Category Archives: Puja Vidhanam

Sri Narayana Shodasopachara pooja – శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామినః ప్రీత్యర్థం పురుష సూక్త విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే || ప్రాణప్రతిష్ఠ – ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం జ్యోక్పశ్చేమ సూర్య ముచ్చరన్త మను మతే మృడయాన స్వస్తి – అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః ప్రాణానేవ యథాస్థాన ముపహ్వయతే || శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి | స్థిరోభవ వరదోభవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద | పీఠపూజా – సప్తప్రాకారం చతుర్ద్వారకం సువర్ణమంటపం ధ్యాయేత్ |…

Read More »

Nitya pooja vidhanam – నిత్య పూజ ఎలా చేయాలి?

గమనిక: మీ గురు పరంపరను అనుసరించి కానీ, మీ వంశపారంపర్యంగా కానీ తెలుసుకున్న పూజా విధానాన్ని నమ్మకంతో అనుసరించండి. అవి లేని పక్షంలో శ్రీ పరమేశ్వరుడుని గురువుగా భావించి, ఈ క్రింద ఇచ్చిన విధానాన్ని అనుసరించండి. నిత్య పూజా విధానాం – నిత్య పూజా విధానాలు ముఖ్యంగా రెండు- షోడశోపచార పూజ(౧౬ ఉపచారాలు కలవి), పంచోపచార పూజ(౫ ఉపచారాలు కలవి). ఇవి కాక మరికొన్ని పద్ధతులు విశేషమైన తిథులలో సందర్భాన్ని బట్టి బ్రాహ్మణముఖతః ఆచరించవచ్చు. ఈ యాప్ లో నిత్య పూజకు వీలుగా రెండు పద్ధతులను వివరించడం జరిగింది. వేరేవి మీ గురువు అనుగ్రహం వల్ల తెలుసుకోగలరు. నిత్య పూజకు కావాలిసినవి – ౧. మనస్సులో ధృడ సంకల్పం ౨. పసుపు, కుంకుమ, గంధం ౩. పసుపు కలిపిన అక్షతలు…

Read More »

Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పూజా విధానం

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ప్రసాదేన సర్వోపశాంతి పూర్వక దీర్ఘాయురారోగ్య ధన కళత్ర పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధ్యర్థం స్థిరలక్ష్మీ కీర్తిలాభ శతృపరాజయాది సకలాభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజాం కరిష్యే || ధ్యానం – షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకం || పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దదానం సదా | ధ్యాయేదీప్సిత సిద్ధిదం శివసుతం వందే సురారాధితం || ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి | ఆవాహనం – ఆవాహయామి దేవేశ సిద్ధా గంధర్వసేవిత | తారకాసురసంహారిన్ రక్షోబల విమర్దన ||…

Read More »

Yagnopaveetha dharana vidhi – యజ్ఞోపవీతధారణ విధిః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   హరిః ఓం | శ్రీ గణేశాయ నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః | శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నౌపశాంతయే || ఆచమ్య | ఓం కేశవాయ స్వాహా | ఓం నారాయణాయ స్వాహా | ఓం మాధవాయ స్వాహా | ఓం గోవిందాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం మధుసూదనాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః | ఓం…

Read More »

Krishna Yajurveda Sandhya vandanam – కృష్ణ యజుర్వేద సంధ్యావందనం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం || || శుచిః || అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా | యః స్మరేత్పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యన్తరశ్శుచిః || పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః || || ఆచమనము || శ్రౌతాచమనము – ౧. ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ స్వాహా ౨. భర్గో దేవస్య ధీమహి స్వాహా ౩. ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ స్వాహ ౪. ఆపో హిష్ఠా మయోభువః (అరచేయి) ౫.…

Read More »

Mantra pushpam – మంత్రపుష్పం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార | శక్రః ప్రవిద్వాన్ప్రదిశశ్చతస్రః | తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి | నాన్యః పన్థా అయనాయ విద్యతే | ఓం సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువమ్ | విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదమ్ | విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణగ్ం హరిమ్ | విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతి | పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగ్ం శాశ్వతగ్ం శివమచ్యుతమ్ | నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణమ్ | నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః…

Read More »

Sri Sukta vidhana purvaka Shodasopachara Puja – శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక షోడశోపచార పూజ

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ధ్యానం – {ధ్యానశ్లోకాలు} ఓం శ్రీ ______ నమః ధ్యాయామి | ఆవాహనం – హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ | చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ఓం శ్రీ ______ నమః ఆవాహయామి | ఆసనం – తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ | యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || ఓం శ్రీ ______ నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి | పాద్యం…

Read More »

Purusha Sukta vidhana purvaka Shodasopachara Puja – పురుషసూక్త విధాన పూర్వక షోడశోపచార పూజ

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ధ్యానం – {ధ్యానశ్లోకాలు} ఓం శ్రీ ______ నమః ధ్యాయామి | ఆవాహనం – సహస్రశీర్షా పురుషః | సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ | స భూమిం విశ్వతో వృత్వా | అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ | ఓం శ్రీ ______ నమః ఆవాహయామి | ఆసనం – పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ | యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ | ఉతామృతత్వస్యేశానః | యదన్నేనాతిరోహతి | ఓం శ్రీ ______ నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి…

Read More »

Sri Mahaganapathi Shodashopachara puja -శ్రీ మహాగణపతి షోడశోపచార పూజ

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిస్సీద సాదనమ్ || ధ్యాయేద్గజాననం దేవం తప్తకాంచన సన్నిభం | చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వాభరణభూషితం || శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధ్యాయామి | అత్రాగచ్ఛ జగద్వంద్య సురరాజార్చితేశ్వర | అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీగర్భసముద్భవ || శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ఆవహయామి | మౌక్తికైః పుష్పరాగైశ్చ నానారత్నైర్విరాజితం | రత్నసింహాసనం చారు ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం || శ్రీ…

Read More »

Sri Mahaganapati Shodasopachara Puja – శ్రీ మహాగణపతి లఘు షోడశోపచార పూజ

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం గణానాం త్వా గణపతిం ఆవామహే | కవిం కవినాముపమ శ్రవస్తమమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత | ఆనః శృణ్వన్నూతిభిః సీదసాదనమ్ || ఓం మహాగణపతయే నమః | ధ్యాయామి | ధ్యానం సమర్పయామి | ౧ || ఓం మహాగణపతయే నమః | ఆవాహయామి | ఆవాహనం సమర్పయామి | ౨ || ఓం మహాగణపతయే నమః | నవరత్నఖచిత దివ్య హేమ ఆసనం సమర్పయామి | ౩ ||…

Read More »