Category Archives: Ganesha Stotras

Sri Maha Ganapathi Sahasranama stotram – శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య | గణేశ ఋషిః | మహాగణపతిర్దేవతా | నానావిధానిచ్ఛందాంసి | హుమితి బీజమ్ | తుంగమితి శక్తిః | స్వాహాశక్తిరితి కీలకమ్ | శ్రీ మహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే సహస్రనామ స్తోత్ర పాఠే వినియోగః | ధ్యానం | గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం | బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ || అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం | పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి || ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః | ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || ౧ || లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాయకః | సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || ౨ || భీమః ప్రమోద ఆనందో సురానందో మదోత్కటః | హేరంబః శంబరః శంభుః లంబకర్ణో మహాబలః || ౩ || నందనాఽలంపటో…

Read More »

Sri Vighneshwara Ashtottara satanamavali-శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం వినాయకాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః | ఓం గణేశ్వరాయ నమః | ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం పూతాయ నమః | ఓం దక్షాయ నమః | ఓం అధ్యక్షాయ నమః | ఓం ద్విజప్రియాయ నమః | ఓం అగ్నిగర్భచ్చిదే నమః | ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః | ఓం వాణీప్రదాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః | ఓం శర్వతనయాయ నమః | ఓం శర్వరీప్రియాయ నమః | ఓం సర్వాత్మకాయ నమః | ఓం సృష్టికర్త్రే నమః | ఓం దేవాయ నమః | ఓం అనేకార్చితాయ నమః | ఓం…

Read More »

Sri Ekadanta stotram – శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం

మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః | భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ || ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ | తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ || ౨ || దేవర్షయ ఊచుః సదాత్మరూపం సకలాదిభూత -మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ | అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౩ || అనంతచిద్రూపమయం గణేశం హ్యభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ | హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౪ || విశ్వాదిభూతం హృది యోగినాం వై ప్రత్యక్షరూపేణ విభాంతమేకమ్ | సదా నిరాలంబ-సమాధిగమ్యం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౫ || స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం బిందుస్వరూపా రచితా స్వమాయా | తస్యాం స్వవీర్యం ప్రదదాతి యో వై తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౬…

Read More »

Sri Maha Ganapathi Mangalamalika stotram – శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికాస్తోత్రం

శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧ || ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౨ || లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే గజాననాయప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౩ || పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయచ శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౪ || ద్వైమాతురాయ బాలాయ హేరంబాయ మహాత్మనే వికటాయాఖువాహాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౫ || పృశ్నిశృంగాయాజితాయ క్షిప్రాభీష్టార్థదాయినే సిద్ధిబుద్ధిప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౬ || విలంబి యజ్ఞసూత్రాయ సర్వవిఘ్ననివారిణే దూర్వాదళసుపూజ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౭ || మహాకాయాయ భీమాయ మహాసేనాగ్రజన్మనే త్రిపురారివరోద్ధాత్రే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౮ || సిందూరరమ్యవర్ణాయ నాగబద్ధోదరాయచ ఆమోదాయ ప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౯ || విఘ్నకర్త్రే దుర్ముఖాయ విఘ్నహత్రేన్ శివాత్మనే…

Read More »

Sri Ganesha Panchachamara stotram – శ్రీ గణేశపంచచామరస్తోత్రం

నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే || ౧ || గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః ప్రభుస్స్వలీల యాభవచ్ఛివాన్మదావళాననః గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు ప్రపూజయంతి దేహినస్సమాప్నువంతి చేప్సితమ్ || ౨ || చతుఃపుమర్థదాయిభిశ్చతుష్కరైర్విలంబినా సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండసంతతేః పదద్వయేన చాపదాం నివారకేణ భాసురాం భజే భవాత్మజం ప్రభుం ప్రసన్నవక్త్రమద్వయమ్ || ౩ || బలిష్ఠమూషకాదిరాజపృష్ఠనిష్ఠవిష్టర- -ప్రతిష్ఠితంగణప్రబర్హ పారమేష్ఠ్యశోభితమ్ గరిష్ఠమాత్మభక్తకార్యవిఘ్నవర్గభంజనే పటిష్ఠమాశ్రితావనే భజామి విఘ్ననాయకమ్ || ౪ || భజామి శూర్పకర్ణమగ్రజం గుహస్య శంకరా- -త్మజం గజాననం సమస్తదేవబృందవందితమ్ మహాంతరాయ శాంతిదం మతిప్రదం మనీషిణాం గతిం శ్రుతిస్మృతిస్తుతం గణేశ్వరం మదీశ్వరమ్ || ౫ || యదంఘ్రిపల్లవస్మృతిర్నిరంతరాయ సిద్ధిదా యమేవ బుద్ధిశాలినస్స్మరంత్యహర్నిశం హృది యమాశ్రితస్తరత్యలంఘ్య కాలకర్మబంధనం తమేవచిత్సుఖాత్మకం భజామి విఘ్ననాయకమ్ || ౬ ||…

Read More »

Sri Ganesha Vilasa Stotram – శ్రీ గణేశ విలాస స్తోత్రం

వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం వల్లభామాశ్లిష్యతన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ | వాతనందనవాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧|| కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం కాయ కాంతిజితారుణం కృతభక్తపాపవిదారణమ్ | వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨|| మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ | పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩|| ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థిసుఖార్థినం శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ | శ్రీఖనిం శ్రీత భక్త నిర్జరశాఖినం లేఖావనం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౪|| తుంగమూషకవాహనం సురపుంగవారివిమోహనం మంగళాయతనం మహాజనభంగశాంతివిధాయినమ్ | అంగజాంతకనందనం సుఖభృంగపద్మోదంచనం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౫|| రాఘవేశ్వరరక్షకం రక్షౌఘదక్షణశిక్షకం శ్రీఘనం శ్రిత మౌనివచనామోఘతాసంపాదనమ్ | శ్లాఘనీయదయాగుణం మఘవత్తపఃఫలపూరణం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౬|| కంచనశ్రుతి గోప్యభావ మకించనాంశ్చ దయారసై- స్సించతానిజవీక్షణేన సమంచితార్థసుఖాస్పదమ్ | పంచవక్త్రసుతం సురద్విడ్వంచనాదృతకౌశలం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౭||…

Read More »

Sri MahaGanapathi Stotram – శ్రీ మహాగణపతిస్తోత్రం

యోగం యోగవిదాం విధూతవివిధవ్యాసంగశుద్ధాశయ ప్రాదుర్భూతసుధారసప్రసృమరధ్యానాస్పదాధ్యాసినామ్ | ఆనందప్లవమానబోధమధురాఽమోదచ్ఛటామేదురం తం భూమానముపాస్మహే పరిణతం దంతావలాస్యాత్మనా || ౧ || తారశ్రీపరశక్తికామవసుధారూపానుగం యం విదుః తస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధిపతయే యో రాగిణాఽభ్యర్థ్యతే | ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనం స్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః || ౨ || కల్లోలాంచలచుంబితాంబుదతతావిక్షుద్రవాంభోనిధౌ ద్వీపే రత్నమయే సురద్రుమవనామోదైకమేదస్విని | మూలే కల్పతరోర్మహామణిమయే పీఠేఽక్షరాంభోరుహే షట్కోణా కలితత్రికోణరచనాసత్కర్ణికేఽముం భజే || ౩ || చక్రప్రాసరసాలకార్ముకగదాసద్బీజపూరద్విజ వ్రీహ్యగ్రోత్పలపాశపంకజకరం శుండాగ్రజాగ్రద్ఘటమ్ | ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సరోజకరయా రత్నస్ఫురద్భూషయా మాణిక్యప్రతిమం మహాగణపతిం విశ్వేశమాశాస్మహే || ౪ || దానాంభఃపరిమేదురప్రసృమరవ్యాలంబిరోలంబభృత్ సిందూరారూణగండమండలయుగవ్యాజాత్ప్రశస్తిద్వయమ్ | త్రైలోక్యేష్ట విధానవర్ణసుభగం యః పద్మరాగోపమం ధత్తే స శ్రియమాతనోతు సతతం దేవో గణానాం పతిః || ౫ || భ్రామ్యన్మందరఘూర్ణనాపరవశక్షీరాబ్ధివీచిచ్ఛటా సచ్ఛాయాశ్చలచామరవ్యతికరశ్రీగర్వసర్వంకషాః | దిక్కాంతాఘనసారచందనరసాసారాఃశ్రయంతాం మనః…

