Category Archives: Guru Stotras

Sri Guru Paduka Stotram – శ్రీ గురుపాదుకాస్తోత్రం

అనంతసంసారసముద్రతార- నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యాం | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౧ || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాంబుదమాలికాభ్యామ్ | దూరీకృతానమ్రవిపత్తితాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౨ || నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౩ || నాలీకనీకాశపదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాదినివారికాభ్యామ్ | నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౪ || నృపాలిమౌలివ్రజరత్నకాంతి- సరిద్విరాజజ్ఝషకన్యకాభ్యామ్ | నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంక్తేః నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౫ || పాపాంధకారార్కపరంపరాభ్యాం తాపత్రయాహీంద్రఖగేశ్వరాభ్యామ్ | జాడ్యాబ్ధిసంశోషణవాడవాభ్యామ్ నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౬ || శమాదిషట్కప్రదవైభవాభ్యాం సమాధిదానవ్రతదీక్షితాభ్యామ్ | రమాధవాంఘ్రిస్థిరభక్తిదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౭ || స్వార్చాపరాణామఖిలేష్టదాభ్యాం స్వాహాసహాయాక్షధురంధరాభ్యామ్ | స్వాన్తాచ్ఛభావప్రదపూజనాభ్యాం నమో నమః…

Read More »

Sri Raghavendra Stotram – శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం

శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ | పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || ౧ || జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా | దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర వాగ్దేవతాసరిదముం విమలీ కరోతు || ౨ || శ్రీరాఘవేంద్రః సకలప్రదాతా స్వపాదకంజద్వయభక్తిమద్భ్యః | అఘాద్రిసంభేదనదృష్టివజ్రః క్షమాసురేంద్రోఽవతు మాం సదాఽయమ్ || ౩ || శ్రీరాఘవేంద్రో హరిపాదకంజ- నిషేవణాల్లబ్ధసమస్తసమ్పత్ | దేవస్వభావో దివిజద్రుమోఽయమ్ ఇష్టప్రదో మే సతతం స భూయాత్ || ౪ || భవ్యస్వరూపో భవదుఃఖతూల- సంఘాగ్నిచర్యః సుఖధైర్యశాలీ | సమస్తదుష్టగ్రహనిగ్రహేశో దురత్యయోపప్లవసింధుసేతుః || ౫ || నిరస్తదోషో నిరవద్యవేషః ప్రత్యర్థిమూకత్త్వనిదానభాషః | విద్వత్పరిజ్ఞేయమహావిశేషో వాగ్వైఖరీనిర్జితభవ్యశేషః || ౬ || సంతానసమ్పత్పరిశుద్ధభక్తి- విజ్ఞానవాగ్దేహసుపాటవాదీన్ | దత్త్వా శరీరోత్థసమస్తదోషాన్- హత్త్వా స నోఽవ్యాద్గురురాఘవేంద్రః || ౭ || యత్పాదోదకసంచయః సురనదీముఖ్యాపగాసాదితా- సంఖ్యాఽనుత్తమపుణ్యసంఘవిలసత్ప్రఖ్యాతపుణ్యావహః | దుస్తాపత్రయనాశనో భువి మహా వంధ్యాసుపుత్రప్రదో వ్యంగస్వంగసమృద్ధిదో…

Read More »

Sri Sainatha Mahima Stotram – శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుం స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౧ || భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీఢ్యం మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యం జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౨ || భవాంభోధిమగ్నార్దితానాం జనానాం స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౩ || సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్ సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతం తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౪ || సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవాం నృణాం కుర్వతాం భుక్తి ముక్తి ప్రదంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౫ || అనేకా శృతా తర్క్య లీలా విలాసైః సమావిష్కృతేశాన…

Read More »

Sri Dattatreya Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం

జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిం | సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే | భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧ || జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ | దిగంబరదయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౨ || కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ | వేదశాస్త్రపరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౩ || హ్రస్వదీర్ఘకృశస్థూలనామగోత్రవివర్జిత | పంచభూతైకదీప్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౪ || యజ్ఞభోక్తే చ యజ్ఞాయ యజ్ఞరూపధరాయ చ | యజ్ఞప్రియాయ సిద్ధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౫ || ఆదౌ బ్రహ్మా మధ్యే విష్ణుః అంతే దేవః సదాశివః | మూర్తిత్రయస్వరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౬ || భోగాలయాయ భోగాయ యోగయోగ్యాయ ధారిణే | జితేంద్రియజితజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౭…

Read More »

Sri chaMdraSEkharEMdra sarasvatee (paramacharya) stuti in telugu – శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్తుతి

శృతిస్మృతిపురాణోక్త ధర్మమార్గరతం గురుమ్ | భక్తానాం హిత వక్తారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౧ || అద్వైతానందభరితం సాధూనాముపకారిణమ్ | సర్వశాస్త్రవిదం శాంతం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౨ || ధర్మభక్తిజ్ఞానమార్గప్రచారే బద్ధకంకణమ్ | అనుగ్రహప్రదాతారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౩ || భగవత్పాదపాదాబ్జవినివేశిత చేతసః | శ్రీచంద్రశేఖరగురోః ప్రసాదో మయిజాయతామ్ || ౪ || క్షేత్రతీర్థకథాభిజ్ఞః సచ్చిదానందవిగ్రహః | చంద్రశేఖర్యవర్యోమే సన్నిధత్తా సదాహృది || ౫ || పోషణే వేదశాస్త్రాణాం దత్తచిత్తమహర్నిశమ్ | క్షేత్రయాత్రారతం వందే సద్గురుం చంద్రశేఖరమ్ || ౬ || వేదజ్ఞాన్ వేదభాష్యజ్ఞాన్ కర్తుం యస్య సముద్యమః | గురుర్యస్య మహాదేవః తం వందే చంద్రశేఖరం || ౭ || మణివాచక గోదాది భక్తి వాగమృతైర్బృశమ్ | బాలానాం భగవద్భక్తిం వర్ధయంతం గురుం భజే ||…

Read More »

Guru Stotram in telugu – గురుస్తోత్రం

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ | తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౧ || అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా | చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౨ || గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౩ || స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాచరమ్ | తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౪ || చిన్మయం వ్యాపి యత్సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ | తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౫ || సర్వశ్రుతిశిరోరత్నవిరాజితపదాంబుజః | వేదాంతాంబుజసూర్యో యస్తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౬ || చైతన్యః శాశ్వతః శాంతో వ్యోమాతీతో నిరంజనః | బిందునాదకలాతీతస్తస్మై శ్రీగురవే…

Read More »

Totakashtakam in telugu – తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే | హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౧ || కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదమ్ | రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౨ || భవతా జనతా సుహితా భవితా నిజబోధవిచారణ చారుమతే | కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౩ || భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా | మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శంకర దేశిక మే శరణం || ౪ || సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో భవితా సమదర్శనలాలసతా | అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౫ || జగతీమవితుం కలితాకృతయో…

Read More »