Category Archives: Miscellaneous

Vignana Nauka Ashtakam – విజ్ఞాననౌకాష్టకం

తపోయజ్ఞదానాదిభిశ్శుద్ధబుద్ధి- ర్విరక్తోగ్రజాతిః పరే తుచ్ఛ బుద్ధ్యా | పరిత్యజ్య సర్వం యదాప్నోతి తత్త్వం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౧ || దయాళుం గురుం బ్రహ్మనిష్ఠం ప్రశాంతం సమారాధ్య భక్త్యా విచార్య స్వరూపమ్ | యదాప్నోతి తత్త్వం నిదిధ్యస్య విద్వాన్ పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౨ || యదానందరూపప్రకాశస్వరూపం నిరస్త ప్రపంచం పరిచ్ఛేద శూన్యం | అహం బ్రహ్మవృత్తైకగమ్యం తురీయం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౩ || యదజ్ఞానతో భాతి విశ్వం సమస్తం ప్రణష్టం చ సద్యో యదాత్మప్రబోధే | మనోవాగతీతం విశుద్ధం విముక్తం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౪ || అనంతం విభుం నిర్వికల్పం నిరీహం శివం సంగహీనం యదోంకారగమ్యమ్ | నిరాకారమత్యుజ్జ్వలం మృత్యుహీనం పరం బ్రహ్మ నిత్యం…

Read More »

Advaitha lakshanam – అద్వైతలక్షణం

అజ్ఞానమేతద్ద్వైతాఖ్యమద్వైతం శ్రేయసామ్పరమ్ మమ త్వహమితి ప్రజ్ఞావియుక్తమితి కల్పవత్ || ౧ || అవికార్యమనాఖ్యేయమద్వైతమనుభూయతే మనోవృత్తిమయం ద్వైతమద్వైతం పరమార్థతః || ౨ || మనసో వృత్తయస్తస్మాద్ధర్మాధర్మనిమిత్తజాః నిరోద్ధవ్యాస్తన్నిరోధేనాద్వైతం నోపపద్యతే || ౩ || మనోదృష్టమిదం సర్వం యత్కించిత్సదరాచరమ్ మనసో హ్యమనీభావేఽద్వైతభావం తదాప్నుయాత్ || ౪ || బహిః ప్రజ్ఞాం సదోత్సృజ్యాప్యన్తః ప్రజ్ఞాం చ యో బుధః కయాపి ప్రజ్ఞయోపేతః ప్రజ్ఞావానితి కథ్యతే || ౫ || కర్మణో భావనాచేయం సా బ్రహ్మపరిపన్థినీ కర్మభావనయా తుల్యం విజ్ఞానముపజాయతే || ౬ ||

Read More »

Sadhana Panchakam – సాధన పంచకం

వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మనస్త్యజ్యతామ్ | పాపౌఘః పరిభూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసంధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ || ౧ || సంగః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాంత్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ | సద్విద్వానుపసర్ప్యతాం ప్రతిదినం తత్పాదుకా సేవ్యతాం బ్రహ్మైవాక్షరమర్థ్యతాం శ్రుతిశిరోవాక్యం సమాకర్ణ్యతామ్ || ౨ || వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం శ్రుతిశిరఃపక్షః సమాశ్రీయతాం దుస్తర్కాత్సువిరమ్యతాం శ్రుతిమతస్తర్కోఽనుసన్ధీయతామ్ | బ్రహ్మైవస్మి విభావ్యతామహరహో గర్వః పరిత్యజ్యతాం దేహోఽహమ్మతిరుజ్ఝ్యతాం బుధజనైర్వాదః పరిత్యజ్యతామ్ || ౩ || క్షుద్వ్యాధిశ్చ చికిత్స్యతాం ప్రతిదినం భిక్షౌషధం భుజ్యతాం స్వాద్వన్నం న చ యాచ్యతాం విధివశాత్ప్రాప్తేన సన్తుష్యతామ్ | శీతోష్ణాది విషహ్యతాం న తు వృథా వాక్యం సముచ్చార్యతా- మౌదాసీన్యమభీప్స్యతాం జనకృపానైష్ఠుర్యముత్సృజ్యతామ్ || ౪ || ఏకాంతే సుఖమాస్యతాం…

Read More »

Yati Panchakam (Kaupeena Panchakam) – యతిపంచకం

వేదాంతవాక్యేషు సదా రమన్తః భిక్షాన్నమాత్రేణ చ తుష్టిమన్తః | విశోకమన్తఃకరణే రమన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౧ || మూలం తరోః కేవలమాశ్రయన్తః పాణిద్వయం భోక్తుమమన్త్రయన్తః | శ్రియం చ కంథామివ కుత్సయన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౨ || దేహాదిభావం పరిమార్జయన్తః ఆత్మానమాత్మన్యవలోకయన్తః | నాన్తం న మధ్యం న బహిః స్మరన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౩ || స్వానన్దభావే పరితుష్టిమన్తః సంశాంతసర్వేంద్రియదృష్టిమన్తః | అహర్నిశం బ్రహ్మణి యే రమన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౪ || పంచాక్షరం పావనముచ్చరన్తః పతిం పశూనాం హృది భావయన్తః | భిక్షాశనా దిక్షు పరిభ్రమన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౫ || కౌపీనపంచరత్నస్య మననం యాతి యో నరః | విరక్తిం ధర్మవిజ్ఞానం…

Read More »

Manisha Panchakam – మనీషాపంచకం

సత్యాచార్యస్య గమనే కదాచిన్ముక్తిదాయకమ్ | కాశీక్షేత్రంప్రతి సహ గౌర్యా మార్గే తు శంకరమ్ || అంత్యవేషధరం దృష్ట్వా గచ్ఛగచ్ఛేతి చాబ్రవీత్ | శంకరస్సోఽపి చండాలః తం పునః ప్రాహ శంకరమ్ || అన్నమాయాదన్నమయమథవాచైతన్యమేవ చైతన్యాత్ | యతివర దూరీకర్తుం వాంఛసి కిం బ్రూహి గచ్ఛగచ్ఛేతి || ప్రత్యగ్వస్తుని నిస్తరంగసహజానందావబోధాంబుధౌ విప్రోఽయం శ్వపచోఽయమిత్యపి మహాన్ కోఽయం విభేద భ్రమః | కిం గంగాంబుని బింబితేఽంబరమణౌ చాండాలవీథీపయః పూరే వాఽంతరమస్తి కాంచనఘటీమృత్కుంభయోర్వాఽంబరే || జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిషు స్ఫుటతరా యా సంవిదుజ్జృంభతే యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాంతతనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణీ | సైవాహం న చ దృశ్యవస్త్వితి దృఢప్రజ్ఞాపి యస్యాస్తి చే- చ్చండాలోఽస్తు స తు ద్విజోఽస్తు గురురిత్యేషా మనీషా మమ || ౧ || బ్రహ్మైవాహమిదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్రవిస్తారితం సర్వం చైతదవిద్యయా త్రిగుణయాఽశేషం మయా కల్పితమ్…

Read More »

Paramadvaitham – పరమాద్వైతమ్

నిర్వికారాం నిరాకారం నిరఞ్జనమనామయమ్ | ఆద్యన్తరహిరం పూర్ణం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౧ || నిష్కళంకం నిరాభాసం త్రిపరిచ్ఛేదవర్జితమ్ | ఆనన్దమజమవ్యక్తం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౨ || నిర్విశేషం నిరాకారం నిత్యముక్తమవిక్రియమ్ | ప్రజ్ఞానైకరసం సత్యం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౩ || శుద్ధం బుద్ధం స్వతస్సిద్ధం పరం ప్రత్యగఖండితమ్ స్వప్రకాశం పరాకాశం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౪ || సుసూక్ష్మమస్తితామాత్రం నిర్వికల్పం మహత్తమమ్ | కేవలం పరమాద్వైతం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౫ ||

Read More »

Ratna dvayam – రత్నద్వయం

న మేఽస్తి దేహేన్ద్రియబుద్ధియోగో న పుణ్యలేశోఽపి న పాపలేశః | క్షుధాపిపాసాది షడూర్మిదూరః సదా విముక్తోఽస్మి చిదేవ కేవలః || అపాణిపాదోఽహమవాగచక్షు- రప్రాణ ఏవాస్మ్యమనాహ్యబుద్ధిః | వ్యోమేవ పూర్ణోఽస్మి వినిర్మలోఽస్మి సదైకరూపోఽస్మి చిదేవ కేవలః ||

Read More »

Sri Tulasi Stotram – శ్రీ తులసీ స్తోత్రం

జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే | యతో బ్రహ్మాదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యంతకారిణః || నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయికే || తులసీ పాతు మాం నిత్యం సర్వాపద్భ్యోఽపి సర్వదా | కీర్తితా వాపి స్మృతా వాపి పవిత్రయతి మానవమ్ || నమామి శిరసా దేవీం తులసీం విలసత్తనుం | యాం దృష్ట్వా పాపినో మర్త్యాః ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషాత్ || తులస్యా రక్షితం సర్వం జగదేతచ్చరాచరం | యా వినర్హంతి పాపాని దృష్ట్వా వా పాపిభిర్నరైః || నమస్తులస్యతితరాం యస్యై బద్ధాంజలిం కలౌ | కలయంతి సుఖం సర్వం స్త్రియో వైశ్యాస్తథాఽపరే || తులస్యా నాపరం కించిద్దైవతం జగతీతలే | యథా పవిత్రితో లోకో విష్ణుసంగేన వైష్ణవః || తులస్యాః పల్లవం…

Read More »

Sri Ganga Stava – శ్రీ గంగా స్తవః

సూత ఉవాచ – శృణుధ్వం మునయః సర్వే గంగాస్తవమనుత్తమమ్ | శోకమోహహరం పుంసామృషిభిః పరికీర్తితమ్ || ౧ || ఋషయ ఊచుః – ఇయం సురతరంగిణీ భవనవారిధేస్తారిణీ స్తుతా హరిపదాంబుజాదుపగతా జగత్సంసదః | సుమేరుశిఖరామరప్రియజలామలక్షాలినీ ప్రసన్నవదనా శుభా భవభయస్య విద్రావిణీ || ౨ || భగీరథరథానుగా సురకరీంద్రదర్పాపహా మహేశముకుటప్రభా గిరిశిరఃపతాకా సితా | సురాసురనరోరగైరజభవాచ్యుతైః సంస్తుతా విముక్తిఫలశాలినీ కలుషనాశినీ రాజతే || ౩ || పితామహకమండలుప్రభవముక్తిబీజా లతా శ్రుతిస్మృతిగణస్తుతద్విజకులాలవాలావృతా | సుమేరుశిఖరాభిదా నిపతితా త్రిలోకావృతా సుధర్మఫలశాలినీ సుఖపలాశినీ రాజతే || ౪ || చరద్విహగమాలినీ సగరవంశముక్తిప్రదా మునీంద్రవరనందినీ దివి మతా చ మందాకినీ | సదా దురితనాశినీ విమలవారిసందర్శన- ప్రణామగుణకీర్తనాదిషు జగత్సు సంరాజతే || ౫ || మహాభిషసుతాంగనా హిమగిరీశకూటస్తనా సఫేనజలహాసినీ సితమరాలసంచారిణీ | చలల్లహరిసత్కరా వరసరోజమాలాధరా రసోల్లసితగామినీ జలధికామినీ…

Read More »

Vairagya Panchakam – వైరాగ్యపంచకం

క్షోణీ కోణ శతాంశ పాలన కలా దుర్వార గర్వానల- క్షుభ్యత్క్షుద్ర నరేంద్ర చాటు రచనా ధన్యాన్ న మన్యామహే | దేవం సేవితుమేవ నిశ్చినుమహే యోఽసౌ దయాళుః పురా దానా ముష్టిముచే కుచేల మునయే దత్తే స్మ విత్తేశతామ్ || ౧ || శిలం కిమనలం భవేదనలమౌదరం బాధితుం పయః ప్రసృతి పూరకం కిము న ధారకం సారసం | అయత్న మల మల్లకం పథి పటచ్చరం కచ్చరం భజంతి విబుధా ముధా హ్యహహ కుక్షితః కుక్షితః || ౨ || జ్వలతు జలధి క్రోడ క్రీడత్కృపీడ భవ ప్రభా- ప్రతిభట పటు జ్వాలా మాలాకులో జఠరానలః | తృణమపి వయం సాయం సంఫుల్ల మల్లి మతల్లికా పరిమళముచా వాచా యాచామహే న మహీశ్వరాన్ || ౩ || దురీశ్వర…

Read More »