Category: Raama Stotras

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Maha veera gadyam) – శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర వైభవం)

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి వేదాంతాచార్యవర్యోమే సన్నిధత్తాం సదాహృది || జయత్యాశ్రిత సంత్రాస ధ్వాంత విధ్వంసనోదయః | ప్రభావాన్ సీతయా దేవ్యా పరమవ్యోమ భాస్కరః || జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ, దేవాసుర సమర సమయ సముదిత నిఖిల నిర్జర నిర్ధారిత నిరవధికమాహాత్మ్య, దశవదన దమిత దైవత...

Sri Rama Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః

ఓం శ్రీరామాయ నమః | ఓం రామభద్రాయ నమః | ఓం రామచంద్రాయ నమః | ఓం శాశ్వతాయ నమః | ఓం రాజీవలోచనాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం రాజేంద్రాయ నమః | ఓం రఘుపుంగవాయ నమః | ఓం జానకీవల్లభాయ...

Sri Sita Rama Stotram – సీతారామస్తోత్రం

అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ | రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧ || రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ | సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨ || పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః | వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగామ్ || ౩ || కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ | పుండరీకవిశాలాక్షం...

Sri Raama Dvadasha nama stotram – రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ప్రథమం శ్రీధరం విద్యాద్ద్వితీయం రఘునాయకం | తృతీయం రామచంద్రం చ చతుర్థం రావణాంతకం || ౧ || పంచమం లోకపూజ్యం చ షష్ఠమం జానకీపతిం | సప్తమం వాసుదేవం చ శ్రీరామం చాష్టమం తథా || ౨ || నవమం జలదశ్యామం దశమం లక్ష్మణాగ్రజం | ఏకాదశం...

Gayatri Ramayanam – గాయత్రీ రామాయణం

తపః స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందనః | ఋషిభిః పూజితః సమ్యగ్యథేంద్రో విజయీ పురా || ౨ విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితమ్ | వత్స రామ ధనుః పశ్య...

Ahalya kruta Rama stotram in Telugu – అహల్యాకృత రామస్తోత్రం

అహల్యోవాచః | అహో కృతార్థాఽస్మి జగన్నివాస తే పాదాబ్జసంలగ్నరజః కణాదహమ్ | స్పృశామి యత్పద్మజశంకరాదిభిః విమృగ్యతే రంధితమానసైః సదా || ౧ || అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్ | చలస్యజస్రం చరణాదివర్జితః సంపూర్ణ ఆనందమయోఽతిమాయికః || ౨ || యత్పాదపంకజపరాగపవిత్రగాత్రా...

Apaduddharana Stotram in Telugu – ఆపదుద్ధారణ స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ || ౧ || ఆర్తానామార్తిహంతారం భీతానాం భీతినాశనమ్ | ద్విషతాం కాలదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహమ్ || ౨ || నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ | ఖండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩ ||...

Samkshepa Ramayanam in telugu – సంక్షేప రామాయణం

తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ || కోఽన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ | ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః || ౨ || చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః | విద్వాన్ కః...

Rama raksha stotram in telugu – రామ రక్షా స్తోత్రం

అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య | బుధకౌశిక ఋషిః | శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | సీతా శక్తిః | శ్రీమద్ హనుమాన కీలకమ్ | శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్థే రామరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || ధ్యానమ్- ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థమ్ పీతం వాసో వసానం నవకమలదళస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నమ్ | వామాంకారూఢ...

Rama Apaduddharaka Stotram in telugu – రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ || నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ | దండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧ || ఆపన్నజనరక్షైకదీక్షాయామితతేజసే | నమోస్తు విష్ణవేతుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౨ || పదాంభోజరజస్స్పర్శ పవిత్రమునియోషితే | నమోస్తు సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే ||...