Category Archives: Navagraha Stotras

Sri Ketu Stotram – శ్రీ కేతు స్తోత్రం

అస్య శ్రీ కేతుస్తోత్రమంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | కేతుర్దేవతా | శ్రీ కేతు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | గౌతమ ఉవాచ | మునీంద్ర సూత తత్త్వజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | సర్వరోగహరం బ్రూహి కేతోః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౧ || సూత ఉవాచ | శృణు గౌతమ వక్ష్యామి స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతమం కేతోః బ్రహ్మణా కీర్తితం పురా || ౨ || ఆద్యః కరాళవదనో ద్వితీయో రక్తలోచనః | తృతీయః పింగళాక్షశ్చ చతుర్థో జ్ఞానదాయకః || ౩ || పంచమః కపిలాక్షశ్చ షష్ఠః కాలాగ్నిసన్నిభః | సప్తమో హిమగర్భశ్చ ధూమ్రవర్ణోష్టమస్తథా || ౪ || నవమః కృత్తకంఠశ్చ దశమః నరపీఠగః | ఏకాదశస్తు శ్రీకంఠః ద్వాదశస్తు గదాయుధః || ౫ || ద్వాదశైతే మహాక్రూరాః…

Read More »

Sri Rahu Stotram – శ్రీ రాహు స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్చ్ఛందః | రాహుర్దేవతా | శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ గుహ్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ | ఆదరేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానాశ్చ శృణ్వత || ౨ || రాహుః సూర్యరిపుశ్చైవ విషజ్వాలాధృతాననః | సుధాంశువైరిః శ్యామాత్మా విష్ణుచక్రాహితో బలీ || ౩ || భుజగేశస్తీక్ష్ణదంష్ట్రః క్రూరకర్మా గ్రహాధిపః | ద్వాదశైతాని నామాని నిత్యం యో నియతః పఠేత్ || ౪ || జప్త్వా తు ప్రతిమాం చైవ సీసజాం మాషసుస్థితామ్ | నీల గంధాక్షతైః పుష్పైర్భక్త్యా సంపూజ్య యత్నతః || ౫ || వహ్నిమండలమానీయ…

Read More »

Sri Sani stotram (Dasaratha Kritam) – శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || ౩ || నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే | నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోస్తుతే || ౪ || నమస్తే ఘోరరూపాయ దుర్నిరీక్ష్యాయ తే నమః | నమస్తే సర్వభక్షాయ వలీముఖ నమోఽస్తుతే || ౫ || సూర్యపుత్త్ర నమస్తేఽస్తు భాస్వరోభయదాయినే | అధోదృష్టే నమస్తేఽస్తు సంవర్తక నమోస్తుతే || ౬ || నమో మందగతే తుభ్యం నిష్ప్రభాయ నమోనమః | తపసా…

Read More »

Sri Sukra Stotram – శ్రీ శుక్రస్తోత్రం

శృణ్వంతు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ | రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్ || ౧ || యేషాం సంకీర్తనైర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ | తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ || ౨ || శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ | తేజోనిధిః జ్ఞానదాతా యోగీ యోగవిదాం వరః || ౩ || దైత్యసంజీవనో ధీరో దైత్యనేతోశనా కవిః | నీతికర్తా గ్రహాధీశో విశ్వాత్మా లోకపూజితః || ౪ || శుక్లమాల్యాంబరధరః శ్రీచందనసమప్రభః | అక్షమాలాధరః కావ్యః తపోమూర్తిర్ధనప్రదః || ౫ || చతుర్వింశతినామాని అష్టోత్తరశతం యథా | దేవస్యాగ్రే విశేషేణ పూజాం కృత్వా విధానతః || ౬ || య ఇదం పఠతి స్తోత్రం భార్గవస్య మహాత్మనః | విషమస్థోఽపి భగవాన్ తుష్టః స్యాన్నాత్ర సంశయః…

Read More »

