Category Archives: Durga Stotras

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ | యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ || సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే | ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు || ౨ || అజ్ఞానాద్విస్మృతేర్భ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతమ్ | తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౩ || కామేశ్వరి జగన్మాతః సచ్చిదానందవిగ్రహే | గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౪ || సర్వరూపమయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్ | అతోఽహం విశ్వరూపాం త్వాం నమామి పరమేశ్వరీమ్ || ౫ || యదక్షరం పరిభ్రష్టం మాత్రాహీనఞ్చ యద్భవేత్ | పూర్ణం భవతు తత్ సర్వం త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి || ౬ || యదత్ర పాఠే జగదంబికే మయా విసర్గబింద్వక్షరహీనమీరితమ్ | తదస్తు…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ | ఏవమ్ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౨ || విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా | తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః || ౩ || మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే | తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీమ్ || ౪ || ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా || ౫ || మార్కండేయ ఉవాచ || ౬ || ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా సురథః స నరాధిపః || ౭ || ప్రణిపత్య మహాభాగం తమృషిం సంశితవ్రతమ్ | నిర్విణ్ణోఽతిమమత్వేన రాజ్యాపహరణేన చ || ౮ || జగామ సద్యస్తపసే స చ వైశ్యో మహామునే | సందర్శనార్థమంబాయా…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)

ఓం దేవ్యువాచ || ౧ || ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః | తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ || మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ | కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః || ౩ || అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః | శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ || ౪ || న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థా న చాపదః | భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చైవేష్టవియోజనమ్ || ౫ || శత్రుభ్యో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః | న శస్త్రానలతోయౌఘాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి || ౬ || తస్మాన్మమైతన్మాహాత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః | శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ | కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్ వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ || దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య | ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య || ౩ || ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి | అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత- దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్యవీర్యే || ౪ || త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా | సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతత్ త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః || ౫ || విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు | త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్ కా తే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః || ౬ ||…

Read More »

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ | హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః || ౨ || బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ | అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధ్యసే చాతిమానినీ || ౩ || దేవ్యువాచ || ౪ || ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా | పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః || ౫ || తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీప్రముఖా లయమ్ | తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా || ౬ || దేవ్యువాచ || ౭ || అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా | తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్ఠామ్యాజౌ స్థిరో భవ || ౮ || ఋషిరువాచ || ౯ || తతః ప్రవవృతే…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha- నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ)

ఓం రాజోవాచ || ౧ || విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ | దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్ || ౨ || భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే | చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః || ౩ || ఋషిరువాచ || ౪ || చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే | శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే || ౫ || హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్ | అభ్యధావన్నిశుంభోఽథ ముఖ్యయాసురసేనయా || ౬ || తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః | సందష్టౌష్ఠపుటాః క్రుద్ధా హంతుం దేవీముపాయయుః || ౭ || ఆజగామ మహావీర్యః శుంభోఽపి స్వబలైర్వృతః | నిహంతుం చండికాం కోపాత్కృత్వా యుద్ధం తు మాతృభిః || ౮ || తతో యుద్ధమతీవాసీద్దేవ్యా శుంభనిశుంభయోః | శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోః…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే | బహులేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || ౨ || తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్ | ఉద్యోగం సర్వసైన్యానాం దైత్యానామాదిదేశ హ || ౩ || అద్య సర్వబలైర్దైత్యాః షడశీతిరుదాయుధాః | కంబూనాం చతురశీతిర్నిర్యాంతు స్వబలైర్వృతాః || ౪ || కోటివీర్యాణి పంచాశదసురాణాం కులాని వై | శతం కులాని ధౌమ్రాణాం నిర్గచ్ఛంతు మమాజ్ఞయా || ౫ || కాలకా దౌర్హృదా మౌర్వాః కాలికేయాస్తథాసురాః | యుద్ధాయ సజ్జా నిర్యాంతు ఆజ్ఞయా త్వరితా మమ || ౬ || ఇత్యాజ్ఞాప్యాసురపతిః శుంభో భైరవశాసనః | నిర్జగామ మహాసైన్యసహస్రైర్బహుభిర్వృతః || ౭ || ఆయాంతం చండికా దృష్ట్వా తత్సైన్యమతిభీషణమ్ | జ్యాస్వనైః పూరయామాస…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha – సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాశ్చండముండపురోగమాః | చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః || ౨ || దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ | సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే || ౩ || తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుముద్యమం చక్రురుద్యతాః | ఆకృష్టచాపాసిధరాస్తథాన్యే తత్సమీపగాః || ౪ || తతః కోపం చకారోచ్చైరంబికా తానరీన్ప్రతి | కోపేన చాస్యా వదనం మషీవర్ణమభూత్తదా || ౫ || భ్రుకుటీకుటిలాత్తస్యా లలాటఫలకాద్ద్రుతమ్ | కాలీ కరాలవదనా వినిష్క్రాంతాసిపాశినీ || ౬ || విచిత్రఖట్వాంగధరా నరమాలావిభూషణా | ద్వీపిచర్మపరీధానా శుష్కమాంసాతిభైరవా || ౭ || అతివిస్తారవదనా జిహ్వాలలనభీషణా | నిమగ్నారక్తనయనా నాదాపూరితదిఙ్ముఖా || ౮ || సా వేగేనాభిపతితా ఘాతయంతీ మహాసురాన్ | సైన్యే తత్ర సురారీణామభక్షయత తద్బలమ్ || ౯…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః | సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || ౨ || తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః | సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ || ౩ || హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్యపరివారితః | తామానయ బలాద్దుష్టాం కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ || ౪ || తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వోత్తిష్ఠతేఽపరః | స హంతవ్యోఽమరో వాపి యక్షో గంధర్వ ఏవ వా || ౫ || ఋషిరువాచ || ౬ || తేనాజ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః | వృతః షష్ట్యా సహస్రాణామసురాణాం ద్రుతం యయౌ || ౭ || స దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచలసంస్థితామ్ | జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుంభనిశుంభయోః ||…

Read More »

Durga Saptasati Chapter 5 – Devi duta samvadam – పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం)

అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీమహాసరస్వతీ దేవతా | భీమా శక్తిః | భ్రామరీ బీజమ్ | సూర్యస్తత్త్వమ్ | సామవేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాసరస్వతీప్రీత్యర్థే ఉత్తరచరిత్రపాఠే వినియోగః | ధ్యానం | ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ | గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా- పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీమ్ || ఓం క్లీం ఋషిరువాచ || ౧ || పురా శుంభనిశుంభాభ్యామసురాభ్యాం శచీపతేః | త్రైలోక్యం యజ్ఞభాగాశ్చ హృతా మదబలాశ్రయాత్ || ౨ || తావేవ సూర్యతాం తద్వదధికారం తథైందవమ్ | కౌబేరమథ యామ్యం చ చక్రాతే వరుణస్య చ || ౩ || తావేవ పవనర్‍ద్ధిం చ చక్రతుర్వహ్నికర్మ చ | తతో దేవా వినిర్ధూతా భ్రష్టరాజ్యాః…

Read More »