Category: Ganesha Stotras

Sri Ganesha Ashtakam – శ్రీ గణేశాష్టకం

సర్వే ఉచుః – యతోఽనంతశక్తేరనంతాశ్చ లోకా యతో నిర్గుణాదప్రమేయా గుణాస్తే | యతో భాతి సర్వం త్రిధా భేదభిన్నం సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౧ || యతశ్చావిరాసీజ్జగత్సర్వమేత- త్తథాఽబ్జాసనో విశ్వగో విశ్వగోప్తా | తథేంద్రాదయో దేవసంఘా మనుష్యాః సదా తం గణేశం నమామో...

Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava – శ్రీమహాగణపతి నవార్ణ వేదపాదస్తవః

శ్రీకంఠతనయ శ్రీశ శ్రీకర శ్రీదలార్చిత | శ్రీవినాయక సర్వేశ శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧ || గజానన గణాధీశ ద్విజరాజవిభూషిత | భజే త్వాం సచ్చిదానంద బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || ౨ || ణషష్ఠవాచ్యనాశాయ రోగాటవికుఠారిణే | ఘృణాపాలితలోకాయ వనానాం పతయే నమః ||...

Sri Ganadhipa Pancharatnam – శ్రీ గణాధిప పంచరత్నం

సరాగిలోకదుర్లభం విరాగిలోకపూజితం సురాసురైర్నమస్కృతం జరాపమృత్యునాశకమ్ | గిరా గురుం శ్రియా హరిం జయంతి యత్పదార్చకాః నమామి తం గణాధిపం కృపాపయః పయోనిధిమ్ || ౧ || గిరీంద్రజాముఖాంబుజ ప్రమోదదాన భాస్కరం కరీంద్రవక్త్రమానతాఘసంఘవారణోద్యతమ్ | సరీసృపేశ బద్ధకుక్షిమాశ్రయామి సంతతం శరీరకాంతి నిర్జితాబ్జబంధుబాలసంతతిమ్ || ౨ || శుకాదిమౌనివందితం గకారవాచ్యమక్షరం...

Sri Vighneshwara Shodasha nama stotram – విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః || ౧ || ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండశ్శూర్పకర్ణో హేరంబస్స్కందపూర్వజః || ౨ || షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే ||...

Runa vimochana Ganesha stotram in telugu – ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః | శ్రీ గణేశ |...

Bahuroopa ganapathi dhyanam in telugu – బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు

శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ | బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ || శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం పాశాంకుశాపూపకపిద్థజంబూ స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః | ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః పాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || ౨ || శ్రీ భక్త గణపతి...

Ganapathi stava in telugu – గణపతిస్తవః

ఋషిరువాచ- అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ | మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౨ || జగత్కారణం కారణజ్ఞానరూపం సురాదిం సుఖాదిం...

Sankata nasana ganesha stotram in telugu – సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ – ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ | భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || ౧ || ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ | తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || ౨ || లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ...

Gananayakashtakam in telugu – గణనాయకాష్టకం

ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచనసన్నిభమ్ | లంబోదరం విశాలాక్షం వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౧ || మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ | బాలేందుశకలం మౌళౌ వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౨ || చిత్రరత్నవిచిత్రాంగచిత్రమాలావిభూషితమ్ | కామరూపధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౩ || గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం కర్ణచామరభూషితమ్...

Vighneshwara ashtottara satanama stotram in telugu – శ్రీ విఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోఽవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః || ౧ || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోఽవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || ౨ || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోఽనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || ౩ || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః |...