Category Archives: Saraswati Stotras

Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం మహాభద్రాయై నమః | ఓం మహామాయాయై నమః | ఓం వరప్రదాయై నమః | ఓం శ్రీప్రదాయై నమః | ఓం పద్మనిలయాయై నమః | ఓం పద్మాక్ష్యై నమః | ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః | ఓం శివానుజాయై నమః | ఓం పుస్తకభృతే నమః | ౧౦ ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః | ఓం రమాయై నమః | ఓం పరాయై నమః | ఓం కామరూపాయై నమః | ఓం మహావిద్యాయై నమః | ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః | ఓం మహాశ్రయాయై నమః | ఓం మాలిన్యై నమః | ఓం మహాభోగాయై నమః | ఓం మహాభుజాయై నమః | ౨౦ ఓం మహాభాగాయై నమః…

Read More »

Sri Saraswathi Stotram 2 – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం – ౨

ఓం అస్య శ్రీసరస్వతీస్తోత్రమంత్రస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | గాయత్రీ ఛందః | శ్రీసరస్వతీ దేవతా | ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః | ఆరూఢా శ్వేతహంసే భ్రమతి చ గగనే దక్షిణే చాక్షసూత్రం వామే హస్తే చ దివ్యాంబరకనకమయం పుస్తకం జ్ఞానగమ్యా | సా వీణాం వాదయంతీ స్వకరకరజపైః శాస్త్రవిజ్ఞానశబ్దైః క్రీడంతీ దివ్యరూపా కరకమలధరా భారతీ సుప్రసన్నా || ౧ || శ్వేతపద్మాసనా దేవీ శ్వేతగంధానులేపనా | అర్చితా మునిభిః సర్వైః ఋషిభిః స్తూయతే సదా | ఏవం ధ్యాత్వా సదా దేవీం వాంఛితం లభతే నరః || ౨ || శుక్లాం బ్రహ్మవిచారసారపరమామాద్యాం జగద్వ్యాపినీం వీణాపుస్తకధారిణీమభయదాం జాడ్యాంధకారాపహామ్ | హస్తే స్ఫాటికమాలికాం విదధతీం పద్మాసనే సంస్థితాం వందే తాం పరమేశ్వరీం భగవతీం బుద్ధిప్రదాం శారదామ్ || ౩ ||…

Read More »

Sarasvati stotram in telugu – సరస్వతీస్తోత్రం

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || ౧ || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాఽసమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || ౨ || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా | విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || ౩ || సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా | ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ || ౪ || సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || ౫…

Read More »

Sri Saraswati ashtottara satanama stotram in telugu – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || ౧ || శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || ౨ || మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభోగా మహాభుజా | మహాభాగా మహోత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || ౩ || మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || ౪ || చంద్రికా చంద్రవదనా చంద్రలేఖావిభూషితా | సావిత్రీ సురసా దేవీ దివ్యాలంకారభూషితా || ౫ || వాగ్దేవీ వసుధా తీవ్రా మహాభద్రా మహాబలా | భోగదా భారతీ భామా గోవిందా గోమతీ శివా || ౬ || జటిలా వింధ్యవాసా చ వింధ్యాచలవిరాజితా | చండికా వైష్ణవీ…

Read More »

Sharada bhujanga prayata ashtakam in telugu – శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకం

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం – ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ | సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం – భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౧ || కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం – కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ | పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం – భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౨ || లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం – స్వభక్తైకపాలాం యశశ్శ్రీకపోలామ్ | కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాం – భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౩ || సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం – రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్ | సుధామంథరాస్యాం ముదా చింత్యవేణీం – భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౪ || సుశాంతాం సుదేహాం దృగన్తే కచాంతాం – లసత్సల్లతాంగీమనంతామచిన్త్యామ్ | స్మరేత్తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం – భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౫ || కురంగే…

Read More »

Sharada prarthana in telugu – శారదా ప్రార్థన

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దేహి మే || ౧ || యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వగ్దేవీ విధివల్లభా భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ || ౨ || నమామి యామినీం నాథలేఖాలంకృతకుంతలామ్ భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీమ్ || ౩ || భద్రకాళ్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః వేదవేదాంగవేదాంతవిద్యాస్థానేభ్య ఏవ చ || ౪ || బ్రహ్మస్వరూపా పరమా జ్యోతిరూపా సనాతనీ సర్వవిద్యాధిదేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమః || ౫ || యయా వినా జగత్సర్వం శశ్వజ్జీవన్మృతం భవేత్ జ్ఞానాధిదేవీ యా తస్యై సరస్వత్యై నమో నమః || ౬ || యయా వినా జగత్సర్వం మూకమున్మత్తవత్సదా యా దేవీ వాగధిష్ఠాత్రీ తస్యై వాణ్యై నమో నమః || ౭…

Read More »