Category Archives: Devi Stotras

Sri Maha Kali Stotram – శ్రీ మహాకాళీ స్తోత్రం

ధ్యానం | శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం వరప్రదాం హాస్యయుక్తాం త్రిణేత్రాంచ కపాల కర్త్రికా కరాం | ముక్తకేశీం లలజ్జిహ్వాం పిబంతీం రుధిరం ముహుః చతుర్బాహుయుతాం దేవీం వరాభయకరాం స్మరేత్ || శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం హసన్ముఖీం చతుర్భుజాం ఖడ్గముండవరాభయకరాం శివాం | ముండమాలాధరాం దేవీం లలజ్జిహ్వాం దిగంబరాం ఏవం సంచింతయేత్కాళీం శ్మశనాలయవాసినీమ్ || స్తోత్రం | ఓం విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీం | నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభాం || త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వం హి వషట్కారః స్వరాన్వికా | సుధాత్వమక్షరే నిత్యే త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా || అర్థమాత్రా స్థితా నిత్యా యానుచ్ఛార్యా విశేషతః | త్వమేవ సంధ్యా సావిత్రీ త్వం దేవీ జననీ పరా || త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం త్వయైతద్ సృజ్యతే జగత్…

Read More »

Sreyaskari Stotram – శ్రేయస్కరీ స్తోత్రం

శ్రేయస్కరి శ్రమనివారిణి సిద్ధవిద్యే స్వానందపూర్ణహృదయే కరుణాతనో మే | చిత్తే వస ప్రియతమేన శివేన సార్ధం మాంగళ్యమాతను సదైవ ముదైవ మాతః || ౧ || శ్రేయస్కరి శ్రితజనోద్ధరణైకదక్షే దాక్షాయణి క్షపిత పాతకతూలరాశే | శర్మణ్యపాదయుగళే జలజప్రమోదే మిత్రేత్రయీ ప్రసృమరే రమతాం మనో మే || ౨ || శ్రేయస్కరి ప్రణతపామర పారదాన జ్ఞాన ప్రదానసరణిశ్రిత పాదపీఠే | శ్రేయాంసి సంతి నిఖిలాని సుమంగళాని తత్రైవ మే వసతు మానసరాజహంసః || ౩ || శ్రేయస్కరీతి తవనామ గృణాతి భక్త్యా శ్రేయాంసి తస్య సదనే చ కరీ పురస్తాత్ | కిం కిం న సిధ్యతి సుమంగళనామ మాలాం ధృత్వా సుఖం స్వపితి శేషతనౌ రమేశః || ౪ || శ్రేయస్కరీతి వరదేతి దయాపరేతి వేదోదరేతి విధిశంకర పూజితేతి |…

Read More »

Sri Syamala Stotram – శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రం

జయ మాతర్విశాలాక్షి జయ సంగీతమాతృకే | జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే || ౧ || నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరి | నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయశంకరవల్లభే || ౨ || జయత్వం శ్యామలేదేవి శుకశ్యామే నమోస్తుతే | మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే || ౩ || జయ నీలోత్పలప్రఖ్యే జయ సర్వవశంకరి | జయ త్వజాత్వసంస్తుత్యే లఘుశ్యామే నమోస్తుతే || ౪ || నమో నమస్తే రక్తాక్షి జయ త్వం మదశాలిని | జయ మాతర్మహాలక్ష్మి వాగీశ్వరి నమోస్తు తే || ౫ || నమ ఇంద్రాదిసంస్తుత్యే నమో బ్రహ్మాదిపూజితే | నమో మరకతప్రఖ్యే శంఖకుండలశోభితే || ౬ || జయ త్వం జగదీశాని లోకమోహిని తే నమః | నమస్తేస్తు మహాకృష్ణే నమో విశ్వేశవల్లభే || ౭…

Read More »

Sri Seethalashtakam – శ్రీ శీతలాష్టకం

అస్య శ్రీశీతలాస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః| అనుష్టుప్ చందః| శీతలా దేవతా| లక్ష్మీర్బీజం | భవానీ శక్తిః| సర్వవిస్ఫోటకనివృత్యర్థే జపే వినియోగః || ఈశ్వర ఉవాచ- వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం రాసభస్థాం దిగంబరాం | మార్జనీకలశోపేతాం శూర్పాలంకృతమస్తకామ్ || ౧ || వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం సర్వరోగభయాపహాం | యామాసాద్య నివర్తేత విస్ఫోటకభయం మహత్ || ౨ || శీతలే శీతలే చేతి యో బ్రూయాద్దాహపీడితః | విస్ఫోటకభయం ఘోరం క్షిప్రం తస్య ప్రణశ్యతి || ౩ || యస్త్వాముదకమధ్యే తు ధ్యాత్వా సంపూజయేన్నరః | విస్ఫోటకభయం ఘోరం గృహే తస్య న జాయతే || ౪ || శీతలే జ్వరదగ్ధస్య పూతిగంధయుతస్య చ | ప్రనష్టచక్షుషః పుంసః త్వామాహుర్జీవనౌషధమ్ || ౫ || శీతలే తనుజాన్రోగాన్ నృణాం హరసి దుస్త్యజాన్…

