Category: Devi Stotras

Sri Syamala Stotram – శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రం

జయ మాతర్విశాలాక్షి జయ సంగీతమాతృకే | జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే || ౧ || నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరి | నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయశంకరవల్లభే || ౨ || జయత్వం శ్యామలేదేవి శుకశ్యామే నమోస్తుతే | మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే || ౩ ||...

Sri Seethalashtakam – శ్రీ శీతలాష్టకం

అస్య శ్రీశీతలాస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః| అనుష్టుప్ చందః| శీతలా దేవతా| లక్ష్మీర్బీజం | భవానీ శక్తిః| సర్వవిస్ఫోటకనివృత్యర్థే జపే వినియోగః || ఈశ్వర ఉవాచ- వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం రాసభస్థాం దిగంబరాం | మార్జనీకలశోపేతాం శూర్పాలంకృతమస్తకామ్ || ౧ || వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం సర్వరోగభయాపహాం |...

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam – శ్రీ వాసవీకన్యకాష్టకం

నమో దేవ్యై సుభద్రాయై కన్యకాయై నమో నమః | శుభం కురు మహాదేవి వాసవ్యైచ నమో నమః || ౧ || జయాయై చంద్రరూపాయై చండికాయై నమో నమః | శాంతిమావహనోదేవి వాసవ్యై తే నమో నమః || ౨ || నందాయైతే నమస్తేస్తు గౌర్యై దేవ్యై...

Sri Meenakshi Navaratnamala – శ్రీ మీనాక్షీ నవరత్నమాలా

గౌరీం కాంచనపద్మినీతటగృహాం శ్రీసుందరేశప్రియాం నీపారణ్యసువర్ణకంతుకపరిక్రీడావిలోలాముమాం | శ్రీమత్పాండ్య కులాచలాగ్రవిలసద్రత్నప్రదీపాయితాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౧ || గౌరీం వేదకదంబకాననశుకీం శాస్త్రాటవీకేకినీం వేదాంతాఖిలధర్మహేమనళినీహంసీం శివాం శాంభవీం | ఓంకారాబుజనీలమత్తమధుపాం మంత్రామ్రశాఖాపికాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౨ || గౌరీం నూపురశోభితాంఘ్రికమలాం...

Sri Balambika Ashtakam – శ్రీ బాలాంబికాష్టకం

వేలాతిలంఘ్యకరుణే విబుధేంద్రవంద్యే లీలావినిర్మితచరాచరహృన్నివాసే | మాలాకిరీటమణికుండల మండితాంగే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౧ || కంజాసనాది-మణిమంజు-కిరీటకోటి- ప్రత్యుప్తరత్న-రుచిరంజిత-పాదపద్మే | మంజీరమంజుళవినిర్జితహంసనాదే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౨ || ప్రాలేయభానుకలికాకలితాతిరమ్యే పాదాగ్రజావళివినిర్జితమౌక్తికాభే | ప్రాణేశ్వరి ప్రమథలోకపతేః ప్రగల్భే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్...

Devi Shatkam – దేవీ షట్కం

అంబ శశిబింబవదనే కంబుగ్రీవే కఠోరకుచకుంభే | అంబరసమానమధ్యే శంబరరిపువైరిదేవి మాం పాహి || ౧ || కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం | ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయకీం వందే || ౨ || సరిగమపధనిసతాంతాం వీణాసంక్రాంతచారుహస్తాం తామ్ | శాంతాం మృదులస్వాంతాం కుచభరతాంతాం నమామి శివకాంతాం || ౩ || అరటతటఘటికజూటీతాడితతాలీకపాలతాటంకాం...

Sri Taraashtakam – తారాష్టకం

మాతర్నీలసరస్వతి ప్రణమతాం సౌభాగ్యసంపత్ప్రదే ప్రత్యాలీఢపదస్థితే శవహృదిస్మేరాసనాంభోరుహే | ఫుల్లేందీవరలోచనత్రయయుతే కర్త్రీ కపోలోత్పలే ఖడ్గం చాదధతీ త్వమేవ శరణం త్వామీశ్వరీమాశ్రయే || ౧ || వాచామీశ్వరి భక్తకల్పలతికే సర్వార్థసిద్ధిప్రదే గద్యప్రాకృతపద్య జాతరచనా సర్వత్ర సిద్ధిప్రదే | నీలేందీవరలోచనత్రయయుతే కారుణ్యవారాం నిధే సౌభాగ్యామృతవర్షణేన కృపయా సించత్వమస్మాదృశమ్ || ౨ ||...

Sri Jogulamba Ashtakam – శ్రీ జోగుళాంబాష్టకం

మహాయోగిపీఠస్థలే తుంగభద్రాతటే సూక్ష్మకాశ్యాం సదాసంవసంతీం | మహాయోగిబ్రహ్మేశవామాంకసంస్థాం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౧ || జ్వలద్రత్నవైడూర్యముక్తా ప్రవాళ ప్రవీణ్యస్థగాంగేయకోటీరశోభాం | సుకాశ్మీరరేఖాప్రభాఖ్యాం స్వఫాలే శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౨ || స్వసౌందర్యమందస్మితాం బిందువక్త్రాం రసత్కజ్జలాలిప్త పద్మాభనేత్రాం | పరాం పార్వతీం విద్యుదాభాసగాత్రీం శరచ్చంద్రబింబాం భజే...

Sri Amba Bhujanga Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబాభుజంగపంచరత్నస్తోత్రం

వధూరోజగోత్రోధరాగ్రే చరంతం లుఠంతం ప్లవంతం నటం తపతంతమ్ పదం తే భజంతం మనోమర్కటంతం కటాక్షాళిపాశైస్సుబద్ధం కురు త్వమ్ || ౧ || గజాస్యష్షడాస్యో యథా తే తథాహం కుతో మాం న పశ్యస్యహో కిం బ్రవీమి సదా నేత్రయుగ్మస్య తే కార్యమస్తి తృతీయేన నేత్రేణ వా పశ్య...

Sri Gayatri Bhujanga Stotram – శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం

ఉషఃకాలగమ్యాముదాత్త స్వరూపాం అకారప్రవిష్టాముదారాంగభూషామ్ | అజేశాది వంద్యామజార్చాంగభాజాం అనౌపమ్యరూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్ || ౧ || సదా హంసయానాం స్ఫురద్రత్నవస్త్రాం వరాభీతి హస్తాం ఖగామ్నాయరూపామ్ | స్ఫురత్స్వాధికామక్షమాలాం చ కుంభం దధనామహం భావయే పూర్వసంధ్యామ్ || ౨ || ప్రవాళ ప్రకృష్టాంగ భూషోజ్జ్వలంతీం కిరీటోల్లసద్రత్నరాజప్రభాతామ్ | విశాలోరు...