Category Archives: Siva Stotras

Sri Shiva Raksha Stotram – శ్రీ శివ రక్షా స్తోత్రం

అస్య శ్రీ శివరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య యాజ్ఞవల్క్య ఋషిః | శ్రీ సదాశివో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ సదాశివప్రీత్యర్థం శివరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || చరితం దేవదేవస్య మహాదేవస్య పావనమ్ | అపారం పరమోదారం చతుర్వర్గస్య సాధనమ్ || ౧ || గౌరీవినాయకోపేతం పంచవక్త్రం త్రినేత్రకమ్ | శివం ధ్యాత్వా దశభుజం శివరక్షాం పఠేన్నరః || ౨ || గంగాధరః శిరః పాతు భాలం అర్ధేన్దుశేఖరః | నయనే మదనధ్వంసీ కర్ణో సర్పవిభూషణః || ౩ || ఘ్రాణం పాతు పురారాతిః ముఖం పాతు జగత్పతిః | జిహ్వాం వాగీశ్వరః పాతు కంధరం శితికంధరః || ౪ || శ్రీకంఠః పాతు మే కంఠం స్కంధౌ విశ్వధురన్ధరః | భుజౌ భూభారసంహర్తా కరౌ పాతు పినాకధృక్ || ౫ ||…

Read More »

Sri Margabandhu Stotram – శ్రీ మార్గబంధు స్తోత్రం

శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || ఫాలావనమ్రత్కిరీటం ఫాలనేత్రార్చిషా దగ్ధపంచేషుకీటమ్ | శూలాహతారాతికూటం శుద్ధమర్ధేందుచూడం భజే మార్గబంధుమ్ || ౧ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || అంగే విరాజద్భుజంగం అభ్రగంగాతరంగాభిరామోత్తమాంగం ఓంకారవాటీకురంగం సిద్ధసంసేవితాంఘ్రిం భజే మార్గబంధుమ్ || ౨ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || నిత్యం చిదానందరూపం నిహ్నుతాశేషలోకేశవైరిప్రతాపం కార్తస్వరాగేంద్రచాపం కృత్తివాసం భజే దివ్యసన్మార్గబంధుమ్ || ౩ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || కందర్పదర్పఘ్నమీశం కాలకంఠం మహేశం మహావ్యోమకేశం కుందాభదంతం సురేశం…

Read More »

Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః | హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || ౧ || సుధీరాజహంసైస్సుపుణ్యావతంసైః సురశ్రీ సమేతైస్సదాచారపూతైః | అదోషైస్సురుద్రాక్ష భూషావిశేషై- రదీనైర్విభూత్యంగరాగోజ్జ్వలాంగైః || ౨ || శివధ్యానసంసక్త శుద్ధాంతరంగైః మహాశైవపంచాక్షరీ మంత్రసిద్ధైః | తమో మోచకై రేచకైః పూరకాద్యైః సముద్దీపితాధార ముఖ్యాబ్జషట్కైః || ౩ || హఠల్లంబికా రాజయోగ ప్రభావా- ల్లుఠత్కుండలీ వ్యక్త ముక్తావకాశామ్ | సహస్రారపద్మస్థితాం పారవారాం సుధామాధురీం సాధురీత్యా పిబద్భిః || ౪ || సదానంద కందైర్మహాయోగిబృందైః సదాసేవ్యమానం సముజ్జృంభమాణమ్ | మహాపుణ్యపాకే పునఃపుండరీకే సదా సంవసన్తం చిదానందరూపమ్ || ౫ || తటిత్పుంజ చంచజ్జటాజూట వాటీ నటజ్జహ్నుకన్యా తటిన్యా సమేతమ్ | మహానర్ఘ మాణిక్య కోటీరహీర ప్రభాపూరితార్ధేందురేఖావతంసమ్ ||…

Read More »

Sri Siva Sahasranama stotram – Uttara Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక (ఫలశ్రుతి)

యథా ప్రధానం భగవాన్ ఇతి భక్త్యా స్తుతో మయా | యం న బ్రహ్మాదయో దేవా విదుస్తత్త్వేన నర్షయః || ౧ || స్తోతవ్యమర్చ్యం వంద్యం చ కః స్తోష్యతి జగత్పతిం | భక్త్యాత్వేవం పురస్కృత్య మయా యజ్ఞపతిర్విభుః || ౨ || తతోఽభ్యనుజ్ఞాం సంప్రాప్య స్తుతో మతిమతాం వరః | శివమేభిః స్తువన్ దేవం నామభిః పుష్టివర్ధనైః || ౩ || నిత్యయుక్తః శుచిర్భక్తః ప్రాప్నోత్యాత్మానమాత్మనా | ఏతద్ధి పరమం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || ౪ || ౠషయశ్చైవ దేవాశ్చ స్తువంత్యేతేన తత్పరం | స్తూయమానో మహాదేవస్తుష్యతే నియమాత్మభిః || ౫ || భక్తానుకంపీ భగవాన్ ఆత్మసంస్థాకరో విభుః | తథైవ చ మనుష్యేషు యే మనుష్యాః ప్రధానతః || ౬ || ఆస్తికాః శ్రద్దధానాశ్చ బహుభిర్జన్మభిః…

Read More »

Sri Siva Sahasranama stotram – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సదాశివ సహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య నారాయణ ఋషిః | శ్రీ సాంబసదాశివో దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | సదాశివో బీజం | గౌరీ శక్తిః | శ్రీ సాంబసదాశివ ప్రీత్యర్థే సహస్రనామ జపే వినియోగః | ధ్యానం || శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరముకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం | నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి || స్తోత్రం || ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భీమః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || ౧ || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వభావనః | హరశ్చ హరిణాక్షశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || ౨…

