Category: Lakshmi Stotras

Sri Bhadralakshmi stotram – శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తోత్రం

శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం...

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుపాది నానాఛందాంసి, ఆద్యాది శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవతా, శ్రీం బీజం, హ్రీం శక్తిః, ఐం కీలకమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీ-ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం ఐం శ్రీం అంగుష్టాభ్యాం నమః | ఓం ఐం...

Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja – శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం శ్రీ సూక్త విధనేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార...

Sri Lakshmi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం ప్రకృత్యై నమః | ఓం వికృత్యై నమః | ఓం విద్యాయై నమః | ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః | ఓం శ్రద్ధాయై నమః | ఓం విభూత్యై నమః | ఓం సురభ్యై నమః | ఓం పరమాత్మికాయై నమః | ఓం వాచే...

Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)

నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః | కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః || ౧ || పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః | పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వరాధ్యై నమో నమః |...

Sri Lakshmi Sahasranama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నామ్నాం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ || శ్రీ గార్గ్య ఉవాచ- సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ || సర్వ లౌకిక కర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై | భుక్తిముక్తిప్రదం...

Sree lakShmyaShTaka stOtraM – శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం

మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసిన్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే | జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ || సతి స్వస్తి తే గౌరి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే | సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే...

Sri sthuthi – శ్రీస్తుతిః

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతిసంవర్ధినీం | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || మానాతీతప్రథితవిభవాం మంగళం మంగళానాం వక్షఃపీఠీం మధువిజయినో భూషయంతీం స్వకాంత్యా...

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti – శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః

శ్రీర్లక్ష్మీ కళ్యాణీ కమలా కమలాలయా పద్మా | మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకమ్ || ౧ || తత్సదోం శ్రీమితిపదైః చతుర్భిశ్చతురాగమైః | చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౨ || సచ్చిత్సుఖత్రయీమూర్తి సర్వపుణ్యఫలాత్మికా | సర్వేశమహిషీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౩ || విద్యా...

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం)

జయ పద్మవిశాలాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే | జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి | హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే | సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే...