Category: Vishnu Stotras

Sri Sudarshana Ashtakam – శ్రీ సుదర్శన అష్టకం

ప్రతిభటశ్రేణి భీషణ, వరగుణస్తోమ భూషణ జనిభయస్థాన తారణ, జగదవస్థాన కారణ | నిఖిలదుష్కర్మ కర్శన, నిగమసద్ధర్మ దర్శన జయ జయ శ్రీ సుదర్శన, జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || ౧ || శుభజగద్రూప మండన, సురగణత్రాస ఖండన శతమఖబ్రహ్మ వందిత, శతపథబ్రహ్మ నందిత | ప్రథితవిద్వత్...

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం సత్యదేవాయ నమః | ఓం సత్యాత్మనే నమః | ఓం సత్యభూతాయ నమః | ఓం సత్యపురుషాయ నమః | ఓం సత్యనాథాయ నమః | ఓం సత్యసాక్షిణే నమః | ఓం సత్యయోగాయ నమః | ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః | ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ...

Nyasa Dasakam – న్యాస దశకం

శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితార్కిక కేసరీ | వేదాంతాచార్య వర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || అహం మద్రక్షణభరో మద్రక్షణ ఫలం తథా | న మమ శ్రీపతేరేవేత్యాత్మానం నిక్షిపేత్ బుధః || ౧ || న్యస్యామ్యకించనః శ్రీమన్ అనుకూలోన్యవర్జితః | విశ్వాస ప్రార్థనాపూర్వమ్ ఆత్మరక్షాభరం త్వయి...

Sri Devaraja Ashtakam – శ్రీ దేవరాజాష్టకం

శ్రీమత్కాఞ్చీమునిం వన్దే కమలాపతినన్దనమ్ | వరదాఙ్ఘ్రిసదాసఙ్గరసాయనపరాయణమ్ దేవరాజదయాపాత్రం శ్రీకాఞ్చీపూర్ణముత్తమమ్ | రామానుజమునేర్మాన్యం వన్దేఽహం సజ్జనాశ్రయమ్ నమస్తే హస్తిశైలేశ శ్రీమన్నమ్బుజలోచనః | శరణం త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి ప్రణతార్తిహరాచ్యుత || ౧ || సమస్తప్రాణిసన్త్రాణప్రవీణ కరుణోల్బణ | విలసన్తు కటాక్షస్తే మయ్యస్మిన్ జగతాంపతే || ౨ || నిన్దితాచారకరణం నివృత్తం...

Panchayudha Stotram – పంచాయుధ స్తోత్రం

  స్ఫురత్సహస్రారశిఖాతితీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటితుల్యం సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః చక్రం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || విష్ణోర్ముఖోత్థానిల పూరితస్య యస్య ధ్వనిర్దానవదర్పహంతా తం పాంచజన్యం శశికోటిశుభ్రం శంఖం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || హిరణ్మయీం మేరుసమానసారాం కౌమోదకీం దైత్యకులైక హంత్రీం...

Matsya Stotram – శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం

నూనం త్వం భగవాన్ సాక్షాద్ధరిర్నారాయణోఽవ్యయః | అనుగ్రహాయభూతానాం ధత్సే రూపం జలౌకసామ్ || ౧ || నమస్తే పురుషశ్రేష్ఠ స్థిత్యుత్పత్యప్యయేశ్వర | భక్తానాం నః ప్రపన్నానాం ముఖ్యోహ్యాత్మగతిర్విభో || ౨ || సర్వే లీలావతారాస్తే భూతానాం భూతిహేతవః | జ్ఞాతుమిచ్ఛామ్యదో రూపం యదర్థం భవతాధృతమ్ || ౩...

Narayana Suktam – నారాయణ సూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Narayana upanishat – నారాయణోపనిషత్

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Sri Kurma Stotram – శ్రీ కూర్మ స్తోత్రం

నమామ తే దేవ పదారవిందం ప్రపన్న తాపోపశమాతపత్రం | యన్మూలకేతా యతయోఽంజసోరు సంసారదుఃఖం బహిరుత్క్షిపంతి || ౧ || ధాతర్యదస్మిన్భవ ఈశ జీవా- స్తాపత్రయేణోపహతా న శర్మ | ఆత్మన్లభంతే భగవంస్తవాంఘ్రి- చ్ఛాయాం స విద్యామత ఆశ్రయేమ || ౨ || మార్గంతి యత్తే ముఖపద్మనీడై- శ్ఛన్దస్సుపర్ణైరృషయో...

Eka Sloki Bharatham – ఏకశ్లోకీ భారతం

ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహేదాహనం | ద్యూతశ్రీహరణం వనే విచరణం మత్స్యాలయే వర్తనమ్ || లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం | భీష్మద్రోణసుయోధనాదిమథనం హ్యేతన్మహాభారతమ్ ||