Category Archives: Vishnu Stotras

Sri Hayagriva Stotram – శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||౧|| స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనం అనంతైస్త్రయ్యంతైరనువిహిత హేషాహలహలం హతాశేషావద్యం హయవదనమీడేమహిమహః ||౨|| సమాహారస్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకులకోలాహలభవం హరత్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః ||౩|| ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీరపూర్వా వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః ||౪|| విశుద్ధవిజ్ఞానఘనస్వరూపం విజ్ఞానవిశ్రాణనబద్ధదీక్షం దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం దేవం హయగ్రీవమహం ప్రపద్యే ||౫|| అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపంచైః అద్యాపి తే భూతిమదృష్టపారాం స్తువన్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః ||౬|| దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తిః- దేవీ సరోజాసనధర్మపత్నీ వ్యాసాదయోఽపి వ్యపదేశ్యవాచః స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః ||౭|| మన్దోఽభవిష్యన్నియతం విరించః వాచాం నిధేర్వాంఛితభాగధేయః దైత్యాపనీతాన్ దయయైన భూయోఽపి అధ్యాపయిష్యో నిగమాన్నచేత్త్వమ్ ||౮||…

Read More »

Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం నారసింహాయ నమః | ఓం మహాసింహాయ నమః | ఓం దివ్యసింహాయ నమః | ఓం మహాబలాయ నమః | ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం స్తంభజాయ నమః | ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః | ఓం రౌద్రాయ నమః | ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః | ౧౦ | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం యోగానందాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః | ఓం హరయే నమః | ఓం కోలాహలాయ నమః | ఓం చక్రిణే నమః | ఓం విజయాయ నమః | ఓం జయవర్ధనాయ నమః | ఓం పంచాననాయ నమః | ఓం పరబ్రహ్మణే నమః | ౨౦ | ఓం…

Read More »

Sri Narasimha Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః | ఉగ్రసింహో మహాదేవః స్తంభజశ్చోగ్రలోచనః || ౧ || రౌద్ర సర్వాద్భుతః శ్రీమాన్ యోగానందస్త్రివిక్రమః | హరిః కోలాహలశ్చక్రీ విజయో జయవర్ధనః || ౨ || పంచాననః పరబ్రహ్మ చ అఘోరో ఘోరవిక్రమః | జ్వలన్ముఖో జ్వాలమాలీ మహాజ్వాలో మహాప్రభుః || ౩ || నిటిలాక్షః సహస్రాక్షో దుర్నిరీక్ష్యః ప్రతాపనః | మహాదంష్ట్రాయుధః ప్రాజ్ఞః చండకోపీ సదాశివః || ౪ || హిరణ్యకశిపుధ్వంసీ దైత్యదానవభంజనః | గుణభద్రో మహాభద్రో బలభద్రస్సుభద్రకః || ౫ || కరాళో వికరాళశ్చ వికర్తా సర్వకర్తృకః | శింశుమారస్త్రిలోకాత్మా ఈశః సర్వేశ్వరో విభుః || ౬ || భైరవాడంబరో దివ్యః చాఽచ్యుతః కవి మాధవః | అధోక్షజోఽక్షరః శర్వో వనమాలీ వరప్రదః || ౭ || విశ్వంభరోఽద్భుతో భవ్యః శ్రీవిష్ణుః…

Read More »

Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః ఓం జిష్ణవే నమః ఓం వషట్కారాయ నమః ఓం దేవదేవాయ నమః ఓం వృషాకవయే నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం దీనబంధవే నమః ఓం ఆదిదేవాయ నమః ఓం అదితేస్స్తుతాయ నమః ఓం పుండరీకాయ నమః || ౧౦ || ఓం పరానందాయ నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం పరాత్పరాయ నమః ఓం పరశుధారిణే నమః ఓం విశ్వాత్మనే నమః ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం కలిమలాపహారిణే నమః ఓం కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కాయ నమః ఓం నరాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః || ౨౦ || ఓం హరయే నమః ఓం హరాయ నమః ఓం హరప్రియాయ నమః ఓం స్వామినే నమః ఓం వైకుంఠాయ నమః ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః…

Read More »

Sri Vishnu Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః | అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ || విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః | దమోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్స్తుతః || ౨ || పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః | పరశుధారీచ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహః || ౩ || కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః | హరో హరప్రియః స్వామీ వైకుంఠో విశ్వతోముఖః || ౪ || హృషీకేశోఽప్రమేయాఽత్మా వరాహో ధరణీధరః | ధర్మేశో ధరణీనాధో ధ్యేయో ధర్మభృతాంవరః || ౫ || సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ | సర్వగః సర్వవిత్సర్వం శరణ్యః సాధువల్లభః || ౬ || కౌసల్యానందనః శ్రీమాన్ రక్షఃకులవినాశకః | జగత్కర్తా జగద్ధార్తా జగజ్జేతా జనార్తిహా || ౭ || జానకీవల్లభో దేవో జయరూపో జయేశ్వరః…

Read More »

Sri Adi Varaha stotram (Bhudevi krutam) – శ్రీ ఆదివరాహ స్తోత్రం (భూదేవీ కృతం)

