Category Archives: Lalitha Stotras

Sri Lalitha Trisathi Namavali – శ్రీ లలితా త్రిశతినామావళిః

|| ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం || ఓం కకారరూపాయై నమః ఓం కళ్యాణ్యై నమః ఓం కళ్యాణగుణశాలిన్యై నమః ఓం కళ్యాణశైలనిలయాయై నమః ఓం కమనీయాయై నమః ఓం కళావత్యై నమః ఓం కమలాక్ష్యై నమః ఓం కల్మషఘ్న్యై నమః ఓం కరుణమృతసాగరాయై నమః ఓం కదంబకాననావాసాయై నమః || ౧౦ || ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమః ఓం కందర్పవిద్యాయై నమః ఓం కందర్పజనకాపాంగవీక్షణాయై నమః ఓం కర్పూరవీటీసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటాయై నమః ఓం కలిదోషహరాయై నమః ఓం కంజలోచనాయై నమః ఓం కమ్రవిగ్రహాయై నమః ఓం కర్మాదిసాక్షిణ్యై నమః ఓం కారయిత్ర్యై నమః ఓం కర్మఫలప్రదాయై నమః || ౨౦ || ఓం ఏకారరూపాయై నమః ఓం ఏకాక్షర్యై నమః ఓం ఏకానేకాక్షరాకృత్యై నమః ఓం ఏతత్తదిత్యనిర్దేశ్యాయై నమః ఓం…

Read More »

Sri Lalitha Trisati Stotram – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం

సూత ఉవాచ- అస్య శ్రీలలితాత్రిశతీస్తోత్రమహామంత్రస్య – భగవాన్ హయగ్రీవఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ దేవతా – ఐం బీజం – సౌః శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ చతుర్విధ పురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఐమిత్యాదిభిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః | ధ్యానం- అతిమధురచాపహస్తామ్ అపరిమితామోదబాణసౌభాగ్యామ్ | అరుణామతిశయకరుణామ్ అభినవకులసుందరీం వందే | శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ- కకారరూపా కళ్యాణీ కళ్యాణగుణశాలినీ | కళ్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ || ౧ || కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరా | కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా || ౨ || కందర్పవిద్యా కందర్పజనకాపాంగవీక్షణా | కర్పూరవీటిసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటా || ౩ || కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా | కర్మాదిసాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా || ౪ || ఏకారరూపా చైకాక్షర్యేకానేకాక్షరాకృతిః | ఏతత్తదిత్యనిర్దేశ్యా చైకానందచిదాకృతిః || ౫…

Read More »

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక)

హయగ్రీవ ఉవాచ- ఇతీదం తే మయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయమ్ | రహస్యాతిరహస్యత్వా-ద్గోపనీయం మహామునే || ౬౦ || శివవర్ణాని నామాని శ్రీదేవీకథితాని వై | శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశకథితాని హి || ౬౧ || ఉభయాక్షరనామాని హ్యుభాభ్యాం కథితాని వై | తదన్యైర్గ్రథితం స్తోత్రమేతస్య సదృశం కిము || ౬౨ || నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీప్రీతిదాయకమ్ | లోకత్రయేపి కళ్యాణం సంభవేన్నాత్ర సంశయః || ౬౩ || సూత ఉవాచ- ఇతి హయముఖగీతం స్తోత్రరాజం నిశమ్య ప్రగళితకలుషోభూచ్ఛిత్తపర్యాప్తి మేత్య | నిజగురుమథ నత్వా కుంభజన్మా తదుక్తేః పునరధికరహస్యం జ్ఞాతుమేవం జగాద || ౬౪ || అగస్త్య ఉవాచ- అశ్వానన మహాభాగ రహస్యమపి మే వద | శివవర్ణాని కాన్యత్ర శక్తివర్ణాని కాని హి || ౬౫ || ఉభయోరపి…

Read More »

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక

సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ || అగస్త్య ఉవాచ- హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల | త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ || రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా | ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ || తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే | కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ || కిమిదం కారణం బ్రూహి జ్ఞాతవ్యాంశోపి వా పునః | అస్తిచేన్మమ తం బ్రూహి బ్రూహీత్యుక్త్వా ప్రణమ్య తమ్ || ౪ || సూత ఉవాచ- సమావలంబే తత్పాదయుగళం కలశోద్భవః | హయాననో భీతభీతః కిమిదం కిమిదంత్వితి || ౫ || ముంచ ముంచేతి తం చోక్త్వా చింతాక్రాంతో బభూవ సః…

Read More »

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక

|| అథోత్తరభాగే ఫలశ్రుతిః || ఇత్యేతన్నామసాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ | రహస్యానాం రహస్యం చ లలితాప్రీతిదాయకమ్ || ౧ || అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి | సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనమ్ || ౨ || సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్ | సర్వాజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ || ౩ || పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్థప్రదాయకమ్ | ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకమ్ || ౪ || జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోప్రాస్తితత్పరః | ప్రాతస్స్నాత్వా విధానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్య చ || ౫ || పూజాగృహం తతో గత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్ | విద్వాన్ జపేత్సహస్రం వా త్రిశతం శతమేవ వా || ౬ || రహస్యనామసాహస్రమిదం పశ్చాత్పఠేన్నరః | జన్మమధ్యే సకృచ్చాపి య ఏతత్పఠతే సుధీః || ౭ ||…

Read More »

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం

|| న్యాసః || అస్య శ్రీలలితాదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య | వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ | మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకమ్ | మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ | మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | || ధ్యానమ్ || సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ | పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ || అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ | అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ || ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ | సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ || సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీం…

Read More »

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠికా

అగస్త్య ఉవాచ – అశ్వానన మహాబుద్ధే సర్వశాస్త్రవిశారద | కథితం లలితాదేవ్యాశ్చరితం పరమాద్భుతమ్ || ౧ || పూర్వం ప్రాదుర్భవో మాతుస్తతః పట్టాభిషేచనమ్ | భండాసురవధశ్చైవ విస్తరేణ త్వయోదితః || ౨ || వర్ణితం శ్రీపురం చాపి మహావిభవవిస్తరం | శ్రీమత్పంచదశాక్షర్యాః మహిమా వర్ణితస్తథా || ౩ || షోఢాన్యాసాదయో న్యాసాః న్యాసఖండే సమీరితాః | అంతర్యాగక్రమశ్చైవ బహిర్యాగక్రమస్తథా || ౪ || మహాయాగక్రమశ్చైవ పూజాఖండే సమీరితః | పురశ్చరణఖండే తు జపలక్షణమీరితమ్ || ౫ || హోమఖండే త్వయా ప్రోక్తో హోమద్రవ్యవిధిక్రమః | చక్రరాజస్య విద్యాయాః శ్రీ దేవ్యా దేశికాత్మనోః || ౬ || రహస్యఖండే తాదాత్మ్యం పరస్పరముదీరితమ్ | స్తోత్రఖండే బహువిధాస్త్సుతయః పరికీర్తితాః || ౭ || మంత్రిణీదండినీదేవ్యోః ప్రోక్తే నామసహస్రకే | న తు శ్రీలలితాదేవ్యాః…

Read More »

Sri Lalitha ashtottara satanamavali in telugu – శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం | రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః | హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || ౧ || శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || ౨ || మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || ౩ || సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః | వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః || ౪ || కస్తూరీతిలకోల్లాసనిటిలాయై నమో నమః | భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమో నమః || ౫ || వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమో నమః | శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమో నమః || ౬ || లసత్కాంచనతాటంకయుగళాయై నమో నమః | మణిదర్పణసంకాశకపోలాయై నమో నమః || ౭ || తాంబూలపూరితస్మేరవదనాయై నమో నమః | సుపక్వదాడిమీబీజరదనాయై నమో నమః || ౮ || కంబుపూగసమచ్ఛాయకంధరాయై నమో నమః…

Read More »

Lalitha Pancharatnam in telugu – లలితాపంచరత్నం

ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ || ౩ || ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం త్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మమనసాతిదూరామ్ || ౪ || ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి || ౫ || యః శ్లోకపంచకమిదం లలితాంబికాయాః సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనంతకీర్తిమ్ || ౬ ||

Read More »

Saundaryalahari in telugu – సౌందర్యలహరీ

శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహరవిరించాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యః ప్రభవతి || ౧ || తనీయాంసం పాంసుం తవ చరణపంకేరుహభవం విరించిః సంచిన్వన్విరచయతి లోకానవికలమ్ వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూళనవిధిమ్ || ౨ || అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందస్రుతిఝరీ | దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌ నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపువరాహస్య భవతీ || ౩ || త్వదన్యః పాణిభ్యామభయవరదో దైవతగణః త్వమేకా నైవాసి ప్రకటితవరాభీత్యభినయా | భయాత్త్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ || ౪ || హరిస్త్వామారాధ్య ప్రణతజనసౌభాగ్యజననీం పురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్…

Read More »