Read More »

Sri Ganapathi Mangalashtakam – శ్రీ గణపతిమంగళాష్టకం

గజాననాయ గాంగేయ సహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియతనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం || ౧ || నాగయజ్ఞోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాదిగణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళం || ౨ || ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాదివందితాయ చిదాత్మనే | ఈశానప్రేమపాత్రాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళం || ౩ || సుముఖాయ సుశుండాగ్రోక్షిప్తామృతఘటాయ చ | సురబృందనిషేవ్యాయ సుఖదాయాస్తు మంగళం || ౪ || చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ | చరణావనతానంతతారణాయాస్తు మంగళం || ౫ || వక్రతుండాయవటవే వంద్యాయ వరదాయ చ | విరూపాక్షసుతాయాస్తు విఘ్ననాశాయ మంగళం || ౬ || ప్రమోదామోదరూపాయ సిద్ధివిజ్ఞానరూపిణే | ప్రకృష్టపాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మంగళం || ౭ || మంగళం గణనాథాయ మంగళం హరసూనవే | మంగళం విఘ్నరాజాయ విఘ్నహర్త్రేస్తు మంగళం || ౮ || శ్లోకాష్టకమిదం పుణ్యం మంగళప్రదమాదరాత్ |…

Read More »

Sri Ganesha Ashtakam – శ్రీ గణేశాష్టకం

సర్వే ఉచుః – యతోఽనంతశక్తేరనంతాశ్చ లోకా యతో నిర్గుణాదప్రమేయా గుణాస్తే | యతో భాతి సర్వం త్రిధా భేదభిన్నం సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౧ || యతశ్చావిరాసీజ్జగత్సర్వమేత- త్తథాఽబ్జాసనో విశ్వగో విశ్వగోప్తా | తథేంద్రాదయో దేవసంఘా మనుష్యాః సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౨ || యతో వహ్నిభానూ భవో భూర్జలం చ యతః సాగరాశ్చంద్రమా వ్యోమ వాయుః | యతః స్థావరా జంగమా వృక్షసంఘాః సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౩ || యతో దానవాః కిన్నరా యక్షసంఘా యతశ్చారణా వారణాః శ్వాపదాశ్చ | యతః పక్షికీటా యతో వీరూధశ్చ సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౪ || యతో బుద్ధిరజ్ఞాననాశో ముముక్షోః యతః సంపదో…

Read More »

Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava – శ్రీమహాగణపతి నవార్ణ వేదపాదస్తవః

శ్రీకంఠతనయ శ్రీశ శ్రీకర శ్రీదలార్చిత | శ్రీవినాయక సర్వేశ శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧ || గజానన గణాధీశ ద్విజరాజవిభూషిత | భజే త్వాం సచ్చిదానంద బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || ౨ || ణషష్ఠవాచ్యనాశాయ రోగాటవికుఠారిణే | ఘృణాపాలితలోకాయ వనానాం పతయే నమః || ౩ || ధియం ప్రయచ్ఛతే తుభ్యం ఈప్సితార్థప్రదాయినే | దీప్తభూషణభూషాయ దిశాం చ పతయే నమః || ౪ || పంచబ్రహ్మస్వరూపాయ పంచపాతకహారిణే | పంచతత్త్వాత్మనే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః || ౫ || తటిత్కోటిప్రతీకాశతనవే విశ్వసాక్షిణే | తపస్విధ్యాయినే తుభ్యం సేనానిభ్యశ్చ వో నమః || ౬ || యే భజంత్యక్షరం త్వాం తే ప్రాప్నువంత్యక్షరాత్మతామ్| నైకరూపాయ మహతే ముష్ణతాం పతయే నమః || ౭ || నగజావరపుత్రాయ…

Read More »