Read More »

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam – శ్రీ వాసవీకన్యకాష్టకం

నమో దేవ్యై సుభద్రాయై కన్యకాయై నమో నమః | శుభం కురు మహాదేవి వాసవ్యైచ నమో నమః || ౧ || జయాయై చంద్రరూపాయై చండికాయై నమో నమః | శాంతిమావహనోదేవి వాసవ్యై తే నమో నమః || ౨ || నందాయైతే నమస్తేస్తు గౌర్యై దేవ్యై నమో నమః | పాహినః పుత్రదారాంశ్చ వాసవ్యై తే నమో నమః || ౩ || అపర్ణాయై నమస్తేస్తు కౌసుంభ్యై తే నమో నమః | నమః కమలహస్తాయై వాసవ్యై తే నమో నమః || ౪ || చతుర్భుజాయై శర్వాణ్యై శుకపాణ్యై నమో నమః | సుముఖాయై నమస్తేస్తు వాసవ్యై తే నమో నమః || ౫ || కమలాయై నమస్తేస్తు విష్ణునేత్ర కులాలయే | మృడాన్యైతే నమస్తేస్తు వాసవ్యై…

Read More »

Sri Meenakshi Navaratnamala – శ్రీ మీనాక్షీ నవరత్నమాలా

గౌరీం కాంచనపద్మినీతటగృహాం శ్రీసుందరేశప్రియాం నీపారణ్యసువర్ణకంతుకపరిక్రీడావిలోలాముమాం | శ్రీమత్పాండ్య కులాచలాగ్రవిలసద్రత్నప్రదీపాయితాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౧ || గౌరీం వేదకదంబకాననశుకీం శాస్త్రాటవీకేకినీం వేదాంతాఖిలధర్మహేమనళినీహంసీం శివాం శాంభవీం | ఓంకారాబుజనీలమత్తమధుపాం మంత్రామ్రశాఖాపికాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౨ || గౌరీం నూపురశోభితాంఘ్రికమలాం తూణోల్లసజ్జంఘికాం దంతాదర్శసమానజానుయుగళాం రంభానిభోరూజ్జ్వలాం | కాంచీబద్ధమనోజ్ఞపీన జఘనామావర్తనాభీహృదాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౩ || గౌరీం వ్యోమసమానమధ్యమధృతాముత్తుంగవక్షోరుహాం వీణామంజుళశారికాన్వితకరాం శంఖాభకంఠోజ్జ్వలాం | రాకాచంద్రసమానచారువదనాం లోలంబనీలాలకాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౪ || గౌరీం కుంకుమపంకలేపితలసద్వక్షోజకుంభోజ్జ్వలాం కస్తూరీతిలకాళికామలయజోల్లేపోల్లసత్కంధరాం | లాక్షాకర్దమ శోభిపాదయుగళాం సిందూరసీమంతినీం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౫ || గౌరీం మంజుళమీననేత్రయుగళాం కోదండసుభ్రూలతాం బింబోష్ఠీం జితకుందదంతరుచిరాం చాంపేయనాసోజ్జ్వలాం |…

Read More »

Sri Balambika Ashtakam – శ్రీ బాలాంబికాష్టకం

వేలాతిలంఘ్యకరుణే విబుధేంద్రవంద్యే లీలావినిర్మితచరాచరహృన్నివాసే | మాలాకిరీటమణికుండల మండితాంగే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౧ || కంజాసనాది-మణిమంజు-కిరీటకోటి- ప్రత్యుప్తరత్న-రుచిరంజిత-పాదపద్మే | మంజీరమంజుళవినిర్జితహంసనాదే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౨ || ప్రాలేయభానుకలికాకలితాతిరమ్యే పాదాగ్రజావళివినిర్జితమౌక్తికాభే | ప్రాణేశ్వరి ప్రమథలోకపతేః ప్రగల్భే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౩ || జంఘాదిభిర్విజితచిత్తజతూణిభాగే రంభాదిమార్దవకరీంద్రకరోరుయుగ్మే | శంపాశతాధికసముజ్జ్వలచేలలీలే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౪ || మాణిక్యమౌక్తికవినిర్మితమేఖలాఢ్యే మాయావిలగ్నవిలసన్మణి పట్టబంధే | లోలంబరాజివిలసన్నవరోమజాలే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౫ || న్యగ్రోధపల్లవతలోదరనిమ్ననాభే నిర్ధూతహారవిలసత్కుచచక్రవాకే | నిష్కాదిమంజుమణిభూషణభూషితాంగే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౬ || కందర్పచాపమదభంగకృతాతిరమ్యే భ్రూవల్లరీవివిధచేష్టిత రమ్యమానే | కందర్పసోదరసమాకృతిఫాలదేశే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౭ || ముక్తావలీవిలసదూర్జితకంబుకంఠే మందస్మితాననవినిర్జితచంద్రబింబే…

Read More »

