Category: Durga Stotras

Sri Durga Ashtottara satanama stotram 1 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1

ఈశ్వర ఉవాచ – శతనామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే | యస్య ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా భవేత్ సతీ || ౧ || సతీ సాధ్వీ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ | ఆర్యా దుర్గా జయా చాఽద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || ౨ || పినాకధారిణీ చిత్రా...

Sri Durga stotram – శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం

విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ || యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియాం నందగోపకులేజాతాం మంగళాం కులవర్ధనీమ్ || ౨ || కంస విద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీం శిలాతట వినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ || ౩ || వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్యవిభూషితాం...

Aparajitha stotram – అపరాజితా స్తోత్రమ్

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః | నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || ౧ || రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః | జ్యోత్స్నాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః || ౨ || కల్యాణ్యై ప్రణతా...

Narayani stuti in telugu – నారాయణి స్తుతి

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే | స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧ || కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని | విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౨ || సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే | శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోzస్తు...

Durga Dvatrimshannamavali – దుర్గాద్వాత్రింశన్నామావళి

దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గాఽఽపద్వినివారిణీ | దుర్గమచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ || ౧ || దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా | దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా || ౨ || దుర్గమాదుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ | దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా || ౩ || దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ | దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ...

Durga sapta sloki in telugu – దుర్గాసప్తశ్లోకీ

గమనిక: ఈ స్తోత్రం మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   (2017 విజయదశమి ప్రత్యేకం – శ్రీ దుర్గా దేవి షోడశోపచార పూజా విధానం) శివ ఉవాచ- దేవీ త్వం భక్తసులభే...

Navadurga stotram – నవదుర్గాస్తోత్రం

శైలపుత్రీ- వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం | వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం || బ్రహ్మచారిణీ- దధానా కరపద్మాభ్యాం అక్షమాలా కమండలః | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || చంద్రఘంటా- పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా | ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || కూష్మాండా- సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ...

Durga Apaduddharaka ashtakam – దుర్గా ఆపదుద్ధారాష్టకం

నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే | నమస్తే జగద్వంద్యపాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౧ || నమస్తే జగచ్చింత్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిజ్ఞానరూపే | నమస్తే నమస్తే సదానందరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౨ || అనాథస్య దీనస్య...

Argala stotram – అర్గలాస్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ- ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి | జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || ౧ || జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ | దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే ||...

Mahishasuramardini stotram in telugu – మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం

(2018 విజయదశమి ప్రత్యేకం – శ్రీ దుర్గా దేవి షోడశోపచార పూజా విధానం) అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧ || సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి...

Sree Durga ashtottara satanama stotram – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం దుర్గా శివా మహాలక్ష్మీర్మహాగౌరీచ చండికా | సర్వజ్ఞా సర్వలోకేశీ సర్వకర్మఫలప్రదా || ౧ || సర్వతీర్థమయీ పుణ్యా దేవయోనిరయోనిజా | భూమిజా నిర్గుణాధారశక్తిశ్చానీశ్వరీ తథా || ౨ || నిర్గుణా నిరహంకారా సర్వగర్వవిమర్దినీ | సర్వలోకప్రియా వాణీ సర్వవిద్యాధిదేవతా || ౩ ||...

Kalyanavrishti stava – కళ్యాణవృష్టిస్తవః

కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి-ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగళదీపికాభిః | సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౧ || ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే | సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య || ౨ || ఈశత్వనామకలుషాః కతి వా న సంతి బ్రహ్మాదయః...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.