Stotras in Telugu Blog

Sri Devaraja Ashtakam – శ్రీ దేవరాజాష్టకం

శ్రీమత్కాఞ్చీమునిం వన్దే కమలాపతినన్దనమ్ | వరదాఙ్ఘ్రిసదాసఙ్గరసాయనపరాయణమ్ దేవరాజదయాపాత్రం శ్రీకాఞ్చీపూర్ణముత్తమమ్ | రామానుజమునేర్మాన్యం వన్దేఽహం సజ్జనాశ్రయమ్ నమస్తే హస్తిశైలేశ శ్రీమన్నమ్బుజలోచనః | శరణం త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి ప్రణతార్తిహరాచ్యుత || ౧ || సమస్తప్రాణిసన్త్రాణప్రవీణ కరుణోల్బణ | విలసన్తు కటాక్షస్తే మయ్యస్మిన్ జగతాంపతే || ౨ || నిన్దితాచారకరణం నివృత్తం...

Sri Ramanuja Ashtakam – శ్రీ రామానుజాష్టకం

రామానుజాయ మునయే నమ ఉక్తి మాత్రం కామాతురోఽపి కుమతిః కలయన్నభీక్షమ్ | యామామనన్తి యమినాం భగవజ్జనానాం తామేవ విందతి గతిం తమసః పరస్తాత్ || ౧ || సోమావచూడసురశేఖరదుష్కరేణ కామాతిగోఽపి తపసా క్షపయన్నఘాని | రామానుజాయ మునయే నమ ఇత్యనుక్త్వా కోవా మహీసహచరే కురుతేఽనురాగమ్ || ౨...

Dhati Panchakam – ధాటీ పంచకం

పాదుకే యతిరాజస్య కథయన్తి యదాఖ్యయా | తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్ || పాషండద్రుమషండదావదహనశ్చార్వాకశైలాశనిః బౌద్ధధ్వాన్తనిరాసవాసరపతిర్జైనేభకంఠీరవః | మాయావాది భుజంగభంగగరుడస్త్రైవిద్య చూడామణిః శ్రీరంగేశజయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః || ౧ || పాషండ షండగిరిఖండనవజ్రదండాః ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధమకరాలయమన్థదండాః | వేదాన్తసారసుఖదర్శనదీపదండాః రామానుజస్య విలసన్తిమునేస్త్రిదండాః || ౨ ||...

Goda Chathusloki – గోదా చతుశ్శ్లోకీ

నిత్యాభూషా నిగమశిరసాం నిస్సమోత్తుంగవార్తా కాన్తోయస్యాః కచవిలులితైః కాముకో మాల్యరత్నైః | సూక్త్యా యస్యాః శ్రుతిసుభగయా సుప్రభాతా ధరిత్రీ సైషా దేవీ సకలజననీ సించితాన్మామపాంగైః || ౧ || మాతా చేత్తులసీ పితా యది తవ శ్రీవిష్ణుచిత్తో మహాన్ భ్రాతా చేద్యతిశేఖరః ప్రియతమః శ్రీరంగధామా యది | జ్ఞాతారస్తనయాస్త్వదుక్తి...

Sri Surya Namaskara Mantram – శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః| కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః || ఓం మిత్రాయ నమః | ఓం రవయే నమః | ఓం సూర్యాయ నమః | ఓం భానవే నమః | ఓం ఖగాయ నమః | ఓం పూష్ణే...

Panchayudha Stotram – పంచాయుధ స్తోత్రం

  స్ఫురత్సహస్రారశిఖాతితీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటితుల్యం సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః చక్రం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || విష్ణోర్ముఖోత్థానిల పూరితస్య యస్య ధ్వనిర్దానవదర్పహంతా తం పాంచజన్యం శశికోటిశుభ్రం శంఖం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || హిరణ్మయీం మేరుసమానసారాం కౌమోదకీం దైత్యకులైక హంత్రీం...

Matsya Stotram – శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం

నూనం త్వం భగవాన్ సాక్షాద్ధరిర్నారాయణోఽవ్యయః | అనుగ్రహాయభూతానాం ధత్సే రూపం జలౌకసామ్ || ౧ || నమస్తే పురుషశ్రేష్ఠ స్థిత్యుత్పత్యప్యయేశ్వర | భక్తానాం నః ప్రపన్నానాం ముఖ్యోహ్యాత్మగతిర్విభో || ౨ || సర్వే లీలావతారాస్తే భూతానాం భూతిహేతవః | జ్ఞాతుమిచ్ఛామ్యదో రూపం యదర్థం భవతాధృతమ్ || ౩...

Mangalam Govindunaku – మంగళము గోవిందునకు

మంగళము గోవిందునకు జయ మంగళము గరుడ ధ్వజునకు మంగళము జయ మంగళము ధర్మ స్వరూపునకు | జయ జయ మంగళము || ఆదికిను ఆద్యైన దేవునకచ్యుతునకంభోజ నాభున- కాదికూర్మంబైన జగదాధార ముర్తికిని వేద రక్షకునకును సంతత వేదమార్గ విహారునకు బలి- భేదినికి సామాదిగాన ప్రియ విహారునకు ||...

Ksheerabdhi Kanyakaku – క్షీరాబ్ధి కన్యకకు

క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీమహాలక్ష్మికిని నీరజాలయకును నీరాజనం | జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం | అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు నిలువుమాణిక్యముల నీరాజనం || చరణ కిసలయములకు సకియరంభోరులకు నిరతమగు ముత్తేల నీరాజనం | అరిది జఘనంబునకు అతివనిజనాభికిని నిరతి నానావర్ణ నీరాజనం ||...

Vinaro Bhagyamu – వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ

వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ | వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ || ఆదినుండి సంధ్యాదివిధులలో వేదంబయినది విష్ణు కథ | నాదించీనిదె నారదాదులచే వీధి వీధులనే విష్ణు కథ || వదలక వేదవ్యాసులు నుడిగిన విదిత పావనము విష్ణు కథ | సదనంబయినది సంకీర్తనయై వెదకిన చోటనే...