Devi Shatkam – దేవీ షట్కం

అంబ శశిబింబవదనే కంబుగ్రీవే కఠోరకుచకుంభే | అంబరసమానమధ్యే శంబరరిపువైరిదేవి మాం పాహి || ౧ || కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం | ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయకీం వందే || ౨ || సరిగమపధనిసతాంతాం వీణాసంక్రాంతచారుహస్తాం తామ్ | శాంతాం మృదులస్వాంతాం కుచభరతాంతాం నమామి శివకాంతాం || ౩ || అరటతటఘటికజూటీతాడితతాలీకపాలతాటంకాం | వీణావాదనవేలాకమ్పితశిరసం నమామి మాతంగీమ్ || ౪ || వీణారసానుషంగం వికచమదామోదమాధురీభృంగమ్ | కరుణాపూరితరంగం కలయే మాతంగకన్యకాపాంగమ్ || ౫ || దయమానదీర్ఘనయనాం దేశికరూపేణ దర్శితాభ్యుదయామ్ | వామకుచనిహితవీణాం వరదాం సంగీత మాతృకాం వందే || ౬ || మాణిక్యవీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ | మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౭ || ఇతి శ్రీకాలికాయాం దేవీషట్కం ||

Read More »

Sri Taraashtakam – తారాష్టకం

మాతర్నీలసరస్వతి ప్రణమతాం సౌభాగ్యసంపత్ప్రదే ప్రత్యాలీఢపదస్థితే శవహృదిస్మేరాసనాంభోరుహే | ఫుల్లేందీవరలోచనత్రయయుతే కర్త్రీ కపోలోత్పలే ఖడ్గం చాదధతీ త్వమేవ శరణం త్వామీశ్వరీమాశ్రయే || ౧ || వాచామీశ్వరి భక్తకల్పలతికే సర్వార్థసిద్ధిప్రదే గద్యప్రాకృతపద్య జాతరచనా సర్వత్ర సిద్ధిప్రదే | నీలేందీవరలోచనత్రయయుతే కారుణ్యవారాం నిధే సౌభాగ్యామృతవర్షణేన కృపయా సించత్వమస్మాదృశమ్ || ౨ || శర్వే గర్వసమూహపూరితతనో సర్పాదివేషోజ్జ్వలే వ్యాఘ్రత్వక్పరివీతసుందరకటివ్యాధూతఘంటాంకితే | సద్యః కృత్తగలద్రజః పరిమిలన్ముండద్వయీ మూర్ధజ గ్రంథిశ్రేణినృముండదామలలితే భీమే భయం నాశయ || ౩ || మాయానంగవికారరూపలలనాబింద్వర్ధచంద్రాత్మికే హుంఫట్ కారమయి త్వమేవ శరణం మంత్రాత్మికే మాదృశః | మూర్తిస్తే జనని త్రిధామఘటితా స్థూలాతిసూక్ష్మా పరా వేదానాం న హి గోచరా కథమపి ప్రాప్తాం నుతామాశ్రయే || ౪ || త్వత్పాదాంబుజసేవయా సుకృతినో గచ్ఛంతి సాయుజ్యతాం తస్యస్త్రీపరమేశ్వరీ త్రినయన బ్రహ్మాదిసామ్యాత్మనః | సంసారాంబుధిమజ్జనే పటు తనూన్దేవేంద్ర ముఖ్యాన్సురాన్…

Read More »

Sri Jogulamba Ashtakam – శ్రీ జోగుళాంబాష్టకం

మహాయోగిపీఠస్థలే తుంగభద్రాతటే సూక్ష్మకాశ్యాం సదాసంవసంతీం | మహాయోగిబ్రహ్మేశవామాంకసంస్థాం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౧ || జ్వలద్రత్నవైడూర్యముక్తా ప్రవాళ ప్రవీణ్యస్థగాంగేయకోటీరశోభాం | సుకాశ్మీరరేఖాప్రభాఖ్యాం స్వఫాలే శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౨ || స్వసౌందర్యమందస్మితాం బిందువక్త్రాం రసత్కజ్జలాలిప్త పద్మాభనేత్రాం | పరాం పార్వతీం విద్యుదాభాసగాత్రీం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౩ || ఘనశ్యామలాపాదసంలోక వేణీం మనశ్శంకరారామపీయూష వాణీం | శుకాశ్లిష్టసుశ్లాఘ్యపద్మాభపాణీం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౪ || సుధాపూర్ణ గాంగేయకుంభస్తనాఢ్యాం లసత్పీతకౌశేయవస్త్రాం స్వకట్యాం | గళేరత్నముక్తావళీపుష్పహారాం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౫ || శివాం శాంకరీం సర్వకళ్యాణశీలాం భవానీం భవాంభోనిధేర్దివ్యనౌకాం | కుమారీం కులోత్తారణీమాదివిద్యాం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౬ || చలత్కింకిణీం నూపురాపాదపద్మాం సురేంద్రైర్మృగేంద్రైర్మహాయోగిబృందైః | సదా సంస్తువంతీం పరం వేదవిద్భిః శరచ్చంద్రబింబాం…

Read More »