Category: Siva Stotras

Sri Shiva Ashtottara satanamavali – శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శివాయ నమః | ఓం మహేశ్వరాయ నమః | ఓం శంభవే నమః | ఓం పినాకినే నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ఓం వామదేవాయ నమః | ఓం విరూపాక్షాయ నమః | ఓం కపర్దినే నమః | ఓం నీలలోహితాయ...

Shiva mahimna stotram in telugu – శివమహిమ్నస్తోత్రమ్

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః || ౧|| అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః...

Narayana stotram in telugu – నారాయణస్తోత్రం

త్రిభువనభవనాభిరామకోశం సకలకళంకహరం పరం ప్రకాశమ్ | అశరణశరణం శరణ్యమీశం హరిమజమచ్యుతమీశ్వరం ప్రపద్యే || ౧ || కువలయదలనీలసంనికాశం శరదమలామ్బరకోటరోపమానమ్ | భ్రమరతిమిరకజ్జలాఞ్జనాభం సరసిజచక్రగదాధరం ప్రపద్యే || ౨ || విమలమలికలాపకోమలాఙ్గం సితజలపఙ్కజకుడ్మలాభశఙ్ఖమ్ శ్రుతిరణితవిరఞ్చిచఞ్చరీకం స్వహృదయపద్మదలాశ్రయం ప్రపద్యే || ౩ || సితనఖగణతారకావికీర్ణం స్మితధవలాననపీవరేన్దుబిమ్బమ్ హృదయమణిమరీచిజాలగఙ్గం హరిశరదమ్బరమాతతం ప్రపద్యే...

Lingashtakam in telugu – లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం నిర్మలభాసితశోభితలింగం | జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం || ౧ || దేవమునిప్రవరార్చితలింగం కామదహన కరుణాకర లింగం | రావణదర్పవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౨ || సర్వసుగంధిసులేపితలింగం బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం | సిద్ధసురాసురవందితలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౩ || కనకమహామణిభూషితలింగం ఫణిపతివేష్టిత శోభిత...

Vishvanathashtakam in telugu – విశ్వనాథాష్టకం

గంగాతరంగరమణీయజటాకలాపం – గౌరీనిరంతరవిభూషితవామభాగమ్ | నారాయణప్రియమనంగమదాపహారం – వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౧ || వాచామగోచరమనేకగుణస్వరూపం – వాగీశవిష్ణుసురసేవితపాదపీఠమ్ | వామేన విగ్రహవరేణ కలత్రవంతం – వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౨ || భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం – వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రినేత్రమ్ | పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం...

Vaidyanathashtakam in telugu – వైద్యనాథాష్టకం

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ | శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౧ || గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే | సమస్త దేవైరభిపూజితాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౨ || భక్తఃప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ | ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే...

Rudrashtakam in telugu – రుద్రాష్టకం

నమామీశమీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ | అజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకారమాకాశవాసం భజేఽహమ్ || ౧ || నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ | కరాలం మహాకాల కాలం కృపాలం గుణాగార సంసారపారం నతోఽహమ్ || ౨ || తుషారాద్రి సంకాశ...

Rudra panchamukha dhyanam in telugu – రుద్ర పంచముఖ ధ్యానం

సంవర్తాగ్నితటిత్ప్రదీప్తకనక ప్రస్పర్ధితేజోమయం | గమ్భీరధ్వనిమిశ్రితోగ్రదహన ప్రోద్భాసితామ్రాధరమ్ || అర్ధేన్దుద్యుతిలోలపిఙ్గళజటాభారప్రబద్ధోరగం | వందే సిద్ధసురాసురేంద్రనమితం పూర్వం ముఖః శూలినః || ౧ || కాలభ్రభ్రమరాంజనద్యుతినిభం వ్యావృత్తపింగేక్షణం | కర్ణోద్భాసితభోగిమస్తకమణి ప్రోద్భిన్నదంష్ట్రాంకురమ్ || సర్పప్రోతకపాలశుక్తిశకల వ్యాకీర్ణసంచారగం | వందే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిల భ్రూభంగరౌద్రం ముఖమ్ || ౨ || ప్రాలేయాచలచంద్రకున్దధవళం...

Sivashtakam in telugu – శివాష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజామ్ | భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౧ || గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ | జటాజూటభంగోత్తరంగైర్విశాలం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౨ || ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహామండలం భస్మభూషధరంతమ్...

Shiva tandava stotram in telugu – శివతాండవస్తోత్రం

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || ౧ || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || ౨ || ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే | కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని...