Category: Subrahmanya Stotras

Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః 

ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం పింగళాయ నమః | ఓం కృత్తికాసూనవే నమః | ఓం శిఖివాహనాయ నమః | ఓం ద్విషడ్భుజాయ...

Sri Skanda lahari – శ్రీ స్కందలహరీ

శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్త్వం శివసుతః ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ | త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ || ౧ || నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభసితవదనషట్కస్త్రిణయనః | పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః కరోతు స్వాస్థ్యం కమలదలబిందూపమహృది || ౨ ||...

Sri Subrahmanya stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం

ఓం ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || ౧ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ || ౨ || నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్ | ఏవం త్వాం మేధయా బుద్ధ్యా సదా పశ్యంతి సూరయః ||...

Sri Subrahmanya Shodasa nama stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్రం

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్రమహామంత్రస్య అగస్త్యోభగవానృషిః | అనుష్టుప్ఛందః | సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం | షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రిణయనం చిత్రాంబరాలంకృతాం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ || పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దధానం...

Subrahmanya Pancharatnam in telugu – సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం...

Subrahmanya Ashtakam in telugu – సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో – శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ – వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ – దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద | దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే – వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల...

Sri Subrahmanya ashtottara satanama stotram in telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

స్కందో గుహః షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః | పింగళః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః || ౧ || ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశాప్రభంజనః | తారకాసురసంహారి రక్షోబలవిమర్దనః || ౨ || మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యసురక్షకః | దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాలో భక్తవత్సలః || ౩ || ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కుమారః...

Subrahmanya Bhujangam in telugu – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ – మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే – విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః...