Category Archives: Lakshmi Stotras

Sri Lakshmi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం ప్రకృత్యై నమః | ఓం వికృత్యై నమః | ఓం విద్యాయై నమః | ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః | ఓం శ్రద్ధాయై నమః | ఓం విభూత్యై నమః | ఓం సురభ్యై నమః | ఓం పరమాత్మికాయై నమః | ఓం వాచే నమః | ఓం పద్మాలయాయై నమః | ౧౦ || ఓం పద్మాయై నమః | ఓం శుచయే నమః | ఓం స్వాహాయై నమః | ఓం స్వధాయై నమః | ఓం సుధాయై నమః | ఓం ధన్యాయై నమః | ఓం హిరణ్మయ్యై నమః | ఓం లక్ష్మ్యై నమః | ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః | ఓం విభావర్యై నమః | ౨౦ || ఓం…

Read More »

Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)

నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః | కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః || ౧ || పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః | పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వరాధ్యై నమో నమః | హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః || ౩ || కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః | చంద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే || ౪ || సంపత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః | నమో వృద్ధిస్వరూపాయై వృద్ధిదాయై నమో నమః || ౫ || వైకుంఠే యా మహాలక్ష్మీః యా లక్ష్మీః క్షీరసాగరే | స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేహే రాజలక్ష్మీః నృపాలయే || ౬ || గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ…

Read More »

Sri Lakshmi Sahasranama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నామ్నాం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ || శ్రీ గార్గ్య ఉవాచ- సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ || సర్వ లౌకిక కర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై | భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే || ౩ || సనత్కుమార భగవన్ సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః | ఆస్తిక్య సిద్ధయే నృణాం క్షిప్ర ధర్మార్థ సాధనం || ౪ || ఆద్యంతి మానవాః సర్వే ధనాభావేన కేవలం | సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థ కామానాః || ౫ || దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా | కేన వా బ్రహ్మవిద్యాపి కేన మృత్యువినాశినీ || ౬ || సర్వేషాం సార భూతైకా విద్యానాం…

Read More »

Sree lakShmyaShTaka stOtraM – శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం

మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసిన్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే | జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ || సతి స్వస్తి తే గౌరి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే | సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౨ || సదా సిద్ధగంధర్వయక్షేశవిద్యాధరైః స్తూయమానే రమే రామరామే | ప్రశస్తే సమస్తామరీసేవ్యమానే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౩ || దురితౌఘనివారణే ప్రవీణే కమలే భాసురభాగధేయ లభ్యే | ప్రణవప్రతిపాద్యవస్తురూపే స్ఫురణాఖ్యే హరివల్లభే నమస్తే || ౪ || సిద్ధే సాధ్యే మంత్రమూర్తే వరేణ్యే గుప్తే దృప్తే నిత్య ముద్గీథవిద్యే | వ్యక్తే విద్వద్భావితే భావనాఖ్యే భద్రే భద్రం దేహి మే…

Read More »

Sri sthuthi – శ్రీస్తుతిః

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతిసంవర్ధినీం | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || మానాతీతప్రథితవిభవాం మంగళం మంగళానాం వక్షఃపీఠీం మధువిజయినో భూషయంతీం స్వకాంత్యా | ప్రత్యక్షానుశ్రవికమహిమప్రార్థినీనాం ప్రజానాం శ్రేయోమూర్తిం శ్రియమశరణస్త్వాం శరణ్యాం ప్రపద్యే || ౧ || ఆవిర్భావః కలశజలధావధ్వరే వాఽపి యస్యాః స్థానం యస్యాః సరసిజవనం విష్ణువక్షఃస్థలం వా | భూమా యస్యా భువనమఖిలం దేవి దివ్యం పదం వా స్తోకప్రజ్ఞైరనవధిగుణా స్తూయసే సా కథం త్వమ్ || ౨ || స్తోతవ్యత్వం దిశతి భవతీ దేహిభిః స్తూయమానా తామేవ త్వామనితరగతిః స్తోతుమాశంసమానః | సిద్ధారంభః సకలభువనశ్లాఘనీయో భవేయం సేవాపేక్షా తవ చరణయోః శ్రేయసే…

Read More »

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti – శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః

శ్రీర్లక్ష్మీ కళ్యాణీ కమలా కమలాలయా పద్మా | మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకమ్ || ౧ || తత్సదోం శ్రీమితిపదైః చతుర్భిశ్చతురాగమైః | చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౨ || సచ్చిత్సుఖత్రయీమూర్తి సర్వపుణ్యఫలాత్మికా | సర్వేశమహిషీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౩ || విద్యా వేదాంతసిద్ధాంతవివేచనవిచారజా | విష్ణుస్వరూపిణీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౪ || తురీయాద్వైతవిజ్ఞానసిద్ధిసత్తాస్వరూపిణీ | సర్వతత్త్వమయీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౫ || వరదాభయదాంభోజధరపాణిచతుష్టయా | వాగీశజననీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౬ || రేచకైః పూరకైః పూర్ణకుంభకైః పూతదేహిభిః | మునిభిర్భావితా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౭ || ణీత్యక్షరముపాసంతో యత్ప్రసాదేన సంతతిం | కులస్య ప్రాప్నుయుర్మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౮ || యంత్రమంత్రక్రియాసిద్ధిరూపా సర్వసుఖాత్మికా యజనాదిమయీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు ||…

Read More »

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం)

జయ పద్మవిశాలాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే | జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి | హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే | సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే | దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తు తే || నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి | వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష మాం శరణాగతం || రక్ష త్వం దేవదేవేశి దేవదేవస్య వల్లభే | దరిద్రాత్త్రాహి మాం లక్ష్మి కృపాం కురు మమోపరి || నమస్త్రైలోక్యజనని నమస్త్రైలోక్యపావని | బ్రహ్మాదయో నమన్తే త్వాం జగదానందదాయిని || విష్ణుప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం జగద్ధితే | ఆర్తహంత్రి నమస్తుభ్యం సమృద్ధిం కురు మే సదా || అబ్జవాసే…

Read More »

Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం)

దేవా ఊచుః- క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే | శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || ౧ || ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే | త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ | రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః || ౩ || కైలాసే పార్వతీ త్వం చ క్షీరోదే సింధుకన్యకా | స్వర్గే చ స్వర్గలక్ష్మీస్త్వం మర్త్యలక్ష్మీశ్చ భూతలే || ౪ || వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీర్దేవదేవీ సరస్వతీ | గంగా చ తులసీ త్వం చ సావిత్రీ బ్రహ్మలోకతః || ౫ || కృష్ణప్రాణాధిదేవీ త్వం గోలోకే రాధికా స్వయం | రాసే రాసేశ్వరీ త్వం చ బృందావన వనే వనే || ౬ ||…

Read More »

Sri Stotram (Agni puranam) – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)

పుష్కర ఉవాచ – రాజలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః | స్తుతిః కృతా తథా రాజన్ జయార్థం స్తుతిమాదరేత్ || ౧ || ఇంద్ర ఉవాచ- నమస్తే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవాం | శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షస్స్థలస్థితామ్ || ౨ || త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం లోకపావనీ | సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా మూర్తిః మేధా శ్రద్ధా సరస్వతీ || ౩ || యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా చ శోభనే | ఆత్మవిద్యా చ దేవి త్వం విముక్తిఫలదాయినీ || ౪ || ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దండనీతిస్త్వమేవ చ | సౌమ్యాసౌమ్యైర్జగద్రూపైస్త్వయైతద్దేవి పూరితమ్ || ౫ || కా త్వన్యా త్వామృతే దేవి సర్వయజ్ఞమయం వపుః | అధ్యాస్తే దేవదేవస్య యోగిచింత్యం గదాభృతః || ౬ ||…

Read More »

Mahalakshmi ashtakam in telugu – మహాలక్ష్మ్యష్టకం

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౧ || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౨ || సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వదుష్టభయంకరి | సర్వదుఃఖహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౩ || సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి భుక్తిముక్తిప్రదాయిని | మంత్రమూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౪ || ఆద్యంతరహితే దేవి ఆద్యశక్తి మహేశ్వరి | యోగజే యోగసంభూతే మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౫ || స్థూలసూక్ష్మమహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే | మహాపాపహరే దేవి…

Read More »