Category: Dasa Maha Vidyalu

Sri Kali Hrudayam – శ్రీ కాళీ హృదయం

శ్రీమహాకాల ఉవాచ | మహాకౌతూహలస్తోత్రం హృదయాఖ్యం మహోత్తమమ్ | శృణు ప్రియే మహాగోప్యం దక్షిణాయాః సుగోపితమ్ || ౧ || అవాచ్యమపి వక్ష్యామి తవ ప్రీత్యా ప్రకాశితమ్ | అన్యేభ్యః కురు గోప్యం చ సత్యం సత్యం చ శైలజే || ౨ || శ్రీదేవ్యువాచ |...

Sri Taramba (Tara) Hrudayam – శ్రీ తారాంబా హృదయం

శ్రీ శివ ఉవాచ | శృణు పార్వతి భద్రం తే లోకానాం హితకారకం | కథ్యతే సర్వదా గోప్యం తారాహృదయముత్తమమ్ || ౧ || శ్రీ పార్వత్యువాచ | స్తోత్రం కథం సముత్పన్నం కృతం కేన పురా ప్రభో | కథ్యతాం సర్వవృత్తాంతం కృపాం కృత్వా మమోపరి...

Sri Dhumavathi Hrudayam – శ్రీ ధూమావతీ హృదయం

ఓం అస్య శ్రీ ధూమావతీహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య-పిప్పలాదఋషిః- అనుష్టుప్ఛందః- శ్రీ ధూమావతీ దేవతా- ధూం బీజం- హ్రీం శక్తిః- క్లీం కీలకం -సర్వశత్రు సంహారార్థే జపే వినియోగః కరన్యాసః – ఓం ధాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం ధీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం ధూం మధ్యమాభ్యాం...

Sri Mathangi Hrudayam – శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్

ఏకదా కౌతుకావిష్టా భైరవం భూతసేవితమ్ | భైరవీ పరిపప్రచ్ఛ సర్వభూతహితే రతా || ౧ || శ్రీభైరవ్యువాచ | భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ భూతవాత్సల్యభావన | అహం తు వేత్తుమిచ్ఛామి సర్వభూతోపకారమ్ || ౨ || కేన మంత్రేణ జప్తేన స్తోత్రేణ పఠితేన చ | సర్వథా శ్రేయసాం ప్రాప్తిర్భూతానాం...

Sri Mathangi Stotram – శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం

ఈశ్వర ఉవాచ | ఆరాధ్య మాతశ్చరణాంబుజే తే బ్రహ్మాదయో విస్తృత కీర్తిమాయుః | అన్యే పరం వా విభవం మునీంద్రాః పరాం శ్రియం భక్తి పరేణ చాన్యే || ౧ నమామి దేవీం నవచంద్రమౌళే- ర్మాతంగినీ చంద్రకళావతంసాం | ఆమ్నాయప్రాప్తి ప్రతిపాదితార్థం ప్రబోధయంతీం ప్రియమాదరేణ || ౨...

Sri Bagalamukhi Hrudayam – శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్

ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీహృదయమాలామంత్రస్య నారదఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీబగళాముఖీ దేవతా | హ్లీం బీజమ్ | క్లీం శక్తిః | ఐం కీలకమ్ | శ్రీబగళాముఖీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || అథ న్యాసః | ఓం నారదఋషయే నమః శిరసి | ఓం అనుష్టుప్ ఛందసే...

Sri Bagalamukhi Stotram – 2 – శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – ౨

అస్య శ్రీబగళాముఖీమహామంత్రస్య – నారదో భగవాన్ ఋషిః – అతిజగతీఛందః – శ్రీ బగళాముఖీ దేవతా – లాం బీజం ఇం శక్తిః – లం కీలకం-మమ దూరస్థానాం సమీపస్థానాం గతి మతి వాక్త్సంభనార్థే జపే వినియోగః ఓం హ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః బగళాముఖీ తర్జనీభ్యాం నమః...

Sri Bagalamukhi stotram – 1 – శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – 1

ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీస్తోత్రస్య-నారదఋషిః శ్రీ బగళాముఖీ దేవతా- మమ సన్నిహితానాం విరోధినాం వాఙ్ముఖ-పదబుద్ధీనాం స్తంభనార్థే స్తోత్రపాఠే వినియోగః మధ్యేసుధాబ్ధి మణిమంటప రత్నవేది సింహాసనోపరిగతాం పరిపీతవర్ణాం | పీతాంబరాభరణ మాల్యవిభూషితాంగీం దేవీం భజామి ధృతముద్గరవైరి జిహ్వామ్ || ౧ || జిహ్వాగ్రమాదాయ కరేణ దేవీం వామేన శత్రూన్ పరిపీడయంతీం...

Sri Dhumavathi Stotram – శ్రీ ధూమావతీ స్తోత్రం

ప్రాతర్యా స్యాత్కుమారీ కుసుమకలికయా జాపమాలాం జపంతీ మధ్యాహ్నే ప్రౌఢరూపా వికసితవదనా చారునేత్రా నిశాయాం | సంధ్యాయాం వృద్ధరూపా గలితకుచయుగా ముండమాలాం వహంతీ సా దేవీ దేవదేవీ త్రిభువనజననీ కాళికా పాతు యుష్మాన్ || ౧ || బధ్వా ఖట్వాంగఖేటౌ కపిలవరజటామండలం పద్మయోనేః కృత్వా దైత్యోత్తమాంగైః స్రజమురసి శిరశ్శేఖరం...

Sri Chinnamastha Devi Hrudayam – శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవీ హృదయమ్

శ్రీపార్వత్యువాచ | శ్రుతం పూజాదికం సమ్యగ్భవద్వక్త్రాబ్జ నిస్సృతమ్ | హృదయం ఛిన్నమస్తాయాః శ్రోతుమిచ్ఛామి సామ్ప్రతమ్ || ౧ || శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ | నాద్యావధి మయా ప్రోక్తం కస్యాపి ప్రాణవల్లభే | యత్త్వయా పరిపృష్టోఽహం వక్ష్యే ప్రీత్యై తవ ప్రియే || ౨ || ఓం...