Category Archives: Uncategorized

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం కుబేరాయ నమః | ఓం ధనదాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం యక్షేశాయ నమః | ఓం గుహ్యకేశ్వరాయ నమః | ఓం నిధీశాయ నమః | ఓం శంకరసఖాయ నమః | ఓం మహాలక్ష్మీనివాసభువే నమః | ఓం మహాపద్మనిధీశాయ నమః | ఓం పూర్ణాయ నమః || ౧౦ || ఓం పద్మనిధీశ్వరాయ నమః | ఓం శంఖాఖ్యనిధినాథాయ నమః | ఓం మకరాఖ్యనిధిప్రియాయ నమః | ఓం సుకచ్ఛపా నిధీశాయ నమహ ఓం ముకుందనిధినాయకాయ నమః | ఓం కుండాక్యానిధినాథాయ నమః | ఓం నీలనిత్యాధిపాయ నమః | ఓం మహతే నమః | ఓం వరనిధిదీపాయ నమః | ఓం పూజ్యాయ నమః || ౨౦ || ఓం…

Read More »

Durga Saptasati – Argala Stotram – అర్గలాస్తోత్రం

ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి | జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || ౧ || జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ | దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || ౨ || మధుకైటభవిధ్వంసి విధాతృవరదే నమః | రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౩ || మహిషాసురనిర్నాశి భక్తానాం సుఖదే నమః | రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౪ || ధూమ్రనేత్రవధే దేవి ధర్మకామార్థదాయిని | రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౫…

Read More »

Durga Saptasati – Chandika Dhyanam – శ్రీచండికాధ్యానం

ఓం బంధూకకుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీమ్ | స్ఫురచ్చంద్రకలారత్నముకుటాం ముండమాలినీమ్ || త్రినేత్రాం రక్తవసనాం పీనోన్నతఘటస్తనీమ్ | పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్ || దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితామ్ | యా చండీ మధుకైటభాదిదలనీ యా మాహిషోన్మూలినీ యా ధూమ్రేక్షణచండముండమథనీ యా రక్తబీజాశనీ | శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలనీ యా సిద్ధిదాత్రీ పరా సా దేవీ నవకోటిమూర్తిసహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ ||

Read More »

Mooka Panchasati – Mandasmitha Satakam (5) : మూకపంచశతి – మందస్మితశతకం (5)

బధ్నీమో వయమంజలిం ప్రతిదినం బంధచ్ఛిదే దేహినాం కందర్పాగమతంత్రమూలగురవే కల్యాణకేళీభువే | కామాక్ష్యా ఘనసారపుంజరజసే కామద్రుహశ్చక్షుషాం మందారస్తబకప్రభామదముషే మందస్మితజ్యోతిషే || ౧ || సధ్రీచే నవమల్లికాసుమనసాం నాసాగ్రముక్తామణే- రాచార్యాయ మృణాలకాండమహసాం నైసర్గికాయ ద్విషే | స్వర్ధున్యా సహ యుధ్వనే హిమరుచేరర్ధాసనాధ్యాసినే కామాక్ష్యాః స్మితమంజరీధవళిమాద్వైతాయ తస్మై నమః || ౨ || కర్పూరద్యుతిచాతురీమతితరామల్పీయసీం కుర్వతీ దౌర్భాగ్యోదయమేవ సంవిదధతీ దౌషాకరీణాం త్విషామ్ | క్షుల్లానేవ మనోజ్ఞమల్లినికరాన్ఫుల్లానపి వ్యంజతీ కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీ కామప్రసూరస్తు మే || ౩ || యా పీనస్తనమండలోపరి లసత్కర్పూరలేపాయతే యా నీలేక్షణరాత్రికాంతితతిషు జ్యోత్స్నాప్రరోహాయతే | యా సౌందర్యధునీతరంగతతిషు వ్యాలోలహంసాయతే కామాక్ష్యాః శిశిరీకరోతు హృదయం సా మే స్మితప్రాచురీ || ౪ || యేషాం గచ్ఛతి పూర్వపక్షసరణిం కౌముద్వతః శ్వేతిమా యేషాం సంతతమారురుక్షతి తులాకక్ష్యాం శరచ్చంద్రమాః | యేషామిచ్ఛతి కంబురప్యసులభామంతేవసత్ప్రక్రియాం కామాక్ష్యా మమతాం…

Read More »

Mooka Panchasati – Kataksha satakam (4) – మూకపంచశతి – కటాక్షశతకం (4)

మోహాంధకారనివహం వినిహంతుమీడే మూకాత్మనామపి మహాకవితావదాన్యాన్ | శ్రీకాంచిదేశశిశిరీకృతిజాగరూకాన్ ఏకామ్రనాథతరుణీకరుణావలోకాన్ || ౧ || మాతర్జయంతి మమతాగ్రహమోక్షణాని మాహేంద్రనీలరుచిశిక్షణదక్షిణాని | కామాక్షి కల్పితజగత్త్రయరక్షణాని త్వద్వీక్షణాని వరదానవిచక్షణాని || ౨ || ఆనంగతంత్రవిధిదర్శితకౌశలానామ్ ఆనందమందపరిఘూర్ణితమంథరాణామ్ | తారల్యమంబ తవ తాడితకర్ణసీమ్నాం కామాక్షి ఖేలతి కటాక్షనిరీక్షణానామ్ || ౩ || కల్లోలితేన కరుణారసవేల్లితేన కల్మాషితేన కమనీయమృదుస్మితేన | మామంచితేన తవ కించన కుంచితేన కామాక్షి తేన శిశిరీకురు వీక్షితేన || ౪ || సాహాయ్యకం గతవతీ ముహురర్జునస్య మందస్మితస్య పరితోషితభీమచేతాః | కామాక్షి పాండవచమూరివ తావకీనా కర్ణాంతికం చలతి హంత కటాక్షలక్ష్మీః || ౫ || అస్తం క్షణాన్నయతు మే పరితాపసూర్యమ్ ఆనందచంద్రమసమానయతాం ప్రకాశమ్ | కాలాంధకారసుషుమాం కలయందిగంతే కామాక్షి కోమలకటాక్షనిశాగమస్తే || ౬ || తాటాంకమౌక్తికరుచాంకురదంతకాంతిః కారుణ్యహస్తిపశిఖామణినాధిరూఢః | ఉన్మూలయత్వశుభపాదపమస్మదీయం కామాక్షి తావకకటాక్షమతంగజేంద్రః…

Read More »

Mooka Panchasati – Stuthi Satakam (3) – మూకపంచశతి – స్తుతిశతకం (3)

పాండిత్యం పరమేశ్వరి స్తుతివిధౌ నైవాశ్రయంతే గిరాం వైరించాన్యపి గుంఫనాని విగలద్గర్వాణి శర్వాణి తే | స్తోతుం త్వాం పరిఫుల్లనీలనళినశ్యామాక్షి కామాక్షి మాం వాచాలీకురుతే తథాపి నితరాం త్వత్పాదసేవాదరః || ౧ || తాపింఛస్తబకత్విషే తనుభృతాం దారిద్ర్యముద్రాద్విషే సంసారాఖ్యతమోముషే పురరిపోర్వామాంకసీమాజుషే | కంపాతీరముపేయుషే కవయతాం జిహ్వాకుటీం జగ్ముషే విశ్వత్రాణపుషే నమోఽస్తు సతతం తస్మై పరంజ్యోతిషే || ౨ || యే సంధ్యారుణయంతి శంకరజటాకాంతారచంద్రార్భకం సిందూరంతి చ యే పురందరవధూసీమంతసీమాంతరే | పుణ్యం యే పరిపక్వయంతి భజతాం కాంచీపురే మామమీ పాయాసుః పరమేశ్వరప్రణయినీపాదోద్భవాః పాంసవః || ౩ || కామాడంబరపూరయా శశిరుచా కమ్రస్మితానాం త్విషా కామారేరనురాగసింధుమధికం కల్లోలితం తన్వతీ | కామాక్షీతి సమస్తసజ్జననుతా కళ్యాణదాత్రీ నృణాం కారుణ్యాకులమానసా భగవతీ కంపాతటే జృంభతే || ౪ || కామాక్షీణపరాక్రమప్రకటనం సంభావయంతీ దృశా శ్యామా క్షీరసహోదరస్మితరుచిప్రక్షాలితాశాంతరా…

Read More »

Mooka Panchasati – Padaaravinda Satakam (2) – మూకపంచశతి – పాదారవిందశతకం (౨)

