Category Archives: Krishna Stotras

Sri Krishna Ashtottara Satanamavali – శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః

ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః | ఓం కమలానాథాయ నమః | ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః | ఓం పుణ్యాయ నమః | ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః | ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః | ఓం యశోదావత్సలాయ నమః | ఓం హరయే నమః || ౧౦ || ఓం చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖాద్యాయుధాయ నమః | ఓం దేవకీనందనాయ నమః | ఓం శ్రీశాయ నమః | ఓం నందగోపప్రియాత్మజాయ నమః | ఓం యమునావేగసంహారిణే నమః | ఓం బలభద్రప్రియానుజాయ నమః | ఓం పూతనాజీవితహరాయ నమః | ఓం శకటాసురభంజనాయ నమః | ఓం నందవ్రజజనానందినే నమః || ౨౦ || ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః |…

Read More »

Sri Gopala Stotram – శ్రీ గోపాలస్తోత్రం

శ్రీనారద ఉవాచ – నవీననీరదశ్యామం నీలేందీవరలోచనం | వల్లవీనందనం వందే కృష్ణం గోపాలరూపిణమ్ || ౧ || స్ఫురద్బర్హిదలోద్బద్ధనీలకుంచితమూర్ధజం | కదంబకుసుమోద్బద్ధవనమాలావిభూషితమ్ || ౨ || గండమండలసంసర్గిచలత్కుంచితకుంతలం | స్థూలముక్తాఫలోదారహారద్యోతితవక్షసమ్ || ౩ || హేమాంగదతులాకోటికిరీటోజ్జ్వలవిగ్రహం | మందమారుతసంక్షోభచలితాంబరసంచయమ్ || ౪ || రుచిరోష్ఠపుటన్యస్తవంశీమధురనిస్స్వనైః | లసద్గోపాలికాచేతో మోహయంతం పునః పునః || ౫ || వల్లవీవదనాంభోజమధుపానమధువ్రతం | క్షోభయంతం మనస్తాసాం సస్మేరాపాంగవీక్షణైః || ౬ || యౌవనోద్భిన్నదేహాభిస్సంసక్తాభిః పరస్పరమ్ | విచిత్రాంబరభూషాభిర్గోపనారీభిరావృతమ్ || ౭ || ప్రభిన్నాంజనకాళిందీజలకేళీకలోత్సుకం | యోధయంతం క్వచిద్గోపాన్వ్యాహరంతం గవాం గణమ్ || ౮ || కాళిందీజలసంసర్గే శీతలానిలసేవితే | కదంబపాదపచ్ఛాయే స్థితం బృందావనే క్వచిత్ || ౯ || రత్నభూధరసంలగ్నరత్నాసనపరిగ్రహం | కల్పపాదపమధ్యస్థహేమమండపికాగతమ్ || ౧౦ || వసంతకుసుమామోదసురభీకృతదిఙ్ముఖే | గోవర్ధనగిరౌ రమ్యే స్థితం…

Read More »

Sri Krishna Stotram (Vasudeva krutam) – శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (వసుదేవ కృతం)

వసుదేవ ఉవాచ – త్వామతీంద్రియమవ్యక్తమక్షరం నిర్గుణం విభుమ్ | ధ్యానాసాధ్యం చ సర్వేషాం పరమాత్మానమీశ్వరమ్ || ౧ || స్వేచ్ఛామయం సర్వరూపం స్వేచ్ఛారూపధరం పరమ్ | నిర్లిప్తం పరమం బ్రహ్మ బీజరూపం సనాతనమ్ || ౨ || స్థూలాత్ స్థూలతరం ప్రాప్తమతిసూక్ష్మమదర్శనమ్ | స్థితం సర్వశరీరేషు సాక్షిరూపమదృశ్యకమ్ || ౩ || శరీరవంతం సగుణమశరీరం గుణోత్కరం | ప్రకృతిం ప్రకృతీశం చ ప్రాకృతం ప్రకృతేః పరమ్ || ౪ || సర్వేశం సర్వరూపం చ సర్వాంతకరమవ్యయమ్ | సర్వాధారం నిరాధారం నిర్వ్యూహం స్తౌమి కిం విభుమ్ || ౫ || అనంతః స్తవనేఽశక్తోఽశక్తా దేవీ సరస్వతీ | యం వా స్తోతుమశక్తశ్చ పంచవక్త్రః షడాననః || ౬ || చతుర్ముఖో వేదకర్తా యం స్తోతుమక్షమః సదా | గణేశో న…

