Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – సానుస్వార ప్రశ్నః (సున్నాల పన్నం)

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.

ApplePlayStore-Logo-1 GooglePlay-Logo-1


[కృష్ణయజుర్వేదం తైత్తరీయ బ్రాహ్మణ ౩-౪-౧-౧]

శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం |

బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణమాలభతే | క్షత్త్రాయ రాజన్యమ్ | మరుద్భ్యో వైశ్యమ్ | తపసే శూద్రమ్ | తమసే తస్కరమ్ | నారకాయ వీరహణమ్ | పాప్మనే క్లీబమ్ | ఆక్రయాయాయోగూమ్ |
కామాయ పుగ్గ్‍శ్చలూమ్ | అతిక్రుష్టాయ మాగధమ్ || ౧ ||

గీతాయ సూతమ్ | నృత్తాయ శైలూషమ్ | ధర్మాయ సభాచరమ్ | నర్మాయ రేభమ్ | నరిష్ఠాయై భీమలమ్ | హసాయ కారిమ్ | ఆనన్దాయ స్త్రీషఖమ్ | ప్రముదే కుమారీపుత్రమ్ | మేధాయై రథకారమ్ | ధైర్యాయ తక్షాణమ్ || ౨ ||

శ్రమాయ కౌలాలమ్ | మాయాయై కార్మారమ్ | రూపాయ మణికారమ్ | శుభే వపమ్ | శరవ్యాయా ఇషుకారమ్ | హేత్యై ధన్వకారమ్ | కర్మణే జ్యాకారమ్ | దిష్టాయ రజ్జుసర్గమ్ | మృత్యవే మృగయుమ్ | అన్తకాయ శ్వనితమ్ || ౩ ||

సన్ధయే జారమ్ | గేహాయోపపతిమ్ | నిరృత్యై పరివిత్తమ్ | ఆర్త్యై పరివివిదానమ్ | అరాధ్యై దిధిషూపతిమ్ | పవిత్రాయ భిషజమ్ | ప్రజ్ఞానాయ నక్షత్రదర్శమ్ | నిష్కృత్యై పేశస్కారీమ్ | బలాయోపదామ్ | వర్ణాయానూరుధమ్ || ౪ ||

నదీభ్యః పౌఞ్జిష్టమ్ | ఋక్షీకాభ్యో నైషాదమ్ | పురుషవ్యాఘ్రాయ దుర్మదమ్ | ప్రయుద్భ్య ఉన్మత్తమ్ | గన్ధర్వాప్సరాభ్యో వ్రాత్యమ్ | సర్పదేవజనేభ్యోఽప్రతిపదమ్ | అవేభ్యః కితవమ్ | ఇర్యతాయా అకితవమ్ | పిశాచేభ్యో బిదలకారమ్ | యాతుధానేభ్యః కణ్టకకారమ్ || ౫ ||

ఉథ్సాదేభ్యః కుబ్జమ్ | ప్రముదే వామనమ్ | ద్వాభ్యః స్రామమ్ | స్వప్నాయాన్ధమ్ | అధర్మాయ బధిరమ్ | సంజ్ఞానాయ స్మరకారీమ్ | ప్రకామోద్యాయోపసదమ్ |
ఆశిక్షాయై ప్రశ్నినమ్ | ఉపశిక్షాయా అభిప్రశ్నినమ్ | మర్యాదాయై ప్రశ్నవివాకమ్ || ౬ ||

ఋత్యై స్తేనహృదయమ్ | వైరహత్యాయ పిశునమ్ | వివిత్త్యై క్షత్తారమ్ | ఔపద్రష్టాయ సంగ్రహీతారమ్ | బలాయానుచరమ్ | భూమ్నే పరిష్కన్దమ్ | ప్రియాయ ప్రియవాదినమ్ | అరిష్ట్యా అశ్వసాదమ్ | మేధాయ వాసః పల్పూలీమ్ | ప్రకామాయ రజయిత్రీమ్ || ౭ ||

భాయై దార్వాహారమ్ | ప్రభాయా ఆగ్నేన్ధమ్ | నాకస్య పృష్ఠాయాభిషేక్తారమ్ | బ్రధ్నస్య విష్టపాయ పాత్రనిర్ణేగమ్ | దేవలోకాయ పేశితారమ్ | మనుష్యలోకాయ ప్రకరితారమ్ | సర్వేభ్యో లోకేభ్య ఉపసేక్తారమ్ | అవర్త్యై వధాయోపమన్థితారమ్ | సువర్గాయ లోకాయ భాగదుఘమ్ | వర్షిష్ఠాయ నాకాయ పరివేష్టారమ్ || ౮ ||

అర్మేభ్యో హస్తిపమ్ | జవాయాశ్వపమ్ | పుష్ట్యై గోపాలమ్ | తేజసేఽజపాలమ్ | వీర్యాయావిపాలమ్ | ఇరాయై కీనాశమ్ | కీలాలాయ సురాకారమ్ | భద్రాయ గృహపమ్ | శ్రేయసే విత్తధమ్ | అధ్యక్షాయానుక్షత్తారమ్ || ౯ ||