మహిమ్నః పంథానం మదనపరిపంథిప్రణయిని ప్రభుర్నిర్ణేతుం తే భవతి యతమానోఽపి కతమః | తథాపి శ్రీకాంచీవిహృతిరసికే కోఽపి మనసో విపాకస్త్వత్పాదస్తుతివిధిషు జల్పాకయతి మామ్ || ౧ || గలగ్రాహీ పౌరందరపురవనీపల్లవరుచాం ధృతప్రాథమ్యానామరుణమహసామాదిమగురుః | సమింధే బంధూకస్తబకసహయుధ్వా దిశి దిశి ప్రసర్పన్కామాక్ష్యాశ్చరణకిరణానామరుణిమా || ౨ || మరాలీనాం యానాభ్యసనకలనామూలగురవే దరిద్రాణాం త్రాణవ్యతికరసురోద్యానతరవే | తమస్కాండప్రౌఢిప్రకటనతిరస్కారపటవే జనోఽయం కామాక్ష్యాశ్చరణనలినాయ స్పృహయతే || ౩ || వహంతీ సైందూరీం సరణిమవనమ్రామరపురీ- పురంధ్రీసీమంతే కవికమలబాలార్కసుషమా | త్రయీసీమంతిన్యాః స్తనతటనిచోలారుణపటీ విభాంతీ కామాక్ష్యాః పదనలినకాంతిర్విజయతే || ౪ || ప్రణమ్రీభూతస్య ప్రణయకలహత్రస్తమనసః స్మరారాతేశ్చూడావియతి గృహమేధీ హిమకరః | యయోః సాంధ్యాం కాంతిం వహతి సుషమాభిశ్చరణయోః తయోర్మే కామాక్ష్యా హృదయమపతంద్రం విహరతామ్ || ౫ || యయోః పీఠాయంతే విబుధముకుటీనాం పటలికా యయోః సౌధాయంతే స్వయముదయభాజో భణితయః | యయోః…

Read More »

Mooka panchasati – Arya satakam (1) : మూకపంచశతి – ఆర్యాశతకం (1)

కారణపరచిద్రూపా కాంచీపురసీమ్ని కామపీఠగతా | కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తబకకోమలాంగలతా || ౧ || కంచన కాంచీనిలయం కరధృతకోదండబాణసృణిపాశం | కఠినస్తనభరనమ్రం కైవల్యానందకందమవలంబే || ౨ || చింతితఫలపరిపోషణచింతామణిరేవ కాంచినిలయా మే | చిరతరసుచరితసులభా చిత్తం శిశిరయతు చిత్సుఖాధారా || ౩ || కుటిలకచం కఠినకుచం కుందస్మితకాంతి కుంకుమచ్ఛాయం | కురుతే విహృతిం కాంచ్యాం కులపర్వతసార్వభౌమసర్వస్వం || ౪ || పంచశరశాస్త్రబోధనపరమాచార్యేణ దృష్టిపాతేన | కాంచీసీమ్ని కుమారీ కాచన మోహయతి కామజేతారమ్ || ౫ || పరయా కాంచీపురయా పర్వతపర్యాయపీనకుచభరయా | పరతంత్రా వయమనయా పంకజసబ్రహ్మచారిలోచనయా || ౬ || ఐశ్వర్యమిందుమౌళేరైకాత్మ్యప్రకృతి కాంచిమధ్యగతం | ఐందవకిశోరశేఖరమైదంపర్యం చకాస్తి నిగమానామ్ || ౭ || శ్రితకంపాసీమానం శిథిలితపరమశివధైర్యమహిమానం | కలయే పాటలిమానం కంచన కంచుకితభువనభూమానమ్ || ౮ || ఆదృతకాంచీనిలయామాద్యామారూఢయౌవనాటోపామ్ |…

Read More »

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam – శ్రీ గీతా మాహాత్మ్యం

ధరోవాచ – భగవన్పరేమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణీ | ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో || ౧ || శ్రీ విష్ణురువాచ – ప్రారబ్ధం భుజ్యమానో హి గీతాభ్యాసరతః సదా | స ముక్తః స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిప్యతే || ౨ || మహాపాపాతిపాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ | క్వచిత్స్పర్శం న కుర్వంతి నలినీదలమంబువత్ || ౩ || గీతాయాః పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠః ప్రవర్తతే | తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై || ౪ || సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగినః పన్నగాశ్చ యే | గోపాల గోపికా వాపి నారదోద్ధవపార్షదైః || ౫ || సహాయో జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే | యత్ర గీతావిచారశ్చ పఠనం…

Read More »

Srimad Bhagavadgita Chapter 18 – అష్టాదశోఽధ్యాయః – మోక్షసన్న్యాసయోగః

అర్జున ఉవాచ – సన్న్యాసస్య మహాబాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ | త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశినిషూదన || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్న్యాసం కవయో విదుః | సర్వకర్మఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః || ౨ || త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః | యజ్ఞదానతపఃకర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే || ౩ || నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరతసత్తమ | త్యాగో హి పురుషవ్యాఘ్ర త్రివిధః సంప్రకీర్తితః || ౪ || యజ్ఞదానతపఃకర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ | యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణామ్ || ౫ || ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ | కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమమ్ ||…

Read More »