Sri Brihaspathi Stotram – శ్రీ బృహస్పతి స్తోత్రం

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః | లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః || ౧ || సర్వేశః సర్వదాఽభీష్టః సర్వజిత్సర్వపూజితః | అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా గురుః పితా || ౨ || విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః | భూర్భువస్సువరోం చైవ భర్తా చైవ మహాబలః || ౩ || పంచవింశతినామాని పుణ్యాని నియతాత్మనా | నందగోపగృహాసీన విష్ణునా కీర్తితాని వై || ౪ || యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ ప్రయతః సుసమాహితః | విపరీతోఽపి భగవాన్ప్రీతస్తస్య బృహస్పతిః || ౫ || యశ్శృణోతి గురుస్తోత్రం చిరం జీవేన్న సంశయః | సహస్రగోదానఫలం విష్ణోర్వచనతోభవేత్ | బృహస్పతికృతా పీడా న కదాచిద్భవిష్యతి || ౬ ||

Read More »

Runa vimochana Angaraka stotram – ఋణవిమోచన అంగారక స్తోత్రం

స్కంద ఉవాచ | ఋణగ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కథం భవేత్ | బ్రహ్మోవాచ | వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదం | అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | రక్తమాల్యాంబరధరః శూలశక్తిగదాధరః | చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుతః || ౧ || మంగళో భూమిపుత్రశ్చ ఋణహర్తా ధనప్రదః | స్థిరాసనో మహాకాయో సర్వకామఫలప్రదః || ౨ || లోహితో లోహితాక్షశ్చ సామగానాం కృపాకరః | ధరాత్మజః కుజో భౌమో భూమిజో భూమినందనః || ౩ || అంగారకో యమశ్చైవ సర్వరోగాపహారకః | సృష్టేః కర్తా చ హర్తా చ సర్వదేవైశ్చపూజితః || ౪ || ఏతాని కుజ నామాని…

Read More »

Navagraha Mangala Sloka (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్. ||౧|| చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్. ||౨|| భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ వృశ్చికమేషయోస్సు గురుశ్చార్కశ్శశీ సౌహృదః, జ్ఞోఽరిష్షట్త్రిఫలప్రదశ్చ వసుధాస్కందౌ క్రమాద్దేవతే భారద్వాజకులోద్వహోఽరుణరుచిః కుర్యాత్సదామంగళమ్. ||౩|| సౌమ్యః పీత ఉదఙ్ముఖస్సమిదపామార్గో త్రిగోత్రోద్భవో బాణేశానదిశస్సుహృద్రవిసుతశ్శేషాస్సమాశ్శీతగోః, కన్యాయుగ్మపతిర్దశాష్టచతురష్షణ్ణేత్రగశ్శోభనో విష్ణుర్దేవ్యధిదేవతే మగధపః కుర్యాత్సదా మంగలమ్. ||౪|| జీవశ్చాంగిరగోత్రజోత్తరముఖో దీర్ఘోత్తరాశాస్థితః పీతోఽశ్వత్థసమిచ్చసింధుజనితశ్చాపోఽథ మీనాధిపః, సూర్యేందుక్షితిజాః ప్రియా బుధసితౌ శత్రూ సమాశ్చాపరే సప్త ద్వే నవ పంచమే శుభకరః కుర్యాత్సదామంగళమ్. ||౫|| శుక్రోభార్గవగోత్రజస్సితరుచిః పూర్వాముఖః పూర్వదిక్ పాంచాలస్థ వృషస్తులాధిపమహారాష్ట్రాధిపౌదుంబరః, ఇంద్రాణీమఘవాబుధశ్చ రవిజో మిత్రోర్క చన్ద్రావరీ షష్ఠత్రిర్దశవర్జితేభృగుసుతః కుర్యాత్సదామంగళమ్. ||౬|| మందః కృష్ణనిభః సపశ్చిమముఖః సౌరాష్ట్రపః కాశ్యప- స్స్వామీ నక్రసుకుంభయోర్బుధసితౌ…

