Category: Vishnu Stotras

Sri Kurma Stotram – శ్రీ కూర్మ స్తోత్రం

నమామ తే దేవ పదారవిందం ప్రపన్న తాపోపశమాతపత్రం | యన్మూలకేతా యతయోఽంజసోరు సంసారదుఃఖం బహిరుత్క్షిపంతి || ౧ || ధాతర్యదస్మిన్భవ ఈశ జీవా- స్తాపత్రయేణోపహతా న శర్మ | ఆత్మన్లభంతే భగవంస్తవాంఘ్రి- చ్ఛాయాం స విద్యామత ఆశ్రయేమ || ౨ || మార్గంతి యత్తే ముఖపద్మనీడై- శ్ఛన్దస్సుపర్ణైరృషయో...

Eka Sloki Bharatham – ఏకశ్లోకీ భారతం

ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహేదాహనం | ద్యూతశ్రీహరణం వనే విచరణం మత్స్యాలయే వర్తనమ్ || లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం | భీష్మద్రోణసుయోధనాదిమథనం హ్యేతన్మహాభారతమ్ ||

Eka Sloki Bhagavatham – ఏకశ్లోకీ భాగవతం

ఆదౌ దేవకిదేవి గర్భజననం గోపీ గృహేవర్ధనం | మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ || కంసచ్ఛేదన కౌరవాది హననం కుంతీసుతాపాలనం | హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ ||

Chatussloki Bhagavatam – చతుశ్శ్లోకీ భాగవతం

శ్రీ భగవానువాచ | జ్ఞానం పరమగుహ్యం మే యద్విజ్ఞానసమన్వితమ్ | సరహస్యం తదంగం చ గృహాణ గదితం మయా || ౧ || యావానహం యథాభావో యద్రూపగుణకర్మకః | తథైవ తత్త్వవిజ్ఞానమస్తు తే మదనుగ్రహాత్ || ౨ || అహమేవాసమేవాగ్రే నాన్యద్యత్సదసత్పరమ్ | పశ్చాదహం యదేతచ్చ యోఽవశిష్యేత...

Sri Varaha Stotram – శ్రీ వరాహ స్తోత్రం

ఋషయ ఊచు | జితం జితం తేఽజిత యజ్ఞభావనా త్రయీం తనూం స్వాం పరిధున్వతే నమః | యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురధ్వరాః తస్మై నమః కారణసూకరాయ తే || ౧ || రూపం తవైతన్నను దుష్కృతాత్మనాం దుర్దర్శనం దేవ యదధ్వరాత్మకం | ఛన్దాంసి యస్య త్వచి బర్హిరోమ- స్స్వాజ్యం...

Sri Vamana Stotram (2) – శ్రీ వామన స్తోత్రం (2)

అదితిరువాచ | నమస్తే దేవదేవేశ సర్వవ్యాపిఞ్జనార్దన | సత్త్వాదిగుణభేదేన లోకవ్యాపారకారణే || ౧ || నమస్తే బహురూపాయ అరూపాయ నమో నమః | సర్వైకాద్భుతరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || ౨ || నమస్తే లోకనాథాయ పరమజ్ఞానరూపిణే | సద్భక్తజనవాత్సల్యశీలినే మంగళాత్మనే || ౩ || యస్యావతారరూపాణి హ్యర్చయంతి...

Sri Vamana Stotram – శ్రీ వామన స్తోత్రం

అదితిరువాచ | యజ్ఞేశ యజ్ఞపురుషాచ్యుత తీర్థపాద తీర్థశ్రవశ్శ్రవణ మంగళనామధేయ | ఆపన్నలోకవృజినోపశమోదాఽఽద్య శం నః కృధీశ భగవన్నసి దీననాథః || ౧ || విశ్వాయ విశ్వభవనస్థితి సంయమాయ స్వైరం గృహీతపురుశక్తిగుణాయ భూమ్నే | స్వస్థాయ శశ్వదుపబృంహితవూర్ణబోధ- వ్యాపాదితాత్మతమసే హరయే నమస్తే || ౨ || ఆయుః పరం...

Sri Narayana Hrudaya Stotram – శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీనారాయణ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణో దేవతా, ఓం బీజం, నమశ్శక్తిః, నారాయణాయేతి కీలకం, నారాయణ-ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః || నారాయణః పరం జ్యోతిరితి అంగుష్ఠాభ్యాం నమః, నారాయణః పరం బ్రహ్మేతి తర్జనీభ్యాం నమః, నారాయణః పరో దేవ ఇతి మధ్యమాభ్యాం...

Sri Hayagriva Stotram – శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||౧|| స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనం అనంతైస్త్రయ్యంతైరనువిహిత హేషాహలహలం హతాశేషావద్యం హయవదనమీడేమహిమహః ||౨|| సమాహారస్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకులకోలాహలభవం హరత్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః ||౩|| ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీరపూర్వా వక్త్రీ వేదాన్...

Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం నారసింహాయ నమః | ఓం మహాసింహాయ నమః | ఓం దివ్యసింహాయ నమః | ఓం మహాబలాయ నమః | ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం స్తంభజాయ నమః | ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః | ఓం రౌద్రాయ...