నమస్తే దేవ దేవేశ వరాహవదనాచ్యుత | క్షీరసాగరసంకాశ వజ్రశృంగ మహాభుజ || ౧ || అనేకదివ్యాభరణయజ్ఞసూత్రవిరాజిత | అరుణారుణాంబరధర దివ్యరత్నవిభూషిత || ౨ || ఉద్యద్భానుప్రతీకాశపాదపద్మ నమో నమః | బాలచంద్రాభదంష్ట్రాగ్ర మహాబలపరాక్రమః || ౩ || దివ్యచందనలిప్తాంగ తప్తకాంచనకుండల | ఇంద్రనీలమణిద్యోతిహేమాంగదవిభూషిత || ౪ || వజ్రదంష్ట్రాగ్రనిర్భిన్నహిరణ్యాక్షమహాబల | పుండరీకాభిరామాక్ష సామస్వనమనోహర || ౫ || శృతిసీమంతభూషాత్మన్సర్వాత్మన్చారువిక్రమః | చతురాననశంభుభ్యాంవందితాయతలోచనా || ౬ || సర్వవిద్యామయాకారశబ్దాతీత నమో నమః | ఆనందవిగ్రహానంత కాలకాల నమో నమః || ౭ ||

Read More »

Sri Nrusimhashtakam – శ్రీ నృసింహాష్టకం

శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి- శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత| పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ || ౧ || పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల పతత్రివర-కేతో| భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాం పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ || ౨ || తుంగనఖ-పంక్తి-దలితాసుర-వరాసృక్ పంక-నవకుంకుమ-విపంకిల-మహోరః | పండితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే పంకజనిషణ్ణ నరసింహ నరసింహ || ౩ || మౌలిషు విభూషణమివామర వరాణాం యోగిహృదయేషు చ శిరస్సునిగమానామ్ | రాజదరవింద-రుచిరం పదయుగం తే దేహి మమ మూర్ధ్ని నరసింహ నరసింహ || ౪ || వారిజవిలోచన మదంతిమ-దశాయాం క్లేశ-వివశీకృత-సమస్త-కరణాయామ్ | ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాం నాథమధిరుహ్య నరసింహ నరసింహ || ౫ || హాటక-కిరీట-వరహార-వనమాలా ధారరశనా-మకరకుండల-మణీంద్రైః | భూషితమశేష-నిలయం తవ వపుర్మే చేతసి చకాస్తు నరసింహ నరసింహ…

Read More »

Sri Vishnu stavaraja – శ్రీ విష్ణుస్తవరాజః

పద్మోవాచ | యోగేన సిద్ధవిబుధైః పరిభావ్యమానం లక్ష్మ్యాలయం తులసికాచితభక్తభృంగమ్ | ప్రోత్తుంగరక్తనఖరాంగుళిపత్రచిత్రం గంగారసం హరిపదాంబుజమాశ్రయేఽహమ్ || ౧ || గుంభన్మణిప్రచయఘట్టితరాజహంస -సింజత్సునూపురయుతం పదపద్మవృందమ్ | పీతాంబరాంచలవిలోలచలత్పతాకం స్వర్ణత్రివక్రవలయం చ హరేః స్మరామి || ౨ || జంఘే సుపర్ణ గళ నీలమణిప్రవృద్ధే శోభాస్పదారుణమణిద్యుతిచుంచుమధ్యే | ఆరక్తపాదతలలంబనశోభమానే లోకేక్షణోత్సవకరే చ హరేః స్మరామి || ౩ || తే జానునీ మఖపతేర్భుజమూలసంగ- రంగోత్సవావృత తటిద్వసనే విచిత్రే | చంచత్పతత్రిముఖనిర్గతసామగీత విస్తారితాత్మయశసీ చ హరేః స్మరామి || ౪ || విష్ణోః కటిం విధికృతాంతమనోజభూమిం జీవాండకోశగణసంగదుకూలమధ్యామ్ | నానాగుణప్రకృతిపీతవిచిత్రవస్త్రాం ధ్యాయే నిబద్ధవసనాం ఖగపృష్ఠసంస్థామ్ || ౫ || శాతోదరం భగవతస్త్రివళిప్రకాశ- మావర్తనాభివికసద్విధిజన్మపద్మమ్ | నాడీనదీగణరసోత్థసితాంత్రసింధుం ధ్యాయేఽండకోశనిలయం తనులోమరేఖమ్ || ౬ || వక్షః పయోధితనయాకుచకుంకుమేన హారేణ కౌస్తుభమణిప్రభయా విభాతమ్ | శ్రీవత్సలక్ష్మ హరిచందనజప్రసూన-…

Read More »

Akrura kruta Dasavatara Stuthi in telugu – అకౄరకృత దశావతారస్తుతిః

నమః కారణమత్స్యాయ ప్రలయాబ్ధిచరాయ చ | హయశ్రీర్ష్ణే నమస్తుభ్యం మధుకైటభమృత్యవే || ౧ || అకూపారాయ బృహతే నమో మందరధారిణే | క్షిత్యుద్ధారవిహారాయ నమః శూకరమూర్తయే || ౨ || నమస్తేఽద్భుతసింహాయ సాధులోకభయాపహ | వామనాయ నమస్తుభ్యం క్రాంతత్రిభువనాయ చ || ౩ || నమో భృగుణాం పతయే దృప్తక్షత్రవనచ్ఛిదే | నమస్తే రఘువర్యాయ రావణాంతకరాయ చ || ౪ || నమస్తే వాసుదేవాయ నమః సంకర్షణాయ చ | ప్రద్యుమ్నాయానిరుద్ధాయ సాత్వతాం పతయే నమః || ౫ || నమో బుద్ధాయ శుద్ధాయ దైత్యదానవమోహినే | మ్లేచ్ఛప్రాయక్షత్రహంత్రే నమస్తే కల్కిరూపిణే || ౬ || ఇతి శ్రీమద్భగవతే మహాపురాణే దశమస్కంధే చత్వారింశో అధ్యాయే శ్రీ అకౄరకృత దశావతారస్తుతిః సంపూర్ణః ||

Read More »