Read More »

Sri Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠిక

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || పూర్వపీఠిక || వాసుదేవ ఉవాచ | తతః స ప్రయతో భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర | ప్రాంజలిః ప్రాహ విప్రర్షిర్నామసంగ్రహమాదితః || ౧ || ఉపమన్యురువాచ | బ్రహ్మప్రోక్తైః ఋషిప్రోక్తైర్వేదవేదాంగసంభవైః | సర్వలోకేషు విఖ్యాతం స్తుత్యం స్తోష్యామి నామభిః || ౨ || మహద్భిర్విహితైః సత్యైః సిద్ధైః సర్వార్థసాధకైః | ఋషిణా తండినా భక్త్యా కృతైర్వేదకృతాత్మనా || ౩ || యథోక్తైః సాధుభిః ఖ్యాతైర్మునిభిస్తత్త్వదర్శిభిః | ప్రవరం ప్రథమం స్వర్గ్యం సర్వభూతహితం శుభం || ౪ || శ్రుతైః సర్వత్ర జగతి బ్రహ్మలోకావతారితైః | సత్యైస్తత్పరమం బ్రహ్మ బ్రహ్మప్రోక్తం సనాతనం || ౫ || వక్ష్యే యదుకులశ్రేష్ఠ శృణుష్వావహితో మమ | వరయైనం భవం దేవం…

Read More »

Sri Shiva Ashtottara satanamavali – శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శివాయ నమః | ఓం మహేశ్వరాయ నమః | ఓం శంభవే నమః | ఓం పినాకినే నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ఓం వామదేవాయ నమః | ఓం విరూపాక్షాయ నమః | ఓం కపర్దినే నమః | ఓం నీలలోహితాయ నమః | ఓం శంకరాయ నమః | ౧౦ || ఓం శూలపాణినే నమః | ఓం ఖట్వాంగినే నమః | ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః | ఓం శిపివిష్టాయ నమః | ఓం అంబికానాథాయ నమః | ఓం శ్రీకంఠాయ నమః | ఓం భక్తవత్సలాయ నమః | ఓం భవాయ నమః | ఓం శర్వాయ నమః | ఓం త్రిలోకేశాయ నమః | ౨౦ || ఓం…

Read More »

Shiva mahimna stotram in telugu – శివమహిమ్నస్తోత్రమ్

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః || ౧|| అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః || ౨|| మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవతః తవ బ్రహ్మన్ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ | మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః పునామీత్యర్థేఽస్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా || ౩|| తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్ త్రయీవస్తు వ్యస్తం తిస్రుషు గుణభిన్నాసు తనుషు | అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం విహంతుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః || ౪||…

Read More »

Narayana stotram in telugu – నారాయణస్తోత్రం

త్రిభువనభవనాభిరామకోశం సకలకళంకహరం పరం ప్రకాశమ్ | అశరణశరణం శరణ్యమీశం హరిమజమచ్యుతమీశ్వరం ప్రపద్యే || ౧ || కువలయదలనీలసంనికాశం శరదమలామ్బరకోటరోపమానమ్ | భ్రమరతిమిరకజ్జలాఞ్జనాభం సరసిజచక్రగదాధరం ప్రపద్యే || ౨ || విమలమలికలాపకోమలాఙ్గం సితజలపఙ్కజకుడ్మలాభశఙ్ఖమ్ శ్రుతిరణితవిరఞ్చిచఞ్చరీకం స్వహృదయపద్మదలాశ్రయం ప్రపద్యే || ౩ || సితనఖగణతారకావికీర్ణం స్మితధవలాననపీవరేన్దుబిమ్బమ్ హృదయమణిమరీచిజాలగఙ్గం హరిశరదమ్బరమాతతం ప్రపద్యే || ౪ || అవిరలకృతసృష్టిసర్వలీనం సతతమజాతమవర్థనం విశాలమ్ గుణశతజరఠాభిజాతదేహం తరుదలశాయిన మర్భకం ప్రపద్యే || ౫ || నవవికసితపద్మరేణుగౌరం స్ఫుటకమలావపుషా విభూషితాఙ్గమ్ దినశమసమయారుణాఙ్గరాగం కనకనిభామ్బరసున్దరం ప్రపద్యే || ౬ || దితిసుతనలినీతుషారపాతం సురనలినీసతతోదితార్కబిమ్బమ్ కమలజనలినీజలావపూరం హృది నలినీనిలయం విభుం ప్రపద్యే || ౭ || త్రిభువననలినీసితారవిన్దం తిమిరసమానవిమోహదీపమగ్ర్యమ్ స్ఫుటతరమజడం చిదాత్మతత్త్వం జగదఖిలార్తిహరం హరిం ప్రపద్యే || ౮ ||

Read More »

Lingashtakam in telugu – లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం నిర్మలభాసితశోభితలింగం | జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం || ౧ || దేవమునిప్రవరార్చితలింగం కామదహన కరుణాకర లింగం | రావణదర్పవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౨ || సర్వసుగంధిసులేపితలింగం బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం | సిద్ధసురాసురవందితలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౩ || కనకమహామణిభూషితలింగం ఫణిపతివేష్టిత శోభిత లింగం | దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౪ || కుంకుమచందనలేపితలింగం పంకజహారసుశోభితలింగం | సంచితపాపవినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౫ || దేవగణార్చితసేవితలింగం భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం | దినకరకోటిప్రభాకరలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౬ || అష్టదళోపరివేష్టితలింగం సర్వసముద్భవకారణలింగం | అష్టదరిద్రవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౭ || సురగురుసురవరపూజిత లింగం సురవనపుష్పసదార్చిత లింగం | పరాత్పరం పరమాత్మక లింగం…

Read More »