Category Archives: Raama Stotras

Sri Rama Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః

ఓం శ్రీరామాయ నమః | ఓం రామభద్రాయ నమః | ఓం రామచంద్రాయ నమః | ఓం శాశ్వతాయ నమః | ఓం రాజీవలోచనాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం రాజేంద్రాయ నమః | ఓం రఘుపుంగవాయ నమః | ఓం జానకీవల్లభాయ నమః | ఓం జైత్రాయ నమః | ౧౦ ఓం జితామిత్రాయ నమః | ఓం జనార్దనాయ నమః | ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః | ఓం దాంతాయ నమః | ఓం శరణత్రాణతత్పరాయ నమః | ఓం వాలిప్రమథనాయ నమః | ఓం వాగ్మినే నమః | ఓం సత్యవాచే నమః | ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః | ఓం సత్యవ్రతాయ నమః | ౨౦ ఓం వ్రతధరాయ నమః…

Read More »

Sri Sita Rama Stotram – సీతారామస్తోత్రం

అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ | రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧ || రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ | సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨ || పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః | వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగామ్ || ౩ || కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ | పుండరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిందీవరేక్షణామ్ || ౪ || చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్రబింబోపమాననామ్ | మత్తమాతంగగమనం మత్తహంసవధూగతామ్ || ౫ || చందనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీమ్ | చాపాలంకృతహస్తాబ్జం పద్మాలంకృతపాణికామ్ || ౬ || శరణాగతగోప్తారం ప్రణిపాదప్రసాదికామ్ | కాలమేఘనిభం రామం కార్తస్వరసమప్రభామ్ || ౭ || దివ్యసింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్రభూషణామ్ | అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్యేక్షణకాంక్షిణౌ || ౮ || అన్యోన్యసదృశాకారౌ త్రైలోక్యగృహదమ్పతీ| ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతామ్ || ౯ || అనేన స్తౌతి యః…

Read More »

Sri Raama Dvadasha nama stotram – రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ప్రథమం శ్రీధరం విద్యాద్ద్వితీయం రఘునాయకం | తృతీయం రామచంద్రం చ చతుర్థం రావణాంతకం || ౧ || పంచమం లోకపూజ్యం చ షష్ఠమం జానకీపతిం | సప్తమం వాసుదేవం చ శ్రీరామం చాష్టమం తథా || ౨ || నవమం జలదశ్యామం దశమం లక్ష్మణాగ్రజం | ఏకాదశం చ గోవిందం ద్వాదశం సేతుబంధనం || ౩ || ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేఛ్రద్ధయాన్వితః | అర్ధరాత్రే తు ద్వాదశ్యాం కుష్ఠదారిద్ర్యనాశనం || ౪ || అరణ్యే చైవ సంగ్రామే అగ్నౌ భయనివారణం | బ్రహ్మహత్యా సురాపానం గోహత్యాఽఽది నివారణం || ౫ || సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వారిష్టనివారణం | గ్రహణే చ జలే స్థిత్వా నదీతీరే విశేషతః | అశ్వమేధశతం పుణ్యం బ్రహ్మలోకే గమిష్యతి || ౬ ||

Read More »

Gayatri Ramayanam – గాయత్రీ రామాయణం

తపః స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందనః | ఋషిభిః పూజితః సమ్యగ్యథేంద్రో విజయీ పురా || ౨ విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితమ్ | వత్స రామ ధనుః పశ్య ఇతి రాఘవమబ్రవీత్ || ౩ తుష్టావాస్య తదా వంశం ప్రవిష్య చ విశాంపతేః | శయనీయమ్ నరేంద్రస్య తదాసాద్య వ్యతిష్ఠత || ౪ వనవాసం హి సంఖ్యాయ వాసాంస్యాభరణాని చ | భర్తారమనుగచ్ఛంత్యై సీతాయై శ్వశురో దధౌ || ౫ రాజా సత్యం చ ధర్మం చ రాజా కులవతాం కులమ్ | రాజా మాతా పితా చైవ రాజా హితకరో నృణామ్ || ౬ నిరీక్ష్య స ముహూర్తం తు…

Read More »

Ahalya kruta Rama stotram in Telugu – అహల్యాకృత రామస్తోత్రం

అహల్యోవాచః | అహో కృతార్థాఽస్మి జగన్నివాస తే పాదాబ్జసంలగ్నరజః కణాదహమ్ | స్పృశామి యత్పద్మజశంకరాదిభిః విమృగ్యతే రంధితమానసైః సదా || ౧ || అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్ | చలస్యజస్రం చరణాదివర్జితః సంపూర్ణ ఆనందమయోఽతిమాయికః || ౨ || యత్పాదపంకజపరాగపవిత్రగాత్రా భాగీరథీ భవవిరించిముఖాన్ పునాతి | సాక్షాత్స ఏవ మమ దృగ్విషయో యదాఽఽస్తే కిం వర్ణ్యతే మమ పురాకృతభాగధేయమ్ || ౩ || మర్త్యావతారే మనుజాకృతిం హరిం రామాభిధేయం రమణీయదేహినమ్ | ధనుర్ధరం పద్మవిశాలలోచనం భజామి నిత్యం న పరాన్ భజిష్యే || ౪ || యత్పాదపంకరజః శ్రుతిభిర్విమృగ్యం యన్నభిపంకజభవః కమలాసనశ్చ | యన్నామసారరసికో భగవాన్పురారిః తం రామచంద్రమనిశం హృది భావయామి || ౫ || యస్యావతారచరితాని విరించిలోకే గాయంతి నారదముఖా భవపద్మజాద్మాః…

