Category Archives: Veda Suktamulu

Ratri Suktam – రాత్రిసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   (ఋగ్వేద మం.౧౦, సూ.౧౨౭) అస్య శ్రీ రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః, శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః | రాత్రీ వ్యఖ్యదాయతీ పురుత్రా దేవ్య౧క్షభిః | విశ్వా అధి శ్రియోఽధిత || ౧ ఓర్వప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్యు౧ద్వతః | జ్యోతిషా బాధతే తమః || ౨ నిరు స్వసారమస్కృతోషసం దేవ్యాయతీ | అపేదు హాసతే తమః || ౩ సా నో అద్య యస్యా వయం ని…

Read More »

Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – సానుస్వార ప్రశ్నః (సున్నాల పన్నం)

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   [కృష్ణయజుర్వేదం తైత్తరీయ బ్రాహ్మణ ౩-౪-౧-౧] శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం | బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణమాలభతే | క్షత్త్రాయ రాజన్యమ్ | మరుద్భ్యో వైశ్యమ్ | తపసే శూద్రమ్ | తమసే తస్కరమ్ | నారకాయ వీరహణమ్ | పాప్మనే క్లీబమ్ | ఆక్రయాయాయోగూమ్ | కామాయ పుగ్గ్‍శ్చలూమ్ | అతిక్రుష్టాయ మాగధమ్ || ౧ || గీతాయ సూతమ్ | నృత్తాయ శైలూషమ్ | ధర్మాయ సభాచరమ్ | నర్మాయ…

Read More »

Devi Suktham – దేవీసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః | అహం మిత్రావరుణోభా బిభర్మ్యహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా || ౧ || అహం సోమమాహనసం బిభర్మ్యహం త్వష్టారముత పూషణం భగమ్ | అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే ఏ ౩ యజమానాయ సున్వతే || ౨ || అహం రాష్ట్రీ సంగమనీ వసూనాం చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞియానామ్ | తాం మా దేవా వ్యదధుః పురుత్రా భూరిస్థాత్రాం భూర్యా వేశయన్తీమ్ || ౩ || మయా సోఽఅన్నమత్తి…

Read More »

Sri Suktham – శ్రీసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ | చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧ || తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ | యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || ౨ || అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీమ్ | శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ || ౩ || కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ | పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || ౪ ||…

Read More »

Purusha Suktam – పురుషసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం తచ్ఛం యోరావృణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ | గాతుం యజ్ఞపతయే | దైవీః స్వస్తిరస్తు నః | స్వస్తిర్మానుషేభ్యః | ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజమ్ | శన్నో అస్తు ద్విపదే | శం చతుష్పదే || ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః || ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః | సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ | స భూమిం విశ్వతో వృత్వా | అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ | పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ | యద్భూతం యచ్చ…

Read More »

Sri Rudram – Chamakam – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – చమకప్రశ్నః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   || ప్రథమ అనువాక || ఓం అగ్నావిష్ణూ సజోషసేమా వర్ధన్తు వాం గిరః | ద్యుమ్నైర్వాజేభిరాగతమ్ | వాజశ్చ మే ప్రసవశ్చ మే ప్రయతిశ్చ మే ప్రసితిశ్చ మే ధీతిశ్చ మే క్రతుశ్చ మే స్వరశ్చ మే శ్లోకశ్చ మే శ్రావశ్చ మే శ్రుతిశ్చ మే జ్యోతిశ్చ మే సువశ్చ మే ప్రాణశ్చ మేఽపానశ్చ మే వ్యానశ్చ మేఽసుశ్చ మే చిత్తం చ మ ఆధీతం చ మే వాక్చ మే మనశ్చ…

Read More »

Sri Rudram – Namakam – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – నమకప్రశ్నః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ || || ప్రథమ అనువాక || ఓం నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః | నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః | యా త ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః | శివా శరవ్యా యా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ | యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ | తయా నస్తనువా శన్తమయా గిరిశన్తాభిచాకశీహి…

Read More »

Sri Rudra prashnah – Laghunyasah – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – లఘున్యాసః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయేత్ || శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ | గఙ్గాధరం దశభుజం సర్వాభరణభూషితమ్ || నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ | వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయప్రదమ్ || కమణ్డల్వక్షసూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినమ్ | జ్వలన్తం పిఙ్గలజటాశిఖాముద్యోతధారిణమ్ || వృషస్కన్ధసమారూఢమ్ ఉమాదేహార్ధధారిణమ్ | అమృతేనాప్లుతం శాన్తం దివ్యభోగసమన్వితమ్ || దిగ్దేవతాసమాయుక్తం సురాసురనమస్కృతమ్ | నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువమక్షరమవ్యయమ్ || సర్వవ్యాపినమీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్ | ఏవం ధ్యాత్వా…

Read More »

Sri Ganapathi Atharvaseershopanishat – శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | ఓం స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు || ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః || ఓం నమస్తే గణపతయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి | త్వమేవ కేవలం కర్తాఽసి |…

Read More »