Category: Uncategorized

Srimad Bhagavadgita Chapter 17 – సప్తదశోఽధ్యాయః – శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగః

అర్జున ఉవాచ – యే శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః | తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా | సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు...

Srimad Bhagavadgita Chapter 16 – షోడశోఽధ్యాయః – దైవాసురసంపద్విభాగయోగః

శ్రీభగవానువాచ – అభయం సత్త్వసంశుద్ధిర్‍జ్ఞానయోగవ్యవస్థితిః | దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ || ౧ || అహింసా సత్యమక్రోధస్త్యాగః శాంతిరపైశునమ్ | దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలమ్ || ౨ || తేజః క్షమా ధృతిః శౌచమద్రోహో నాతిమానితా | భవంతి సంపదం దైవీమభిజాతస్య భారత...

Srimad Bhagavadgita Chapter 15 – పంచదశోఽధ్యాయః – పురుషోత్తమయోగః

శ్రీభగవానువాచ – ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్ | ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ || ౧ || అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః | అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే || ౨ || న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న...

Srimad Bhagavadgita Chapter 14 – చతుర్దశోఽధ్యాయః – గుణత్రయవిభాగయోగః

శ్రీభగవానువాచ – పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమమ్ | యజ్‍జ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః || ౧ || ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః | సర్గేఽపి నోపజాయంతే ప్రలయే న వ్యథంతి చ || ౨ || మమ యోనిర్మహద్ బ్రహ్మ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 13 – త్రయోదశోఽధ్యాయః – క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగః

అర్జున ఉవాచ – ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ | ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే | ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః || ౨...

Srimad Bhagavadgita Chapter 12 – ద్వాదశోఽధ్యాయః – భక్తియోగః

అర్జున ఉవాచ – ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే | శ్రద్ధయా పరయోపేతాః తే మే యుక్తతమా మతాః || ౨...

Srimad Bhagavadgita Chapter 11 – ఏకాదశోఽధ్యాయః – విశ్వరూపదర్శనయోగః

అర్జున ఉవాచ – మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మసంజ్ఞితమ్ | యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోహోఽయం విగతో మమ || ౧ || భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా | త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్ || ౨ || ఏవమేతద్యథాత్థ త్వమాత్మానం పరమేశ్వర | ద్రష్టుమిచ్ఛామి...

Srimad Bhagavadgita Chapter 10 – దశమోఽధ్యాయః – విభూతియోగః

శ్రీభగవానువాచ – భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః | యత్తేఽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా || ౧ || న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః | అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః || ౨ || యో...

Srimad Bhagavadgita Chapter 9 – నవమోఽధ్యాయః – రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః

శ్రీభగవానువాచ – ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే | జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్‍జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్ || ౧ || రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్ | ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్ || ౨ || అశ్రద్దధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప | అప్రాప్య మాం నివర్తంతే...

Srimad Bhagavadgita Chapter 8 – అష్టమోఽధ్యాయః – అక్షరబ్రహ్మయోగః

అర్జున ఉవాచ – కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ | అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || ౧ || అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర దేహేఽస్మిన్మధుసూదన | ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోఽసి నియతాత్మభిః || ౨ || శ్రీభగవానువాచ – అక్షరం...