Category Archives: Venkateshwara Stotras

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః | ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః | ఓం వృషద్దృగ్గోచరాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం సదంజనగిరీశాయ నమః | ఓం వృషాద్రిపతయే నమః | ఓం మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః | ఓం సరస్వామితటీజుషే నమః | ఓం కుమారాకల్పసేవ్యాయ నమః | ఓం వజ్రిదృగ్విషయాయ నమః | ౧౦ ఓం సువర్చలాసుతన్యస్తసేనాపత్యభరాయ నమః | ఓం రామాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః | ఓం సదావాయుస్తుతాయ నమః | ఓం త్యక్తవైకుంఠలోకాయ నమః | ఓం గిరికుంజవిహారిణే నమః | ఓం హరిచందనగోత్రేంద్రస్వామినే నమః | ఓం శంఖరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమః | ఓం వసూపరిచరత్రాత్రే నమః | ఓం కృష్ణాయ నమః | ౨౦ ఓం అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే…

Read More »

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానం | శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం | శ్రిత చేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే || ఋషయ ఊచుః | సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంగపారగ | యేనచారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ || భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే | ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ || ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || ౨ || శ్రీసూత ఉవాచ || అస్తి కించిన్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్ | పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే || ౩ || నామ్నామష్టశతం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ | ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణదీసంభవాని చ || ౪ || బ్రహ్మా తు పూర్వమభ్యర్చ్య శ్రీమద్వేంకటనాయకమ్ | అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్నామభిర్మునిపూజితైః || ౫ || స్వాభీష్టం లబ్ధవాన్ బ్రహ్మా సర్వలోకపితామహః…

Read More »

Sri Govinda Namalu – శ్రీ గోవింద నామాలు

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా |  శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా | భక్తవత్సల గోవిందా | భాగవతప్రియ గోవిందా | గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా | గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా | నిత్యనిర్మలా గోవిందా | నీలమేఘశ్యామ గోవిందా | పురాణపురుషా గోవిందా | పుండరీకాక్ష గోవిందా | నందనందనా గోవిందా | నవనీతచోర గోవిందా | పశుపాలక శ్రీ గోవిందా | పాపవిమోచన గోవిందా | శిష్టపరిపాలక గోవిందా | కష్టనివారణ గోవిందా | దుష్టసంహార గోవిందా | దురితనివారణ గోవిందా | వజ్రమకుటధర గోవిందా | వరాహమూర్తివి గోవిందా | గోపీజనప్రియ గోవిందా | గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా | దశరథనందన గోవిందా | దశముఖమర్దన గోవిందా | పక్షివాహన గోవిందా | పాండవప్రియ గోవిందా | మత్స్యకూర్మా గోవిందా | మధుసూదనహరి గోవిందా | వరాహనరసింహ గోవిందా | వామన భృగురామ…

Read More »

Sri Venkateshwara Mangalashasanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేఽర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧ || లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమచక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౨ || శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౩ || సర్వావయవసౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౪ || నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౫ || స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషిణే సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౬ || పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౭ || ఆకాల తత్త్వమశ్రాంతమాత్మనామనుపశ్యతాం అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౮ || ప్రాయస్స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన…

Read More »

Sri Venkateshwara Prapatti – శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేః విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్స్థల నిత్య వాసరసికాం తత్‍క్షాంతి సంవర్ధినీం | పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || ౧ || శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక- సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ | స్వామిన్ సుశీలసులభాశ్రితపారిజాత శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ఆనూపురార్పితసుజాతసుగంధిపుష్ప- సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ | సౌమ్యౌ సదాఽనుభవనేఽపి నవానుభావ్యౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సద్యోవికాసిసముదిత్వరసాంద్రరాగ సౌరభ్యనిర్భరసరోరుహసామ్యవార్తాం | సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౪ || రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర వజ్రాంకుశాంబురుహకల్పకశంఖచక్రైః | భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్వ చిహ్నైః శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౫ || తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ బాహ్యైర్మహోభిరభిభూతమహేంద్రనీలౌ | ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్తశశాంకభాసౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||…