Read More »

Sri Krishna Stotram (Narada rachitam) – శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (నారద రచితం)

వందే నవఘనశ్యామం పీతకౌశేయవాససమ్ | సానందం సుందరం శుద్ధం శ్రీకృష్ణం ప్రకృతేః పరమ్ || ౧ || రాధేశం రాధికాప్రాణవల్లభం వల్లవీసుతమ్ | రాధాసేవితపాదాబ్జం రాధావక్షఃస్థలస్థితమ్ || ౨ || రాధానుగం రాధికేష్టం రాధాపహృతమానసమ్ | రాధాధారం భవాధారం సర్వాధారం నమామి తమ్ || ౩ || రాధాహృత్పద్మమధ్యే చ వసంతం సతతం శుభమ్ | రాధాసహచరం శశ్వద్రాధాజ్ఞాపరిపాలకమ్ || ౪ || ధ్యాయంతే యోగినో యోగాన్ సిద్ధాః సిద్ధేశ్వరాశ్చ యమ్ | తం ధ్యాయేత్ సతతం శుద్ధం భగవంతం సనాతనమ్ || ౫ || సేవంతే సతతం సంతోఽశేషబ్రహ్మేశసంజ్ఞికాః | సేవంతే నిర్గుణం బ్రహ్మ భగవంతం సనాతనమ్ || ౬ || నిర్లిప్తం చ నిరీహం చ పరమాత్మానమీశ్వరమ్ | నిత్యం సత్యం చ పరమం భగవంతం సనాతనమ్…

Read More »

Sri Krishna Stotram (Bala Krutam) – శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (బాలకృతం)

బాలా ఊచుః- యథా సంరక్షితం బ్రహ్మన్ సర్వాపత్స్వేవ నః కులమ్ | తథా రక్షాం కురు పునర్దావాగ్నేర్మధుసూదన || ౧ || త్వమిష్టదేవతాఽస్మాకం త్వమేవ కులదేవతా | స్రష్టా పాతా చ సంహర్తా జగతాం చ జగత్పతే || ౨ || వహ్నిర్వా వరూణో వాఽపి చంద్రో వా సూర్య ఏవ చ | యమః కుబేరః పవన ఈశానాద్యాశ్చ దేవతా || ౩ || బ్రహ్మేశశేషధర్మేంద్రా మునీంద్రా మనవః స్మృతాః | మానవాశ్చ తథా దైత్యా యక్షరాక్షసకిన్నరాః || ౪ || యే యే చరాఽచరాశ్చైవ సర్వే తవ విభూతయః | ఆవిర్భావస్తిరోభావః సర్వేషాం చ తవేచ్ఛయా || ౫ || అభయం దేహి గోవింద వహ్నిసంహరణం కురు | వయం త్వాం శరణం యామో రక్ష త్వం…

Read More »

Sri Krishna Stavaraja – శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ – శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం పరమదుర్లభమ్ | యజ్‍జ్ఞాత్వా న పునర్గచ్ఛేన్నరో నిరయయాతనామ్ || ౧ || నారదాయ చ యత్ప్రోక్తం బ్రహ్మపుత్రేణ ధీమతా | సనత్కుమారేణ పురా యోగీంద్రగురువర్త్మనా || ౨ || శ్రీనారద ఉవాచ – ప్రసీద భగవన్మహ్యమజ్ఞానాత్కుంఠితాత్మనే | తవాంఘ్రిపంకజరజోరాగిణీం భక్తిముత్తమామ్ || ౩ || అజ ప్రసీద భగవన్నమితద్యుతిపంజర | అప్రమేయ ప్రసీదాస్మద్దుఃఖహన్పురుషోత్తమ || ౪ || స్వసంవేద్య ప్రసీదాస్మదానందాత్మన్ననామయ | అచింత్యసార విశ్వాత్మన్ప్రసీద పరమేశ్వర || ౫ || ప్రసీద తుంగతుంగానాం ప్రసీద శివశోభన | ప్రసీద గుణగంభీర గంభీరాణాం మహాద్యుతే || ౬ || ప్రసీద వ్యక్త విస్తీర్ణం విస్తీర్ణానామగోచర | ప్రసీదార్ద్రార్ద్రజాతీనాం ప్రసీదాంతాంతదాయినామ్ || ౭ || గురోర్గరీయః సర్వేశ ప్రసీదానంత దేహినామ్ | జయ…

