Category Archives: Hanuman Stotras

Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం ఆంజనేయాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం హనుమతే నమః | ఓం మారుతాత్మజాయ నమః | ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః | ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః | ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః | ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః | ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః | ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః || ౧౦ || ఓం పరవిద్యాపరీహారాయ నమః | ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ నమః | ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రే నమః | ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమః | ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమః | ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమః | ఓం సర్వదుఃఖహరాయ నమః | ఓం సర్వలోకచారిణే నమః | ఓం మనోజవాయ నమః | ఓం పారిజాతద్రుమూలస్థాయ నమః || ౨౦ || ఓం…

Read More »

Sri Anjaneya Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః | తత్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః || ౧ || అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః | సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః || ౨ || పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః | పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః || ౩ || సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ | సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః || ౪ || పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమంత్రస్వరూపవాన్ | సర్వతంత్రస్వరూపీ చ సర్వయంత్రాత్మకస్తథా || ౫ || కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః | బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకః || ౬ || కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః | కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుండలదీప్తిమాన్ || ౭ || సంచలద్వాలసన్నద్ధలంబమానశిఖోజ్జ్వలః | గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః || ౮ || కారాగృహవిమోక్తా చ శృంఖలాబంధమోచకః | సాగరోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్ || ౯ || వానరః కేసరిసుతః సీతాశోకనివారకః…

Read More »

Sri Hanuman Langoolastra stotram – శ్రీ హనుమాల్లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం

హనుమన్నంజనీసూనో మహాబలపరాక్రమ | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧ || మర్కటాధిప మార్తండమండలగ్రాసకారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨ || అక్షక్షపణ పింగాక్ష దితిజాసుక్షయంకర | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౩ || రుద్రావతార సంసారదుఃఖభారాపహారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౪ || శ్రీరామచరణాంభోజమధుపాయితమానస | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౫ || వాలిప్రమథక్లాంతసుగ్రీవోన్మోచనప్రభో | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౬ || సీతావిరహవారాశిభగ్న సీతేశతారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౭ || రక్షోరాజప్రతాపాగ్నిదహ్యమానజగద్వన | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౮ || గ్రస్తాశేషజగత్స్వాస్థ్య రాక్షసాంభోధిమందర | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౯ || పుచ్ఛగుచ్ఛస్ఫురద్వీర జగద్దగ్ధారిపత్తన | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౦ || జగన్మనోదురుల్లంఘ్యపారావారవిలంఘన | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౧ ||…

Read More »

Anjaneya Bhujanga stotram in telugu – ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం జగద్భీత శౌర్యం తుషారాద్రి ధైర్యమ్ | తృణీభూత హేతిం రణోద్యద్విభూతిం భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్త మిత్రమ్ || ౧ || భజే పావనం భావనా నిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్ | భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్ || ౨ || భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం భజే తోషితానేకగీర్వాణపక్షమ్ | భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం భజే రామనామాతి సంప్రాప్త రక్షమ్ || ౩ || కృతాభీల నాధక్షిత క్షిప్త పాదం ఘన క్రాంత బృంగం కటిస్థోరు జాంఘమ్ | వియద్వ్యాప్త కేశం భుజాశ్లేషితాశ్మం జయశ్రీ సమేతం భజే రామదూతమ్ || ౪ || చలద్వాలఘాతం భ్రమచ్చక్రవాళం కఠోరాట్టహాసం ప్రభిన్నాబ్జ జాండమ్ | మహాసింహనాదా ద్విశీర్ణ త్రిలోకం భజే చాంజనేయం ప్రభుం వజ్రకాయమ్…

Read More »

Hanuman chalisa in telugu – హనుమాన్ చాలీసా

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   హనుమాన్ చాలీసా దోహా- శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార || బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార || చౌపాయీ- జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర || ౧ || రామ దూత అతులిత బల ధామా | అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ || మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతి నివార సుమతి…

Read More »

Hanuman namaskara in telugu – హనుమన్నమస్కారః

గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ | రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ || ౧ || అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ | కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరమ్ || ౨ || మహావ్యాకరణాంభోధిమంథమానసమందరమ్ | కవయంతం రామకీర్త్యా హనుమంతముపాస్మహే || ౩ || ఉల్లంఘ్య సింధోః సలిలం సలీలం యః శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || ౪ || మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ | వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి || ౫ || ఆంజనేయమతిపాటలాననం కాంచనాద్రికమనీయవిగ్రహమ్ | పారిజాతతరుమూలవాసినం భావయామి పవమాననందనమ్ || ౬ || యత్ర యత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ | బాష్పవారిపరిపూర్ణలోచనం మారుతిర్నమత రాక్షసాంతకమ్ || ౭ ||

Read More »

Hanumatpancharatnam in telugu – హనుమత్పంచరత్నం

వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశ్రుపులకమత్యచ్ఛమ్ సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యమ్ || ౧ || తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగమ్ సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమానమంజనాభాగ్యమ్ || ౨ || శంబరవైరిశరాతిగమంబుజదల విపులలోచనోదారమ్ కంబుగలమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్ఠమేకమవలంబే || ౩ || దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిః దారితదశముఖకీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః || ౪ || వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికరసదృశమ్ దీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుంజమద్రాక్షమ్ || ౫ || ఏతత్పవనసుతస్య స్తోత్రం యః పఠతి పంచరత్నాఖ్యమ్ చిరమిహ నిఖిలాన్భోగాన్భుంక్త్వా శ్రీరామభక్తిభాగ్భవతి || ౬ ||

Read More »