Category: Durga Stotras

Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha – సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాశ్చండముండపురోగమాః | చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః || ౨ || దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ | సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే || ౩ || తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుముద్యమం చక్రురుద్యతాః | ఆకృష్టచాపాసిధరాస్తథాన్యే తత్సమీపగాః...

Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః | సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || ౨ || తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః | సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ || ౩ || హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్యపరివారితః...

Durga Saptasati Chapter 5 – Devi duta samvadam – పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం)

అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీమహాసరస్వతీ దేవతా | భీమా శక్తిః | భ్రామరీ బీజమ్ | సూర్యస్తత్త్వమ్ | సామవేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాసరస్వతీప్రీత్యర్థే ఉత్తరచరిత్రపాఠే వినియోగః | ధ్యానం | ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం...

Durga Saptasati Chapter 4 – Sakradi stuti – చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా | తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || ౨ || దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా నిఃశేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా | తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా...

Durga Saptasati Chapter 3 – Mahishasura vadha – తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః | సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్యయౌ యోద్ధుమథాంబికామ్ || ౨ || స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః | యథా మేరుగిరేః శృంగం తోయవర్షేణ తోయదః || ౩ || తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ...

Durga Saptasati Chapter 2 – Mahishasura sainya vadha – ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ)

అస్య శ్రీ మధ్యమచరిత్రస్య విష్ణురృషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా | శాకంభరీ శక్తిః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్త్వమ్ | యజుర్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమచరిత్రజపే వినియోగః | ధ్యానం | ఓం అక్షస్రక్పరశూ గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం దండం...

Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha -ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ)

అస్య శ్రీ ప్రథమచరిత్రస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | మహాకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా శక్తిః | రక్తదంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్త్వమ్ | ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాకాళీప్రీత్యర్థే ప్రథమచరిత్రజపే వినియోగః | ధ్యానం | ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం...

Durga Saptasati – Devi Kavacham – దేవీ కవచం

శ్రీ గురుభ్యో నమః | అస్య శ్రీచండీకవచస్య బ్రహ్మా ఋషిః , అనుష్టుప్ ఛందః , చాముండా దేవతా , అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజమ్ , దిగ్బంధదేవతాస్తత్వమ్ , శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే...

Durga Saptasati – Kilaka Stotram – కీలకస్తోత్రం 

ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే | శ్రేయఃప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే || ౧ || సర్వమేతద్విజానీయాన్మంత్రాణామపి కీలకమ్ | సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జప్యతత్పరః || ౨ || సిద్ధ్యంత్యుచ్చాటనాదీని కర్మాణి సకలాన్యపి | ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రవృందేన...

Sri Durga Sahasranama stotram – శ్రీ దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం

అస్య శ్రీదుర్గా సహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య | హిమవాన్ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | దుర్గాభగవతీ దేవతా | శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం- ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ | సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా...