Category: Miscellaneous

Sadhana Panchakam – సాధన పంచకం

వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మనస్త్యజ్యతామ్ | పాపౌఘః పరిభూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసంధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ || ౧ || సంగః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాంత్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ | సద్విద్వానుపసర్ప్యతాం ప్రతిదినం...

Nitya Parayana Slokas – నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు

(నిద్రలేవగానే) కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ | కరమూలే స్థితాగౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ || సముద్ర వసనే దేవి పర్వతస్తన మండలే | విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే || ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ | గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే...

Vignana Nauka Ashtakam – విజ్ఞాననౌకాష్టకం

తపోయజ్ఞదానాదిభిశ్శుద్ధబుద్ధి- ర్విరక్తోగ్రజాతిః పరే తుచ్ఛ బుద్ధ్యా | పరిత్యజ్య సర్వం యదాప్నోతి తత్త్వం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౧ || దయాళుం గురుం బ్రహ్మనిష్ఠం ప్రశాంతం సమారాధ్య భక్త్యా విచార్య స్వరూపమ్ | యదాప్నోతి తత్త్వం నిదిధ్యస్య విద్వాన్ పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి...

Advaitha lakshanam – అద్వైతలక్షణం

అజ్ఞానమేతద్ద్వైతాఖ్యమద్వైతం శ్రేయసామ్పరమ్ మమ త్వహమితి ప్రజ్ఞావియుక్తమితి కల్పవత్ || ౧ || అవికార్యమనాఖ్యేయమద్వైతమనుభూయతే మనోవృత్తిమయం ద్వైతమద్వైతం పరమార్థతః || ౨ || మనసో వృత్తయస్తస్మాద్ధర్మాధర్మనిమిత్తజాః నిరోద్ధవ్యాస్తన్నిరోధేనాద్వైతం నోపపద్యతే || ౩ || మనోదృష్టమిదం సర్వం యత్కించిత్సదరాచరమ్ మనసో హ్యమనీభావేఽద్వైతభావం తదాప్నుయాత్ || ౪ || బహిః ప్రజ్ఞాం...

Sadhana Panchakam – సాధన పంచకం

వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మనస్త్యజ్యతామ్ | పాపౌఘః పరిభూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసంధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ || ౧ || సంగః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాంత్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ | సద్విద్వానుపసర్ప్యతాం ప్రతిదినం...

Yati Panchakam (Kaupeena Panchakam) – యతిపంచకం

వేదాంతవాక్యేషు సదా రమన్తః భిక్షాన్నమాత్రేణ చ తుష్టిమన్తః | విశోకమన్తఃకరణే రమన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౧ || మూలం తరోః కేవలమాశ్రయన్తః పాణిద్వయం భోక్తుమమన్త్రయన్తః | శ్రియం చ కంథామివ కుత్సయన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౨ || దేహాదిభావం పరిమార్జయన్తః ఆత్మానమాత్మన్యవలోకయన్తః...

Manisha Panchakam – మనీషాపంచకం

సత్యాచార్యస్య గమనే కదాచిన్ముక్తిదాయకమ్ | కాశీక్షేత్రంప్రతి సహ గౌర్యా మార్గే తు శంకరమ్ || అంత్యవేషధరం దృష్ట్వా గచ్ఛగచ్ఛేతి చాబ్రవీత్ | శంకరస్సోఽపి చండాలః తం పునః ప్రాహ శంకరమ్ || అన్నమాయాదన్నమయమథవాచైతన్యమేవ చైతన్యాత్ | యతివర దూరీకర్తుం వాంఛసి కిం బ్రూహి గచ్ఛగచ్ఛేతి || ప్రత్యగ్వస్తుని...

Paramadvaitham – పరమాద్వైతమ్

నిర్వికారాం నిరాకారం నిరఞ్జనమనామయమ్ | ఆద్యన్తరహిరం పూర్ణం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౧ || నిష్కళంకం నిరాభాసం త్రిపరిచ్ఛేదవర్జితమ్ | ఆనన్దమజమవ్యక్తం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౨ || నిర్విశేషం నిరాకారం నిత్యముక్తమవిక్రియమ్ | ప్రజ్ఞానైకరసం సత్యం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౩...

Ratna dvayam – రత్నద్వయం

న మేఽస్తి దేహేన్ద్రియబుద్ధియోగో న పుణ్యలేశోఽపి న పాపలేశః | క్షుధాపిపాసాది షడూర్మిదూరః సదా విముక్తోఽస్మి చిదేవ కేవలః || అపాణిపాదోఽహమవాగచక్షు- రప్రాణ ఏవాస్మ్యమనాహ్యబుద్ధిః | వ్యోమేవ పూర్ణోఽస్మి వినిర్మలోఽస్మి సదైకరూపోఽస్మి చిదేవ కేవలః ||

Sri Tulasi Stotram – శ్రీ తులసీ స్తోత్రం

జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే | యతో బ్రహ్మాదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యంతకారిణః || నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయికే || తులసీ పాతు మాం నిత్యం సర్వాపద్భ్యోఽపి సర్వదా | కీర్తితా వాపి స్మృతా వాపి పవిత్రయతి...