Read More »

Sri Budha Stotram – శ్రీ బుధస్తోత్రం

ధ్యానం | భుజైశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసి- గదా వహంతం సుముఖం ప్రశాంతమ్ | పీతప్రభం చంద్రసుతం సురేఢ్యం సింహే నిషణ్ణం బుధమాశ్రయామి || పీతాంబరః పీతవపుః కిరీటీ చ చతుర్భుజః | పీతధ్వజపతాకీ చ రోహిణీగర్భసంభవః || ఈశాన్యాదిషుదేశేషు బాణాసన ఉదఙ్ముఖః | నాథో మగధదేశస్య మంత్ర మంత్రార్థ తత్త్వవిత్ || సుఖాసనః కర్ణికారో జైత్త్రశ్చాత్రేయ గోత్రవాన్ | భరద్వాజఋషిప్రఖ్యైర్జ్యోతిర్మండలమండితః || అధిప్రత్యధిదేవాభ్యామన్యతో గ్రహమండలే | ప్రవిష్టస్సూక్ష్మరూపేణ సమస్తవరదస్సుఖీ || సదా ప్రదక్షిణం మేరోః కుర్వాణః కామరూపవాన్ | అసిదండౌ చ బిభ్రాణః సంప్రాప్తసుఫలప్రదః || కన్యాయా మిథునస్యాపి రాశేరధిపతిర్ద్వయో | ముద్గధాన్యప్రదో నిత్యం మర్త్యామర్త్యసురార్చితః || యస్తు సౌమ్యేన మనసా స్వమాత్మానం ప్రపూజయేత్ | తస్య వశ్యో భవేన్నిత్యం సౌమ్యనామధరో బుధః || బుధస్తోత్రమిదం గుహ్యం వసిష్ఠేనోదితం పురా | దిలీపాయ…

Read More »

Sri Budha Panchavimsati Nama stotram – శ్రీ బుధ పంచవింశతినామ స్తోత్రం

బుధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠః బుద్ధిదాతా ధనప్రదః | ప్రియంగుకలికాశ్యామః కంజనేత్రో మనోహరః || ౧ || గ్రహపమో రౌహిణేయః నక్షత్రేశో దయాకరః | విరుద్ధకార్యహంతా చ సౌమ్యో బుద్ధివివర్ధనః || ౨ || చంద్రాత్మజో విష్ణురూపీ జ్ఞానిజ్ఞో జ్ఞానినాయకః | గ్రహపీడాహరో దారపుత్రధాన్యపశుప్రదః || ౩ || లోకప్రియః సౌమ్యమూర్తిః గుణదో గుణివత్సలః | పంచవింశతినామాని బుధస్యైతాని యః పఠేత్ || ౪ || స్మృత్వా బుధం సదా తస్య పీడా సర్వా వినశ్యతి | తద్దినే వా పఠేద్యస్తు లభతే స మనోగతమ్ || ౫ ||

Read More »

Sri Angaraka Stotram – శ్రీ అంగారక స్తోత్రం

అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః | కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః || ౧ || ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః | విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః || ౨ || సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః | లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః || ౩ || రక్తమాల్యధరో హేమకుండలీ గ్రహనాయకః | నామాన్యేతాని భౌమస్య యః పఠేత్సతతం నరః || ౪ || ఋణం తస్య చ దౌర్భాగ్యం దారిద్ర్యం చ వినశ్యతి | ధనం ప్రాప్నోతి విపులం స్త్రియం చైవ మనోరమామ్ || ౫ || వంశోద్ద్యోతకరం పుత్రం లభతే నాత్ర సంశయః | యోఽర్చయేదహ్ని భౌమస్య మంగలం బహుపుష్పకైః || ౬ || సర్వా నశ్యతి పీడా చ తస్య గ్రహకృతా ధ్రువమ్ ||…

Read More »