Category Archives: Subrahmanya Stotras

Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః 

ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం పింగళాయ నమః | ఓం కృత్తికాసూనవే నమః | ఓం శిఖివాహనాయ నమః | ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః | ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః || ౧౦ || ఓం శక్తిధరాయ నమః | ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః | ఓం తారకాసురసంహరిణే నమః | ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః | ఓం మత్తాయ నమః | ఓం ప్రమత్తాయ నమః | ఓం ఉన్మత్తాయ నమః | ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః | ఓం దేవాసేనాపతయే నమః | ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః || ౨౦ || ఓం…

Read More »

Sri Skanda lahari – శ్రీ స్కందలహరీ

శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్త్వం శివసుతః ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ | త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ || ౧ || నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభసితవదనషట్కస్త్రిణయనః | పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః కరోతు స్వాస్థ్యం కమలదలబిందూపమహృది || ౨ || న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ | కలౌ కాలేఽప్యంతర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి || ౩ || శివ స్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిశ్శేషణగురో భవధ్వాంతధ్వంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట | శివప్రాప్త్యై సమ్యక్ఫలితసదుపాయప్రకటన ధ్రువం తత్కారుణ్యే కలిరపి కృతీ భూతవిభవః || ౪ || అశక్తానాం కర్మస్వపి నిఖిలనిశ్శ్రేయసకృతౌ పశుత్వగ్రస్తానాం పతిరసి విపాశత్వకలనే | ప్రశస్తానాం భూమ్నాం నిధిరసి నిరోద్ధా నిజశుచా- మశక్తానాం కర్తా జగతి…

Read More »

Sri Subrahmanya stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం

ఓం ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || ౧ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ || ౨ || నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్ | ఏవం త్వాం మేధయా బుద్ధ్యా సదా పశ్యంతి సూరయః || ౩ || ఏవమజ్ఞానగాఢాంధతమోపహతచేతసః | న పశ్యంతి తథా మూఢాః సదా దుర్గతి హేతవే || ౪ || విష్ణ్వాదీని స్వరూపాణి లీలాలోకవిడంబనమ్ | కర్తుముద్యమ్య రూపాణి వివిధాని భవంతి చ || ౫ || తత్తదుక్తాః కథాః సమ్యక్ నిత్యసద్గతిప్రాప్తయే | భక్త్యా శ్రుత్వా పఠిత్వా చ దృష్ట్యా సంపూజ్య శ్రద్ధయా || ౬ || సర్వాన్కామానవాప్నోతి భవదారాధనాత్ఖలు | మమ పూజామనుగ్రాహ్య సుప్రసీద భవానఘ || ౭ ||…

Read More »

Sri Subrahmanya Shodasa nama stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్రం

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్రమహామంత్రస్య అగస్త్యోభగవానృషిః | అనుష్టుప్ఛందః | సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం | షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రిణయనం చిత్రాంబరాలంకృతాం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ || పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దధానం సదా | ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం స్కందం సురారాధితం || ౧ || ప్రథమోజ్ఞానశక్త్యాత్మా ద్వితీయః స్కంద ఏవ చ | అగ్నిగర్భస్తృతీయస్తు బాహులేయశ్చతుర్థకః || ౨ || గాంగేయః పంచమః ప్రోక్తః షష్ఠః శరవణోద్భవః | సప్తమః కర్తికేయశ్చ కుమరశ్చాష్టమస్తథా || ౩ || నవమః షణ్ముఖః ప్రోక్తః తారకారిః స్మృతో దశ | ఏకాదశశ్చ సేనానీః గుహో ద్వాదశ ఏవ చ || ౪ || త్రయోదశో బ్రహ్మచారీ శివతేజశ్చతుర్దశః…

Read More »

Subrahmanya Pancharatnam in telugu – సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౪ || ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుమ్ | గంగోద్భవం సర్వజనానుకూలం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౫ || యః శ్లోకపంచమిదం పఠతీహ భక్త్యా బ్రహ్మణ్యదేవ వినివేశిత మానసః సన్ | ప్రాప్నోతి భోగమఖిలం భువి యద్యదిష్టమ్ అంతే స గచ్ఛతి ముదా గుహసామ్యమేవ…

Read More »

Subrahmanya Ashtakam in telugu – సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో – శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ – వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ – దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద | దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే – వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్ – తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ | శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప – వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ || క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల – పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే | శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ – వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ || దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య – దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ | శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన – వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ ||…

Read More »

Sri Subrahmanya ashtottara satanama stotram in telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

స్కందో గుహః షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః | పింగళః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః || ౧ || ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశాప్రభంజనః | తారకాసురసంహారి రక్షోబలవిమర్దనః || ౨ || మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యసురక్షకః | దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాలో భక్తవత్సలః || ౩ || ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కుమారః క్రౌంచధారణః | సేనానీరగ్నిజన్మా చ విశాఖశ్శంకరాత్మజః || ౪ || శివస్వామి గణస్వామి సర్వస్వామి సనాతనః | అనంతమూర్తిరక్షోభ్యః పార్వతీ ప్రియనందనః || ౫ || గంగాసుతశ్శరోద్భూత ఆహూతః పావకాత్మజః | జృంభః ప్రజృంభః ఉజ్జృంభః కమలాసనసంస్తుతః || ౬ || ఏకవర్ణో ద్వివర్ణశ్చ త్రివర్ణస్సుమనోహరః | చతుర్వర్ణః పంచవర్ణః ప్రజాపతిరహహ్పతిః || ౭ || అగ్నిగర్భశ్శమీగర్భో విశ్వరేతాస్సురారిహా | హరిద్వర్ణశ్శుభకరో వటుశ్చ పటువేషభృత్ || ౮ || పూషాగభస్తిర్గహనో చంద్రవర్ణ…

Read More »

Subrahmanya Bhujangam in telugu – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ – మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే – విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ || న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం – న జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్ | చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే – ముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ || ౨ || మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం – మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ | మహీదేవదేవం మహావేదభావం – మహాదేవబాలం భజే లోకపాలమ్ || ౩ || యదా సంనిధానం గతా మానవా మే – భవాంభోధిపారం…

Read More »