Category: Vishnu Stotras

Sri Ahobala Narasimha Stotram – శ్రీ అహోబల నృసింహ స్తోత్రం

Video – https://www.youtube.com/watch?v=7Q5mFAfhLAI లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం | గోక్షీరసార ఘనసారపటీరవర్ణం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౧ || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయమప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచనమాదిదేవం | అబ్జాముఖాబ్జమదలోలుపమత్తభృంగం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౨ || కోటీరకోటిఘటితోజ్జ్వలకాంతికాంతం కేయూరహారమణికుండలమండితాంగం | చూడాగ్రరంజితసుధాకరపూర్ణబింబం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౩ || వరాహవామననృసింహసుభాగ్యమీశం క్రీడావిలోలహృదయం...

Sri Hayagriva Stotram – శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||౧|| స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనం అనంతైస్త్రయ్యంతైరనువిహిత హేషాహలహలం హతాశేషావద్యం హయవదనమీడేమహిమహః ||౨|| సమాహారస్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకులకోలాహలభవం హరత్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః ||౩|| ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీరపూర్వా వక్త్రీ వేదాన్...

Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం నారసింహాయ నమః | ఓం మహాసింహాయ నమః | ఓం దివ్యసింహాయ నమః | ఓం మహాబలాయ నమః | ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం స్తంభజాయ నమః | ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః | ఓం రౌద్రాయ...

Sri Narasimha Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః | ఉగ్రసింహో మహాదేవః స్తంభజశ్చోగ్రలోచనః || ౧ || రౌద్ర సర్వాద్భుతః శ్రీమాన్ యోగానందస్త్రివిక్రమః | హరిః కోలాహలశ్చక్రీ విజయో జయవర్ధనః || ౨ || పంచాననః పరబ్రహ్మ చ అఘోరో ఘోరవిక్రమః | జ్వలన్ముఖో జ్వాలమాలీ మహాజ్వాలో మహాప్రభుః ||...

Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః ఓం జిష్ణవే నమః ఓం వషట్కారాయ నమః ఓం దేవదేవాయ నమః ఓం వృషాకవయే నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం దీనబంధవే నమః ఓం ఆదిదేవాయ నమః ఓం అదితేస్స్తుతాయ నమః ఓం పుండరీకాయ నమః || ౧౦ ||...

Sri Vishnu Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః | అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ || విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః | దమోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్స్తుతః || ౨ || పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః | పరశుధారీచ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహః || ౩ ||...

Sri Adi Varaha stotram (Bhudevi krutam) – శ్రీ ఆదివరాహ స్తోత్రం (భూదేవీ కృతం)

నమస్తే దేవ దేవేశ వరాహవదనాచ్యుత | క్షీరసాగరసంకాశ వజ్రశృంగ మహాభుజ || ౧ || అనేకదివ్యాభరణయజ్ఞసూత్రవిరాజిత | అరుణారుణాంబరధర దివ్యరత్నవిభూషిత || ౨ || ఉద్యద్భానుప్రతీకాశపాదపద్మ నమో నమః | బాలచంద్రాభదంష్ట్రాగ్ర మహాబలపరాక్రమః || ౩ || దివ్యచందనలిప్తాంగ తప్తకాంచనకుండల | ఇంద్రనీలమణిద్యోతిహేమాంగదవిభూషిత || ౪ ||...

Sri Nrusimhashtakam – శ్రీ నృసింహాష్టకం

శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి- శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత| పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ || ౧ || పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల పతత్రివర-కేతో| భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాం పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ || ౨ || తుంగనఖ-పంక్తి-దలితాసుర-వరాసృక్ పంక-నవకుంకుమ-విపంకిల-మహోరః |...

Sri Vishnu stavaraja – శ్రీ విష్ణుస్తవరాజః

పద్మోవాచ | యోగేన సిద్ధవిబుధైః పరిభావ్యమానం లక్ష్మ్యాలయం తులసికాచితభక్తభృంగమ్ | ప్రోత్తుంగరక్తనఖరాంగుళిపత్రచిత్రం గంగారసం హరిపదాంబుజమాశ్రయేఽహమ్ || ౧ || గుంభన్మణిప్రచయఘట్టితరాజహంస -సింజత్సునూపురయుతం పదపద్మవృందమ్ | పీతాంబరాంచలవిలోలచలత్పతాకం స్వర్ణత్రివక్రవలయం చ హరేః స్మరామి || ౨ || జంఘే సుపర్ణ గళ నీలమణిప్రవృద్ధే శోభాస్పదారుణమణిద్యుతిచుంచుమధ్యే | ఆరక్తపాదతలలంబనశోభమానే లోకేక్షణోత్సవకరే...