Read More »

Apaduddharana Stotram in Telugu – ఆపదుద్ధారణ స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ || ౧ || ఆర్తానామార్తిహంతారం భీతానాం భీతినాశనమ్ | ద్విషతాం కాలదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహమ్ || ౨ || నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ | ఖండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩ || రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే | రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః || ౪ || అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ | ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ || ౫ || సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా | గచ్ఛన్ మమాగ్రతో నిత్యం రామః పాతు సలక్ష్మణః || ౬ || అచ్యుతానంతగోవింద నమోచ్చారణభేషజాత్ | నశ్యంతి సకలా రోగాః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౭ ||…

Read More »

Samkshepa Ramayanam in telugu – సంక్షేప రామాయణం

తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ || కోఽన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ | ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః || ౨ || చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః | విద్వాన్ కః కస్సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శనః || ౩ || ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కోఽనసూయకః | కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే || ౪ || ఏతదిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం హి మే | మహర్షే త్వం సమర్థోఽసి జ్ఞాతుమేవంవిధం నరమ్ || ౫ || శ్రుత్వా చైతత్త్రిలోకజ్ఞో వాల్మీకేర్నారదో వచః | శ్రూయతామితి చామంత్ర్య ప్రహృష్టో వాక్యమబ్రవీత్ || ౬ || బహవో దుర్లభాశ్చైవ యే త్వయా కీర్తితా…

Read More »

Rama raksha stotram in telugu – రామ రక్షా స్తోత్రం

అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య | బుధకౌశిక ఋషిః | శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | సీతా శక్తిః | శ్రీమద్ హనుమాన కీలకమ్ | శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్థే రామరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || ధ్యానమ్- ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థమ్ పీతం వాసో వసానం నవకమలదళస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నమ్ | వామాంకారూఢ సీతాముఖకమలమిలల్లోచనం నీరదాభమ్ నానాలంకారదీప్తం దధతమురుజటామండలం రామచంద్రమ్ || స్తోత్రం- చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ | ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతకనాశనమ్ || ౧ || ధ్యాత్వా నీలోత్పలశ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ | జానకీలక్ష్మణోపేతం జటామకుటమండితమ్ || ౨ || సాసితూణధనుర్బాణపాణిం నక్తంచరాంతకమ్ | స్వలీలయా జగత్రాతుం ఆవిర్భూతం అజం విభుమ్ || ౩ || రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ | శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం దశరథాత్మజః ||…

Read More »

Rama Apaduddharaka Stotram in telugu – రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ || నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ | దండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧ || ఆపన్నజనరక్షైకదీక్షాయామితతేజసే | నమోస్తు విష్ణవేతుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౨ || పదాంభోజరజస్స్పర్శ పవిత్రమునియోషితే | నమోస్తు సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే || ౩ || దానవేంద్ర మహామత్త గజపంచాస్యరూపిణే | నమోస్తు రఘునాధాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౪ || మహిజాకుచసంలగ్నకుంకుమారుణవక్షసే | నమః కల్యాణరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౫ || పద్మసంభవ భూతేశ మునిసంస్తుతకీర్తయే | నమో మార్తాండ వంశ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౬ || హరత్యార్తిం చ లోకానాం యో వా మధునిషూదనః | నమోస్తు హరయే తుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౭ || తాపకారణసంసారగజసింహస్వరూపిణే | నమో వేదాంతవేద్యాయ రామాయాపన్నివారిణే ||…

Read More »

Ramaashtakam in telugu – రామాష్టకం

భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ | స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || ౧ || జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ | స్వభక్తభీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౨ || నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాఽపహమ్ | సమం శివం నిరంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౩ || సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్ | నరాకృతిం నిరామయం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౪ || నిష్ప్రపంచనిర్వికల్పనిర్మలం నిరామయమ్ | చిదేకరూపసంతతం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౫ || భవాబ్ధిపోతరూపకం హ్యశేషదేహకల్పితమ్ | గుణాకరం కృపాకరం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౬ || మహాసువాక్యబోధకైర్విరాజమానవాక్పదైః | పరం చ బ్రహ్మ వ్యాపకం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౭ || శివప్రదం సుఖప్రదం భవచ్ఛిదం భ్రమాపహమ్ | విరాజమానదైశికం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౮ || రామాష్టకం పఠతి…

Read More »