలా ||…

Read More »

Shirdi Sai Afternoon Aarathi – మధ్యాహ్న ఆరతి

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   ౧. ఘేవుని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీ కరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ ||౧|| ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ ఓవాళూ హరమాధవ సాయీరమాధవ ఓవాళూ హరమాధవ ||౨|| కరూనీయా స్థిరమన పాహు గంభీర హే ధ్యాన సాయిచే హేధ్యాన పాహు గంభీర హేధ్యాన ||౩|| కృష్ణనాధా దత్తసాయి జడో చిత్త తుఝే పాయీ చిత్త బాబా పాయీ జడో చిత్త తుఝే పాయీ ||౪|| ౨. ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవా | చరణరజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా ||…

Read More »

Shirdi Sai Evening Dhoop Aarathi – ధూప ఆరతి

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవా | చరణరజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా || జాళూనియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహే దంగ | ముముక్ష జనదావీ నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ || ఆరతి సాయిబాబా || జయా మనీ జైసా భావ తయా తైసా అనుభవ | దావిసి దయా ఘనా ఐసి తుఝీహీ మావ తుఝీహీ మావ || ఆరతి సాయిబాబా || తుమచే నామ ధ్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా | అగాధ తవకరణి మార్గ దావిసీ ఆనాథా దావిసీ ఆనాథా…

Read More »

Shirdi Sai Night Shej Aarathi – షేజ్ ఆరతి

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝా సాయినాథా | పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆతా || నిర్గుణాచీస్థితి కైసి ఆకారా ఆలీ బాబా ఆకారా ఆలీ | సర్వాఘటీ భరూని ఉరలీ సాయీ మా ఊలీ || ౧ || ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాథా మాఝా సాయినాథా | పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆతా || రజతమసత్వతిఘేమాయా ప్రసావలీ బాబా మాయాప్రసావలీ | మాయే చీయా పోటీ కైసీ మాయా ఉద్భవలీ || ౨ || ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝా సాయినాథా |…

Read More »

Devi Suktham – దేవీసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః | అహం మిత్రావరుణోభా బిభర్మ్యహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా || ౧ || అహం సోమమాహనసం బిభర్మ్యహం త్వష్టారముత పూషణం భగమ్ | అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే ఏ ౩ యజమానాయ సున్వతే || ౨ || అహం రాష్ట్రీ సంగమనీ వసూనాం చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞియానామ్ | తాం మా దేవా వ్యదధుః పురుత్రా భూరిస్థాత్రాం భూర్యా వేశయన్తీమ్ || ౩ || మయా సోఽఅన్నమత్తి…

Read More »

Sri Suktham – శ్రీసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ | చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧ || తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ | యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || ౨ || అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీమ్ | శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ || ౩ || కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ | పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || ౪ ||…

Read More »

Purusha Suktam – పురుషసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం తచ్ఛం యోరావృణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ | గాతుం యజ్ఞపతయే | దైవీః స్వస్తిరస్తు నః | స్వస్తిర్మానుషేభ్యః | ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజమ్ | శన్నో అస్తు ద్విపదే | శం చతుష్పదే || ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః || ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః | సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ | స భూమిం విశ్వతో వృత్వా | అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ | పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ | యద్భూతం యచ్చ…

Read More »

Sri Rudram – Chamakam – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – చమకప్రశ్నః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   || ప్రథమ అనువాక || ఓం అగ్నావిష్ణూ సజోషసేమా వర్ధన్తు వాం గిరః | ద్యుమ్నైర్వాజేభిరాగతమ్ | వాజశ్చ మే ప్రసవశ్చ మే ప్రయతిశ్చ మే ప్రసితిశ్చ మే ధీతిశ్చ మే క్రతుశ్చ మే స్వరశ్చ మే శ్లోకశ్చ మే శ్రావశ్చ మే శ్రుతిశ్చ మే జ్యోతిశ్చ మే సువశ్చ మే ప్రాణశ్చ మేఽపానశ్చ మే వ్యానశ్చ మేఽసుశ్చ మే చిత్తం చ మ ఆధీతం చ మే వాక్చ మే మనశ్చ…

Read More »

Sri Rudram – Namakam – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – నమకప్రశ్నః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ || || ప్రథమ అనువాక || ఓం నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః | నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః | యా త ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః | శివా శరవ్యా యా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ | యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ | తయా నస్తనువా శన్తమయా గిరిశన్తాభిచాకశీహి…

Read More »

Sri Rudra prashnah – Laghunyasah – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – లఘున్యాసః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయేత్ || శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ | గఙ్గాధరం దశభుజం సర్వాభరణభూషితమ్ || నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ | వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయప్రదమ్ || కమణ్డల్వక్షసూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినమ్ | జ్వలన్తం పిఙ్గలజటాశిఖాముద్యోతధారిణమ్ || వృషస్కన్ధసమారూఢమ్ ఉమాదేహార్ధధారిణమ్ | అమృతేనాప్లుతం శాన్తం దివ్యభోగసమన్వితమ్ || దిగ్దేవతాసమాయుక్తం సురాసురనమస్కృతమ్ | నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువమక్షరమవ్యయమ్ || సర్వవ్యాపినమీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్ | ఏవం ధ్యాత్వా…

Read More »