Read More »

Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

కమలా కుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతనో | కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వేంకటశైలపతే || ౧ || సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖ ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే | శరణాగతవత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || ౨ || అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరనువేలకృతైరపరాధశతైః | భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || ౩ || అధివేంకటశైలముదారమతే జనతాభిమతాధికదానరతాత్ | పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః కమలాదయితాన్న పరం కలయే || ౪ || కలవేణురవావశగోపవధూ శతకోటివృతాత్స్మరకోటిసమాత్ | ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్ వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే || ౫ || అభిరామగుణాకర దాశరథే జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే | రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదోభవ దేవ దయాజలధే || ౬ || అవనీతనయాకమనీయకరం రజనీకరచారుముఖాంబురుహమ్ | రజనీచరరాజతమోమిహిరం మహనీయమహం రఘురామ మయే || ౭…

Read More »

Sri Venkatesha Karavalamba Stotram in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్

శ్రీశేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష | లీలాకటాక్ష-పరిరక్షిత-సర్వలోక శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మాదివందితపదాంబుజ శంఖపాణే శ్రీమత్సుదర్శన-సుశోభిత-దివ్యహస్త | కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || వేదాంత-వేద్య భవసాగర-కర్ణధార శ్రీపద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ | లోకైకపావన పరాత్పర పాపహారిన్ శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ || లక్ష్మీపతే నిగమలక్ష్య నిజస్వరూప కామాదిదోషపరిహారక బోధదాయిన్ | దైత్యాదిమర్దన జనార్దన వాసుదేవ శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ || తాపత్రయం హర విభో రభసా మురారే సంరక్ష మాం కరుణయా సరసీరుహాక్ష | మచ్ఛిష్య ఇత్యనుదినం పరిరక్ష విష్ణో శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ || శ్రీ జాతరూపనవరత్న లసత్కిరీట- కస్తూరికాతిలకశోభిలలాటదేశ…

Read More »

Sri Venkatesha Ashtakam in Telugu – వేంకటేశ అష్టకం

వేంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః | సంకర్షణోఽనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ || ౧ || జనార్దనః పద్మనాభో వేంకటాచలవాసనః | సృష్టికర్తా జగన్నథో మాధవో భక్తవత్సలః || ౨ || గోవిందో గోపతిః కృష్ణః కేశవో గరుడధ్వజః | వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః || ౩ || శ్రీధరః పుండరీకాక్షః సర్వదేవస్తుతో హరిః | శ్రీనృసింహో మహాసింహః సూత్రాకారః పురాతనః || ౪ || రమానాథో మహీభర్తా భూధరః పురుషోత్తమః | చోళపుత్రప్రియః శాంతో బ్రహ్మాదీనాం వరప్రదః || ౫ || శ్రీనిధిః సర్వభూతానాం భయకృద్భయనాశనః | శ్రీరామో రామభద్రశ్చ భవబంధైకమోచకః || ౬ || భూతావాసో గిరివాసః శ్రీనివాసః శ్రియః పతిః | అచ్యుతానంత గోవిందో విష్ణుర్వేంకటనాయకః || ౭ || సర్వదేవైకశరణం సర్వదేవైకదైవతం | సమస్తదేవకవచం సర్వదేవశిఖామణిః…

Read More »

Sri Venkateshwara Dvadasha nama stotram in telugu – వేంకటేశ ద్వాదశనామస్తోత్రం

వేంకటేశో వాసుదేవో వారిజాసనవందితః | స్వామిపుష్కరిణీవాసః శంఖచక్రగదాధరః || ౧ || పీతాంబరధరో దేవో గరుడారూఢశోభితః | విశ్వాత్మా విశ్వలోకేశో విజయో వేంకటేశ్వరః || ౨ || ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యాం యః పఠేన్నరః | సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణోః సాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౩ ||

Read More »

Srinivasa gadyam in telugu – శ్రీనివాసగద్యం

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణిధర మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాదముఖ బోధనిధివీధిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల మజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర సురాంగనారతి క్రరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయ తనూనపాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన…

Read More »