Category Archives: Venkateshwara Stotras

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ | భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరమ్ | పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || ౧ || పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిమ్ | ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || ౨ || నారద ఉవాచ | నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ | ముఖ్య వృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ || ౩ || పరమార్థైః సర్వశబ్దైరేకో జ్ఞేయః పరః పుమాన్ | ఆదిమధ్యాంతరహితః త్వవ్యక్తోఽనంతరూపభృత్ || ౪ || చంద్రార్క వహ్నివాయ్వాది గ్రహర్క్షాణి నభో దిశః | అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం సంతి నో సంతి యన్మతేః || ౫ || తస్య దేవస్య నామ్నాం హి పారం గంతుం హి కః క్షమః |…

Read More »

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః | ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః | ఓం వృషద్దృగ్గోచరాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం సదంజనగిరీశాయ నమః | ఓం వృషాద్రిపతయే నమః | ఓం మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః | ఓం సరస్వామితటీజుషే నమః | ఓం కుమారాకల్పసేవ్యాయ నమః | ఓం వజ్రిదృగ్విషయాయ నమః | ౧౦ ఓం సువర్చలాసుతన్యస్తసేనాపత్యభరాయ నమః | ఓం రామాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః | ఓం సదావాయుస్తుతాయ నమః | ఓం త్యక్తవైకుంఠలోకాయ నమః | ఓం గిరికుంజవిహారిణే నమః | ఓం హరిచందనగోత్రేంద్రస్వామినే నమః | ఓం శంఖరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమః | ఓం వసూపరిచరత్రాత్రే నమః | ఓం కృష్ణాయ నమః | ౨౦ ఓం అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే…

Read More »

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానం | శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం | శ్రిత చేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే || ఋషయ ఊచుః | సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంగపారగ | యేనచారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ || భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే | ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ || ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || ౨ || శ్రీసూత ఉవాచ || అస్తి కించిన్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్ | పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే || ౩ || నామ్నామష్టశతం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ | ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణదీసంభవాని చ || ౪ || బ్రహ్మా తు పూర్వమభ్యర్చ్య శ్రీమద్వేంకటనాయకమ్ | అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్నామభిర్మునిపూజితైః || ౫ || స్వాభీష్టం లబ్ధవాన్ బ్రహ్మా సర్వలోకపితామహః…

Read More »

Sri Govinda Namalu – శ్రీ గోవింద నామాలు

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా |  శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా | భక్తవత్సల గోవిందా | భాగవతప్రియ గోవిందా | గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా | గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా | నిత్యనిర్మలా గోవిందా | నీలమేఘశ్యామ గోవిందా | పురాణపురుషా గోవిందా | పుండరీకాక్ష గోవిందా | నందనందనా గోవిందా | నవనీతచోర గోవిందా | పశుపాలక శ్రీ గోవిందా | పాపవిమోచన గోవిందా | శిష్టపరిపాలక గోవిందా | కష్టనివారణ గోవిందా | దుష్టసంహార గోవిందా | దురితనివారణ గోవిందా | వజ్రమకుటధర గోవిందా | వరాహమూర్తివి గోవిందా | గోపీజనప్రియ గోవిందా | గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా | దశరథనందన గోవిందా | దశముఖమర్దన గోవిందా | పక్షివాహన గోవిందా | పాండవప్రియ గోవిందా | మత్స్యకూర్మా గోవిందా | మధుసూదనహరి గోవిందా | వరాహనరసింహ గోవిందా | వామన భృగురామ…

Read More »

Sri Venkateshwara Mangalashasanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేఽర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧ || లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమచక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౨ || శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౩ || సర్వావయవసౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౪ || నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౫ || స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషిణే సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౬ || పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౭ || ఆకాల తత్త్వమశ్రాంతమాత్మనామనుపశ్యతాం అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౮ || ప్రాయస్స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన…

Read More »

Sri Venkateshwara Prapatti – శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేః విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్స్థల నిత్య వాసరసికాం తత్‍క్షాంతి సంవర్ధినీం | పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || ౧ || శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక- సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ | స్వామిన్ సుశీలసులభాశ్రితపారిజాత శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ఆనూపురార్పితసుజాతసుగంధిపుష్ప- సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ | సౌమ్యౌ సదాఽనుభవనేఽపి నవానుభావ్యౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సద్యోవికాసిసముదిత్వరసాంద్రరాగ సౌరభ్యనిర్భరసరోరుహసామ్యవార్తాం | సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౪ || రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర వజ్రాంకుశాంబురుహకల్పకశంఖచక్రైః | భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్వ చిహ్నైః శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౫ || తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ బాహ్యైర్మహోభిరభిభూతమహేంద్రనీలౌ | ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్తశశాంకభాసౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||…

Read More »

Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

కమలా కుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతనో | కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వేంకటశైలపతే || ౧ || సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖ ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే | శరణాగతవత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || ౨ || అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరనువేలకృతైరపరాధశతైః | భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || ౩ || అధివేంకటశైలముదారమతే జనతాభిమతాధికదానరతాత్ | పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః కమలాదయితాన్న పరం కలయే || ౪ || కలవేణురవావశగోపవధూ శతకోటివృతాత్స్మరకోటిసమాత్ | ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్ వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే || ౫ || అభిరామగుణాకర దాశరథే జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే | రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదోభవ దేవ దయాజలధే || ౬ || అవనీతనయాకమనీయకరం రజనీకరచారుముఖాంబురుహమ్ | రజనీచరరాజతమోమిహిరం మహనీయమహం రఘురామ మయే || ౭…

Read More »

Sri Venkatesha Karavalamba Stotram in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్

శ్రీశేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష | లీలాకటాక్ష-పరిరక్షిత-సర్వలోక శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మాదివందితపదాంబుజ శంఖపాణే శ్రీమత్సుదర్శన-సుశోభిత-దివ్యహస్త | కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || వేదాంత-వేద్య భవసాగర-కర్ణధార శ్రీపద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ | లోకైకపావన పరాత్పర పాపహారిన్ శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ || లక్ష్మీపతే నిగమలక్ష్య నిజస్వరూప కామాదిదోషపరిహారక బోధదాయిన్ | దైత్యాదిమర్దన జనార్దన వాసుదేవ శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ || తాపత్రయం హర విభో రభసా మురారే సంరక్ష మాం కరుణయా సరసీరుహాక్ష | మచ్ఛిష్య ఇత్యనుదినం పరిరక్ష విష్ణో శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ || శ్రీ జాతరూపనవరత్న లసత్కిరీట- కస్తూరికాతిలకశోభిలలాటదేశ…

Read More »

Sri Venkatesha Ashtakam in Telugu – వేంకటేశ అష్టకం

వేంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః | సంకర్షణోఽనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ || ౧ || జనార్దనః పద్మనాభో వేంకటాచలవాసనః | సృష్టికర్తా జగన్నథో మాధవో భక్తవత్సలః || ౨ || గోవిందో గోపతిః కృష్ణః కేశవో గరుడధ్వజః | వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః || ౩ || శ్రీధరః పుండరీకాక్షః సర్వదేవస్తుతో హరిః | శ్రీనృసింహో మహాసింహః సూత్రాకారః పురాతనః || ౪ || రమానాథో మహీభర్తా భూధరః పురుషోత్తమః | చోళపుత్రప్రియః శాంతో బ్రహ్మాదీనాం వరప్రదః || ౫ || శ్రీనిధిః సర్వభూతానాం భయకృద్భయనాశనః | శ్రీరామో రామభద్రశ్చ భవబంధైకమోచకః || ౬ || భూతావాసో గిరివాసః శ్రీనివాసః శ్రియః పతిః | అచ్యుతానంత గోవిందో విష్ణుర్వేంకటనాయకః || ౭ || సర్వదేవైకశరణం సర్వదేవైకదైవతం | సమస్తదేవకవచం సర్వదేవశిఖామణిః…

Read More »