Category: Uncategorized

Srimad Bhagavadgita Chapter 12 – ద్వాదశోఽధ్యాయః – భక్తియోగః

అర్జున ఉవాచ – ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే | శ్రద్ధయా పరయోపేతాః తే మే యుక్తతమా మతాః || ౨...

Srimad Bhagavadgita Chapter 11 – ఏకాదశోఽధ్యాయః – విశ్వరూపదర్శనయోగః

అర్జున ఉవాచ – మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మసంజ్ఞితమ్ | యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోహోఽయం విగతో మమ || ౧ || భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా | త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్ || ౨ || ఏవమేతద్యథాత్థ త్వమాత్మానం పరమేశ్వర | ద్రష్టుమిచ్ఛామి...

Srimad Bhagavadgita Chapter 10 – దశమోఽధ్యాయః – విభూతియోగః

శ్రీభగవానువాచ – భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః | యత్తేఽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా || ౧ || న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః | అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః || ౨ || యో...

Srimad Bhagavadgita Chapter 9 – నవమోఽధ్యాయః – రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః

శ్రీభగవానువాచ – ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే | జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్‍జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్ || ౧ || రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్ | ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్ || ౨ || అశ్రద్దధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప | అప్రాప్య మాం నివర్తంతే...

Srimad Bhagavadgita Chapter 8 – అష్టమోఽధ్యాయః – అక్షరబ్రహ్మయోగః

అర్జున ఉవాచ – కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ | అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || ౧ || అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర దేహేఽస్మిన్మధుసూదన | ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోఽసి నియతాత్మభిః || ౨ || శ్రీభగవానువాచ – అక్షరం...

Srimad Bhagavadgita Chapter 7 – సప్తమోఽధ్యాయః – జ్ఞానవిజ్ఞానయోగః

శ్రీభగవానువాచ – మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః | అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు || ౧ || జ్ఞానం తేఽహం సవిజ్ఞానమిదం వక్ష్యామ్యశేషతః | యజ్‍జ్ఞాత్వా నేహ భూయోఽన్యజ్‍జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే || ౨ || మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే | యతతామపి సిద్ధానాం...

Srimad Bhagavadgita Chapter 6 – షష్ఠోఽధ్యాయః – ధ్యానయోగః

శ్రీభగవానువాచ – అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః | స సన్న్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః || ౧ || యం సన్న్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ | న హ్యసన్న్యాస్తసంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన || ౨...

Srimad Bhagavadgita Chapter 5 – పంచమోఽధ్యాయః – సన్న్యాసయోగః

అర్జున ఉవాచ – సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ | తయోస్తు కర్మసన్న్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే || ౨ || జ్ఞేయః స నిత్యసన్న్యాసీ యో...

Srimad Bhagavadgita Chapter 4 – చతుర్థోఽధ్యాయః – జ్ఞానయోగః

శ్రీభగవానువాచ – ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవేఽబ్రవీత్ || ౧ || ఏవం పరంపరాప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః | స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప || ౨ || స ఏవాయం మయా తేఽద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః...

Srimad Bhagavadgita Chapter 3 – తృతీయోఽధ్యాయః – కర్మయోగః

అర్జున ఉవాచ – జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన | తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ || ౧ || వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే | తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోఽహమాప్నుయామ్ || ౨ || శ్రీభగవానువాచ – లోకేఽస్మిన్...