Ratri Suktam – రాత్రిసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   (ఋగ్వేద మం.౧౦, సూ.౧౨౭) అస్య శ్రీ రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః, శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః | రాత్రీ వ్యఖ్యదాయతీ పురుత్రా దేవ్య౧క్షభిః | విశ్వా అధి శ్రియోఽధిత || ౧ ఓర్వప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్యు౧ద్వతః | జ్యోతిషా బాధతే తమః || ౨ నిరు స్వసారమస్కృతోషసం దేవ్యాయతీ | అపేదు హాసతే తమః || ౩ సా నో అద్య యస్యా వయం ని…

Read More »

Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – సానుస్వార ప్రశ్నః (సున్నాల పన్నం)

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   [కృష్ణయజుర్వేదం తైత్తరీయ బ్రాహ్మణ ౩-౪-౧-౧] శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం | బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణమాలభతే | క్షత్త్రాయ రాజన్యమ్ | మరుద్భ్యో వైశ్యమ్ | తపసే శూద్రమ్ | తమసే తస్కరమ్ | నారకాయ వీరహణమ్ | పాప్మనే క్లీబమ్ | ఆక్రయాయాయోగూమ్ | కామాయ పుగ్గ్‍శ్చలూమ్ | అతిక్రుష్టాయ మాగధమ్ || ౧ || గీతాయ సూతమ్ | నృత్తాయ శైలూషమ్ | ధర్మాయ సభాచరమ్ | నర్మాయ…

Read More »

Harivarasanam (Hariharaatmajaashtakam) – హరివరాసనం (హరిహరాత్మజాష్టకం)

హరివరాసనం విశ్వమోహనమ్ హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్ | అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౧ || శరణకీర్తనం భక్తమానసమ్ భరణలోలుపం నర్తనాలసమ్ | అరుణభాసురం భూతనాయకమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౨ || ప్రణయసత్యకం ప్రాణనాయకమ్ ప్రణతకల్పకం సుప్రభాంచితమ్ | ప్రణవమందిరం కీర్తనప్రియమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౩ || తురగవాహనం సుందరాననమ్ వరగదాయుధం వేదవర్ణితమ్ | గురుకృపాకరం కీర్తనప్రియమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౪ || త్రిభువనార్చితం దేవతాత్మకమ్ త్రినయనప్రభుం దివ్యదేశికమ్ | త్రిదశపూజితం చింతితప్రదమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౫ || భవభయాపహం భావుకావకమ్ భువనమోహనం భూతిభూషణమ్ | ధవళవాహనం దివ్యవారణమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౬ || కళమృదుస్మితం సుందరాననమ్ కళభకోమలం గాత్రమోహనమ్ | కళభకేసరీవాజివాహనమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౭ || శ్రితజనప్రియం చింతితప్రదమ్…

Read More »

Sri Ayyappa Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

మహాశాస్తా మహాదేవో మహాదేవసుతోఽవ్యయః | లోకకర్తా లోకభర్తా లోకహర్తా పరాత్పరః || ౧ || త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ తపస్వీ భూతసైనికః | మంత్రవేదీ మహావేదీ మారుతో జగదీశ్వరః || ౨ || లోకాధ్యక్షోఽగ్రణీః శ్రీమానప్రమేయపరాక్రమః | సింహారూఢో గజారూఢో హయారూఢో మహేశ్వరః || ౩ || నానాశస్త్రధరోఽనర్ఘో నానావిద్యావిశారదః | నానారూపధరో వీరో నానాప్రాణినిషేవితః || ౪ || భూతేశో భూతితో భృత్యో భుజంగాభరణోజ్వలః | ఇక్షుధన్వీ పుష్పబాణో మహారూపో మహాప్రభుః || ౫ || మాయాదేవీసుతో మాన్యో మహనీయో మహాగుణః | మహాశైవో మహారుద్రో వైష్ణవో విష్ణుపూజకః || ౬ || విఘ్నేశో వీరభద్రేశో భైరవో షణ్ముఖప్రియః | మేరుశృంగసమాసీనో మునిసంఘనిషేవితః || ౭ || దేవో భద్రో జగన్నాథో గణనాథో గణేశ్వరః | మహాయోగీ మహామాయీ మహాజ్ఞానీ…

Read More »

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహాశాస్త్రే నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం మహాదేవసుతాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం లోకకర్త్రే నమః | ఓం లోకభర్త్రే నమః | ఓం లోకహర్త్రే నమః | ఓం పరాత్పరాయ నమః | ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః | ఓం ధన్వినే నమః | ౧౦ ఓం తపస్వినే నమః | ఓం భూతసైనికాయ నమః | ఓం మంత్రవేదినే నమః | ఓం మహావేదినే నమః | ఓం మారుతాయ నమః | ఓం జగదీశ్వరాయ నమః | ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః | ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం అప్రమేయపరాక్రమాయ నమః | ౨౦ ఓం సింహారూఢాయ నమః…

Read More »

Sri Ayyappa pancharatnam – శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ | పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ || విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ | క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ || మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితమ్ | సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ || అస్మత్కులేశ్వరం దేవమస్మచ్ఛత్రు వినాశనమ్ | అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ || పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహమ్ | ఆర్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౫ || పంచరత్నాఖ్యమేతద్యో నిత్యం శుద్ధః పఠేన్నరః | తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ శాస్తా వసతి మానసే ||

Read More »

