Category: Guru Stotras

Sri Guru Paduka Stotram – శ్రీ గురుపాదుకాస్తోత్రం

అనంతసంసారసముద్రతార- నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యాం | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౧ || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాంబుదమాలికాభ్యామ్ | దూరీకృతానమ్రవిపత్తితాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౨ || నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః...

Sri Raghavendra Stotram – శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం

శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ | పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || ౧ || జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా | దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర వాగ్దేవతాసరిదముం విమలీ కరోతు || ౨ || శ్రీరాఘవేంద్రః సకలప్రదాతా స్వపాదకంజద్వయభక్తిమద్భ్యః | అఘాద్రిసంభేదనదృష్టివజ్రః క్షమాసురేంద్రోఽవతు మాం సదాఽయమ్ || ౩ || శ్రీరాఘవేంద్రో హరిపాదకంజ-...

Sri Sainatha Mahima Stotram – శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుం స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౧ || భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీఢ్యం మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యం జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౨ || భవాంభోధిమగ్నార్దితానాం జనానాం...

Sri Dattatreya Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం

జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిం | సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే | భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧ || జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ | దిగంబరదయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౨ || కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ |...

Sri chaMdraSEkharEMdra sarasvatee (paramacharya) stuti in telugu – శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్తుతి

శృతిస్మృతిపురాణోక్త ధర్మమార్గరతం గురుమ్ | భక్తానాం హిత వక్తారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౧ || అద్వైతానందభరితం సాధూనాముపకారిణమ్ | సర్వశాస్త్రవిదం శాంతం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౨ || ధర్మభక్తిజ్ఞానమార్గప్రచారే బద్ధకంకణమ్ | అనుగ్రహప్రదాతారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౩ || భగవత్పాదపాదాబ్జవినివేశిత చేతసః |...

Guru Stotram in telugu – గురుస్తోత్రం

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ | తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౧ || అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా | చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౨ || గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై...

Totakashtakam in telugu – తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే | హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౧ || కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదమ్ | రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౨ || భవతా జనతా సుహితా భవితా...