Category: Vishnu Stotras

Narayana Suktam – నారాయణ సూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Narayana upanishat – నారాయణోపనిషత్

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Sri Kurma Stotram – శ్రీ కూర్మ స్తోత్రం

నమామ తే దేవ పదారవిందం ప్రపన్న తాపోపశమాతపత్రం | యన్మూలకేతా యతయోఽంజసోరు సంసారదుఃఖం బహిరుత్క్షిపంతి || ౧ || ధాతర్యదస్మిన్భవ ఈశ జీవా- స్తాపత్రయేణోపహతా న శర్మ | ఆత్మన్లభంతే భగవంస్తవాంఘ్రి- చ్ఛాయాం స విద్యామత ఆశ్రయేమ || ౨ || మార్గంతి యత్తే ముఖపద్మనీడై- శ్ఛన్దస్సుపర్ణైరృషయో...

Eka Sloki Bharatham – ఏకశ్లోకీ భారతం

ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహేదాహనం | ద్యూతశ్రీహరణం వనే విచరణం మత్స్యాలయే వర్తనమ్ || లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం | భీష్మద్రోణసుయోధనాదిమథనం హ్యేతన్మహాభారతమ్ ||

Eka Sloki Bhagavatham – ఏకశ్లోకీ భాగవతం

ఆదౌ దేవకిదేవి గర్భజననం గోపీ గృహేవర్ధనం | మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ || కంసచ్ఛేదన కౌరవాది హననం కుంతీసుతాపాలనం | హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ ||

Chatussloki Bhagavatam – చతుశ్శ్లోకీ భాగవతం

శ్రీ భగవానువాచ | జ్ఞానం పరమగుహ్యం మే యద్విజ్ఞానసమన్వితమ్ | సరహస్యం తదంగం చ గృహాణ గదితం మయా || ౧ || యావానహం యథాభావో యద్రూపగుణకర్మకః | తథైవ తత్త్వవిజ్ఞానమస్తు తే మదనుగ్రహాత్ || ౨ || అహమేవాసమేవాగ్రే నాన్యద్యత్సదసత్పరమ్ | పశ్చాదహం యదేతచ్చ యోఽవశిష్యేత...

Sri Varaha Stotram – శ్రీ వరాహ స్తోత్రం

ఋషయ ఊచు | జితం జితం తేఽజిత యజ్ఞభావనా త్రయీం తనూం స్వాం పరిధున్వతే నమః | యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురధ్వరాః తస్మై నమః కారణసూకరాయ తే || ౧ || రూపం తవైతన్నను దుష్కృతాత్మనాం దుర్దర్శనం దేవ యదధ్వరాత్మకం | ఛన్దాంసి యస్య త్వచి బర్హిరోమ- స్స్వాజ్యం...

Sri Vamana Stotram (2) – శ్రీ వామన స్తోత్రం (2)

అదితిరువాచ | నమస్తే దేవదేవేశ సర్వవ్యాపిఞ్జనార్దన | సత్త్వాదిగుణభేదేన లోకవ్యాపారకారణే || ౧ || నమస్తే బహురూపాయ అరూపాయ నమో నమః | సర్వైకాద్భుతరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || ౨ || నమస్తే లోకనాథాయ పరమజ్ఞానరూపిణే | సద్భక్తజనవాత్సల్యశీలినే మంగళాత్మనే || ౩ || యస్యావతారరూపాణి హ్యర్చయంతి...

Sri Vamana Stotram – శ్రీ వామన స్తోత్రం

అదితిరువాచ | యజ్ఞేశ యజ్ఞపురుషాచ్యుత తీర్థపాద తీర్థశ్రవశ్శ్రవణ మంగళనామధేయ | ఆపన్నలోకవృజినోపశమోదాఽఽద్య శం నః కృధీశ భగవన్నసి దీననాథః || ౧ || విశ్వాయ విశ్వభవనస్థితి సంయమాయ స్వైరం గృహీతపురుశక్తిగుణాయ భూమ్నే | స్వస్థాయ శశ్వదుపబృంహితవూర్ణబోధ- వ్యాపాదితాత్మతమసే హరయే నమస్తే || ౨ || ఆయుః పరం...

Sri Narayana Hrudaya Stotram – శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీనారాయణ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణో దేవతా, ఓం బీజం, నమశ్శక్తిః, నారాయణాయేతి కీలకం, నారాయణ-ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః || నారాయణః పరం జ్యోతిరితి అంగుష్ఠాభ్యాం నమః, నారాయణః పరం బ్రహ్మేతి తర్జనీభ్యాం నమః, నారాయణః పరో దేవ ఇతి మధ్యమాభ్యాం...