Vignana Nauka Ashtakam – విజ్ఞాననౌకాష్టకం

తపోయజ్ఞదానాదిభిశ్శుద్ధబుద్ధి- ర్విరక్తోగ్రజాతిః పరే తుచ్ఛ బుద్ధ్యా | పరిత్యజ్య సర్వం యదాప్నోతి తత్త్వం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౧ || దయాళుం గురుం బ్రహ్మనిష్ఠం ప్రశాంతం సమారాధ్య భక్త్యా విచార్య స్వరూపమ్ | యదాప్నోతి తత్త్వం నిదిధ్యస్య విద్వాన్ పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౨ || యదానందరూపప్రకాశస్వరూపం నిరస్త ప్రపంచం పరిచ్ఛేద శూన్యం | అహం బ్రహ్మవృత్తైకగమ్యం తురీయం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౩ || యదజ్ఞానతో భాతి విశ్వం సమస్తం ప్రణష్టం చ సద్యో యదాత్మప్రబోధే | మనోవాగతీతం విశుద్ధం విముక్తం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౪ || అనంతం విభుం నిర్వికల్పం నిరీహం శివం సంగహీనం యదోంకారగమ్యమ్ | నిరాకారమత్యుజ్జ్వలం మృత్యుహీనం పరం బ్రహ్మ నిత్యం…

Read More »

Sri Shiva Raksha Stotram – శ్రీ శివ రక్షా స్తోత్రం

అస్య శ్రీ శివరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య యాజ్ఞవల్క్య ఋషిః | శ్రీ సదాశివో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ సదాశివప్రీత్యర్థం శివరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || చరితం దేవదేవస్య మహాదేవస్య పావనమ్ | అపారం పరమోదారం చతుర్వర్గస్య సాధనమ్ || ౧ || గౌరీవినాయకోపేతం పంచవక్త్రం త్రినేత్రకమ్ | శివం ధ్యాత్వా దశభుజం శివరక్షాం పఠేన్నరః || ౨ || గంగాధరః శిరః పాతు భాలం అర్ధేన్దుశేఖరః | నయనే మదనధ్వంసీ కర్ణో సర్పవిభూషణః || ౩ || ఘ్రాణం పాతు పురారాతిః ముఖం పాతు జగత్పతిః | జిహ్వాం వాగీశ్వరః పాతు కంధరం శితికంధరః || ౪ || శ్రీకంఠః పాతు మే కంఠం స్కంధౌ విశ్వధురన్ధరః | భుజౌ భూభారసంహర్తా కరౌ పాతు పినాకధృక్ || ౫ ||…

Read More »

Advaitha lakshanam – అద్వైతలక్షణం

అజ్ఞానమేతద్ద్వైతాఖ్యమద్వైతం శ్రేయసామ్పరమ్ మమ త్వహమితి ప్రజ్ఞావియుక్తమితి కల్పవత్ || ౧ || అవికార్యమనాఖ్యేయమద్వైతమనుభూయతే మనోవృత్తిమయం ద్వైతమద్వైతం పరమార్థతః || ౨ || మనసో వృత్తయస్తస్మాద్ధర్మాధర్మనిమిత్తజాః నిరోద్ధవ్యాస్తన్నిరోధేనాద్వైతం నోపపద్యతే || ౩ || మనోదృష్టమిదం సర్వం యత్కించిత్సదరాచరమ్ మనసో హ్యమనీభావేఽద్వైతభావం తదాప్నుయాత్ || ౪ || బహిః ప్రజ్ఞాం సదోత్సృజ్యాప్యన్తః ప్రజ్ఞాం చ యో బుధః కయాపి ప్రజ్ఞయోపేతః ప్రజ్ఞావానితి కథ్యతే || ౫ || కర్మణో భావనాచేయం సా బ్రహ్మపరిపన్థినీ కర్మభావనయా తుల్యం విజ్ఞానముపజాయతే || ౬ ||

Read More »

Sadhana Panchakam – సాధన పంచకం

వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మనస్త్యజ్యతామ్ | పాపౌఘః పరిభూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసంధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ || ౧ || సంగః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాంత్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ | సద్విద్వానుపసర్ప్యతాం ప్రతిదినం తత్పాదుకా సేవ్యతాం బ్రహ్మైవాక్షరమర్థ్యతాం శ్రుతిశిరోవాక్యం సమాకర్ణ్యతామ్ || ౨ || వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం శ్రుతిశిరఃపక్షః సమాశ్రీయతాం దుస్తర్కాత్సువిరమ్యతాం శ్రుతిమతస్తర్కోఽనుసన్ధీయతామ్ | బ్రహ్మైవస్మి విభావ్యతామహరహో గర్వః పరిత్యజ్యతాం దేహోఽహమ్మతిరుజ్ఝ్యతాం బుధజనైర్వాదః పరిత్యజ్యతామ్ || ౩ || క్షుద్వ్యాధిశ్చ చికిత్స్యతాం ప్రతిదినం భిక్షౌషధం భుజ్యతాం స్వాద్వన్నం న చ యాచ్యతాం విధివశాత్ప్రాప్తేన సన్తుష్యతామ్ | శీతోష్ణాది విషహ్యతాం న తు వృథా వాక్యం సముచ్చార్యతా- మౌదాసీన్యమభీప్స్యతాం జనకృపానైష్ఠుర్యముత్సృజ్యతామ్ || ౪ || ఏకాంతే సుఖమాస్యతాం…

Read More »