Read More »

Sri Krishna Dvadashanama Stotram – శ్రీ కృష్ణ ద్వాదశనామస్తోత్రం

శృణుధ్వం మునయస్సర్వే గోపాలస్య మహాత్మనః | అనంతస్యాప్రమేయస్య నామద్వాదశకస్త్వవం || ౧ || అర్జునాయ పురా గీతం గోపాలేన మహాత్మనా | ద్వారకాయాం ప్రార్థయతే యశోదాయాశ్చ సన్నిధౌ || ౨ || అస్య శ్రీ కృష్ణదివ్యద్వాదశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య ఫల్గున ఋషిః – అనుష్టుప్ఛందః – పరమాత్మా దేవతా – ఓం బీజం – స్వాహాయేతి శక్తిః – శ్రీ గోపాలకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ౩ || జానుభ్యామపి ధావంతం బాహుభ్యామతిసుందరం | సకుండలాలకం బాలం గోపాలం చింతయేదుషః || ౪ || ప్రథమం తు హరిం వంద్యాద్ద్వితీయం కేశవం తథా | తృతీయం పద్మనాభం చ చతుర్థం వామనం తథా || ౫ || పంచమం వేదగర్భం తు షష్ఠం చ మధుసూదనమ్ | సప్తమం వాసుదేవం చ…

Read More »

Sri Damodarashtakam in telugu – దామోదరాష్టకం

నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం | యశోదాభియోలూఖలాద్ధావమానం పరామృష్టమత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా || ౧ || రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం కరాంభోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం | ముహుః శ్వాసకంపత్రిరేఖాంకకంఠ- స్థితగ్రైవ-దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ || ౨ || ఇతీదృక్ స్వలీలాభిరానందకుండే స్వఘోషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతమ్ | తదీయేషితాజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే || ౩ || వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణేఽహం వరేషాదపీహ | ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాలబాలం సదా మే మనస్యావిరాస్తాం కిమన్యైః || ౪ || ఇదం తే ముఖాంభోజమత్యంతనీలైర్- వృతం కుంతలైః స్నిగ్ధ-రక్తైశ్చ గోప్యా | ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తధరం మే మనస్యావిరాస్తాం అలం లక్షలాభైః || ౫ || నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణో ప్రసీద ప్రభో…

Read More »

Krishnashtakam in telugu – కృష్ణాష్టకం

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనమ్ | దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౧ || అతసీపుష్పసంకాశం హారనూపురశోభితమ్ | రత్నకంకణకేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౨ || కుటిలాలకసంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిభాననమ్ | విలసత్కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౩ || మందారగంధసంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్ | బర్హిపింఛావచూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౪ || ఉత్ఫుల్లపద్మపత్రాక్షం నీలజీమూతసన్నిభమ్ | యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౫ || రుక్మిణీకేళిసంయుక్తం పీతాంబరసుశోభితమ్ | అవాప్తతులసీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౬ || గోపికానాం కుచద్వంద్వ కుంకుమాంకితవక్షసమ్ | శ్రీ నికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౭ || శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలావిరాజితమ్ | శంఖచక్రధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్…

Read More »

Bala mukundashtakam in telugu – బాలముకుందాష్టకం

కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్ | వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || ౧ || సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపమ్ | సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || ౨ || ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మమ్ | సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || ౩ || లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిమ్ | బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || ౪ || శిక్యే నిధాయాద్యపయోదధీని బహిర్గతాయాం వ్రజనాయికాయామ్ | భుక్త్వా యథేష్టం కపటేన సుప్తం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || ౫ || కలిందజాంతస్థితకాలియస్య ఫణాగ్రరంగేనటనప్రియంతమ్ | తత్పుచ్ఛహస్తం శరదిందువక్త్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || ౬ || ఉలూఖలే బద్ధముదారశౌర్యం ఉత్తుంగయుగ్మార్జున భంగలీలమ్…

Read More »