Category: Dasa Maha Vidyalu

Sri Chinnamastha devi stotram – శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవీ స్తోత్రం

ఈశ్వర ఉవాచ | స్తవరాజమహం వందే వై రోచన్యాశ్శుభప్రదం | నాభౌ శుభ్రారవిందం తదుపరి విలసన్మండలం చండరశ్మేః సంసారస్యైకసారాం త్రిభువనజననీం ధర్మకామార్థదాత్రీం | తస్మిన్నధ్యే త్రిభాగే త్రితయతనుధరాం ఛిన్నమస్తాం ప్రశస్తాం తాం వందే ఛిన్నమస్తాం శమనభయహరాం యోగినీం యోగముద్రామ్ || ౧ || నాభౌ శుద్ధసరోజవక్త్రవిలసద్బంధూకపుష్పారుణం భాస్వద్భాస్కరమండలం...

Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం

మేరౌ గిరివరేగౌరీ శివధ్యానపరాయణా | పార్వతీ పరిపప్రచ్ఛ పరానుగ్రహవాంఛయా || ౧ || శ్రీపార్వత్యువాచ- భగవంస్త్వన్ముఖాంభోజాచ్ఛ్రుతా ధర్మా అనేకశః | పునశ్శ్రోతుం సమిచ్ఛామి భైరవీస్తోత్రముత్తమమ్ || ౨ || శ్రీశంకర ఉవాచ- శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవీ హృదయాహ్వయం | స్తోత్రం తు పరమం పుణ్యం సర్వకళ్యాణకారకమ్...

Sri Bhuvaneshwari Hrudayam – శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్

శ్రీదేవ్యువాచ | భగవన్ బ్రూహి తత్ స్తోత్రం సర్వకామప్రసాధనం | యస్య శ్రవణమాత్రేణ నాన్యచ్ఛ్రోతవ్యమిష్యతే || ౧ || యది మేఽనుగ్రహః కార్యః ప్రీతిశ్చాపి మమోపరి | తదిదం కథయ బ్రహ్మన్ విమలం యన్మహీతలే || ౨ || ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి...

Sri Bhuvaneshwari Stotram – శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం

అథానందమయీం సాక్షాచ్ఛబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణీం ఈడే సకలసంపత్త్యై జగత్కారణమంబికాం || ౧ || విద్యామశేషజననీమరవిందయోనే- ర్విష్ణోశ్శివస్యచవపుః ప్రతిపాదయిత్రీం సృష్టిస్థితిక్షయకరీం జగతాం త్రయాణాం స్తోష్యేగిరావిమలయాప్యహమంబికే త్వాం || ౨ || పృథ్వ్యా జలేన శిఖినా మరుతాంబరేణ హోత్రేందునా దినకరేణ చ మూర్తిభాజః దేవస్య మన్మథరిపోః పరశక్తిమత్తా హేతుస్త్వమేవ ఖలు పర్వతరాజపుత్రి ||...

Sri Tripura sundari stotram – శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం

ధ్యానం | బాలార్కమండలాభాసాం చతుర్బాహాం త్రిలోచనామ్ | పాశాంకుశ శరాఞ్శ్చాపాన్ ధారయంతీం శివాం భజే || ౧ || బాలార్కయుతతైజసాం త్రినయనాం రక్తాంబరోల్లాసినీం | నానాలంకృతిరాజమానవపుషం బాలేందు యుక్ శేఖరాం | హస్తైరిక్షుధనుః సృణిం సుమశరాం పాశం ముదాబిభ్రతీం శ్రీచక్రస్థిత సుందరీం త్రిజగతామాధారభూతాం భజే || ౨...

Sri Tara Stotram – శ్రీ తారా స్తోత్రం

ధ్యానం | ఓం ప్రత్యాలీఢపదార్చితాంఘ్రిశవహృద్ ఘోరాట్టహాసా పరా ఖడ్గేందీవరకర్త్రికర్పరభుజా హుంకార బీజోద్భవా | సర్వా నీలవిశాలపింగలజటాజూటైక నాగైర్యుతా జాడ్యన్యస్య కపాలకే త్రిజగతాం హంత్యుగ్రతారా స్వయం || శూన్యస్థామతితేజసాం చ దధతీం శూలాబ్జ ఖడ్గం గదాం ముక్తాహారసుబద్ధ రత్న రసనాం కర్పూర కుందోజ్వలామ్ | వందే విష్ణుసురేంద్రరుద్రనమితాం త్రైలోక్య...

Sri Neela Saraswati stotram – శ్రీ నీలసరస్వతీస్తోత్రం

ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ | భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౧ || సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే | జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౨ || జటాజూటసమాయుక్తే లోలజిహ్వానుకారిణీ | ద్రుతబుద్ధికరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ ||...

Sri Tripura Bhairavi stotram – శ్రీ త్రిపురభైరవీ స్తోత్రం

శ్రీ భైరవ ఉవాచ- బ్రహ్మాదయస్స్తుతి శతైరపి సూక్ష్మరూపం జానంతినైవ జగదాదిమనాదిమూర్తిమ్ | తస్మాదమూం కుచనతాం నవకుంకుమాస్యాం స్థూలాం స్తువే సకలవాఙ్మయమాతృభూతామ్ || ౧ || సద్యస్సముద్యత సహస్ర దివాకరాభాం విద్యాక్షసూత్రవరదాభయచిహ్నహస్తాం | నేత్రోత్పలైస్త్రిభిరలంకృతవక్త్రపద్మాం త్వాం తారహారరుచిరాం త్రిపురాం భజామః || ౨ || సిందూరపూరరుచిరాం కుచభారనమ్రాం జన్మాంతరేషు...

kamalA stOtraM (daSamahaavidya -10) in telugu – కమలా స్తోత్రం (దశమహావిద్య -౧౦)

ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ || దేవదానవగంధర్వయక్షరాక్షసకిన్నరః | స్తూయసే త్వం సదా...

Tripurasundari manasa puja stotram in telugu – త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం

మమ న భజనశక్తిః పాదయోస్తే న భక్తి- ర్న చ విషయవిరక్తిర్ధ్యానయోగే న సక్తిః | ఇతి మనసి సదాహం చింతయన్నాద్యశక్తే రుచిరవచనపుష్పైరర్చనం సంచినోమి || ౧ || వ్యాప్తం హాటకవిగ్రహైర్జలచరైరారూఢదేవవ్రజైః పోతైరాకులితాంతరం మణిధరైర్భూమీధరైర్భూషితమ్ | ఆరక్తామృతసింధుముద్ధురచలద్వీచీచయవ్యాకుల- వ్యోమానం పరిచింత్య సంతతమహో చేతః కృతార్థీభవ || ౨...