మన్యవేఽయస్తాపమ్ | క్రోధాయ నిసరమ్ | శోకాయాభిసరమ్ | ఉత్కూలవికూలాభ్యాం త్రిస్థినమ్ | యోగాయ యోక్తారమ్ | క్షేమాయ విమోక్తారమ్ | వపుషే మానస్కృతమ్ | శీలాయాఞ్జనీకారమ్ | నిరృత్యై కోశకారీమ్ | యమాయాసూమ్ || ౧౦ ||

యమ్యై యమసూమ్ | అథర్వభ్యోఽవతోకామ్ | సంవథ్సరాయ పర్యారిణీమ్ | పరివథ్సరాయావిజాతామ్ | ఇదావథ్సరాయాపస్కద్వరీమ్ | ఇద్వత్సరాయాతీత్వరీమ్ | వథ్సరాయ విజర్జరామ్ | సంవథ్సరాయ పలిక్నీమ్ | వనాయ వనపమ్ | అన్యతోఽరణ్యాయ దావపమ్ || ౧౧ ||

సరోభ్యో ధైవరమ్ | వేశన్తాభ్యో దాశమ్ | ఉపస్థావరీభ్యో బైందమ్ | నడ్వలాభ్యః శౌష్కలమ్ | పార్యాయ కైవర్తమ్ | అవార్యాయ మార్గారమ్ | తీర్థేభ్య ఆన్దమ్ | విషమేభ్యో మైనాలమ్ | స్వనేభ్యః పర్ణకమ్ | గుహాభ్యః కిరాతం | సానుభ్యో జంభకమ్ | పర్వతేభ్యః కింపూరుషమ్ || ౧౨ ||

ప్రతిశ్రుత్కాయా ఋతులమ్ | ఘోషాయ భషమ్ | అన్తాయ బహువాదినమ్ | అనన్తాయ మూకమ్ | మహసే వీణావాదమ్ | క్రోశాయ తూణవధ్మమ్ | ఆక్రన్దాయ దున్దుభ్యాఘాతమ్ | అవరస్పరాయ శఙ్ఖధ్మమ్ | ఋభుభ్యోఽజినసన్ధాయమ్ | సాధ్యేభ్యశ్చర్మమ్ణమ్ || ౧౩ ||

బీభథ్సాయై పౌల్కసమ్ | భూత్యై జాగరణమ్ | అభూత్యై స్వపనమ్ | తులాయై వాణిజమ్ | వర్ణాయ హిరణ్యకారమ్ | విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః సిధ్మలమ్ | పశ్చాద్దోషాయ గ్లావమ్ | ఋత్యై జనవాదినమ్ | వ్యృద్ధ్యా అపగల్భమ్ | సగ్ం‍శరాయ ప్రచ్ఛిదమ్ || ౧౪ ||

హసాయ పుగ్గ్‍శ్చలూమాలభతే | వీణావాదం గణకం గీతాయ | యాదసే శాబుల్యామ్ | నర్మాయ భద్రవతీమ్ | తూష్ణవధ్మం గ్రామణ్యం పాణిసంఘాతం నృత్తాయ | మోదాయానుక్రోశకమ్ | ఆనన్దాయ తలవమ్ || ౧౫ ||

అక్షరాజాయ కితవమ్ | కృతాయ సభావినమ్ | త్రేతాయా ఆదినవదర్శమ్ | ద్వాపరాయ బహిః సదమ్ | కలయే సభాస్థాణుమ్ | దుష్కృతాయ చరకాచార్యమ్ | అధ్వనే బ్రహ్మచారిణమ్ | పిశాచేభ్యః సైలగమ్ | పిపాసాయై గోవ్యచ్ఛమ్ | నిరృత్యై గోఘాతమ్ | క్షుధే గోవికర్తమ్ | క్షుత్తృష్ణాభ్యాం తమ్ | యో గాం వికృన్తన్తం మాగ్ంసం భిక్షమాణ ఉపతిష్ఠతే || ౧౬ ||

భూమ్యై పీఠసర్పిణమాలభతే | అగ్నయేఽగ్ంసలమ్ | వాయవే చాణ్డాలమ్ | అంతరిక్షాయ వగ్ంశనర్తినమ్ | దివే ఖలతిమ్ | సూర్యాయ హర్యక్షమ్ | చంద్రమసే మిర్మిరమ్ | నక్షత్రేభ్యః కిలాసమ్ | అహ్నే శుక్లం పిఙ్గలం | రాత్రియై కృష్ణం పిఙ్గాక్షమ్ || ౧౭ ||

వాచే పురుషమాలభతే | ప్రాణమపానం వ్యానముదానగ్ం సమానం తాన్వాయవే | సూర్యాయ చక్షురాలభతే | మనశ్చన్ద్రమసే | దిగ్భ్యః శ్రోత్రమ్ | ప్రజాపతయే పురుషమ్ || ౧౮ ||

అథైతానరూపేభ్య ఆలభతే | అతిహ్రస్వమతిదీర్ఘమ్ | అతికృశమత్యగ్ంసలమ్ | అతిశుక్లమతికృష్ణమ్ | అతిశ్లక్ష్ణమతిలోమశమ్ | అతికిరిటమతిదన్తురమ్ | అతిమిర్మిరమతిమేమిషమ్ | ఆశాయై జామిమ్ | ప్రతీక్షాయై కుమారీమ్ || ౧౯ ||

 

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *