Category: Ganesha Stotras

Sri Ganesha Prabhava Stuti – శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః

ఓమిత్యాదౌ వేదవిదోయం ప్రవదంతి బ్రహ్మాద్యాయం లోకవిధానే ప్రణమంతి | యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౧ || గంగా గౌరీ శంకరసంతోషకవృత్తం గంధర్వాళీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ | యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశం తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౨ || గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ...

Sri Mahaganapathi Shodashopachara puja -శ్రీ మహాగణపతి షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.) ఓం గణానాం...

Sri Maha Ganapathi Sahasranama stotram – శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య | గణేశ ఋషిః | మహాగణపతిర్దేవతా | నానావిధానిచ్ఛందాంసి | హుమితి బీజమ్ | తుంగమితి శక్తిః | స్వాహాశక్తిరితి కీలకమ్ | శ్రీ మహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే సహస్రనామ స్తోత్ర పాఠే వినియోగః | ధ్యానం | గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం | బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం...

Sri Vighneshwara Ashtottara satanamavali-శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం వినాయకాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః | ఓం గణేశ్వరాయ నమః | ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం పూతాయ నమః | ఓం దక్షాయ నమః | ఓం అధ్యక్షాయ...

Sri Ekadanta stotram – శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం

మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః | భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ || ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ | తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ || ౨ || దేవర్షయ ఊచుః సదాత్మరూపం సకలాదిభూత -మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ | అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం...

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram – శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికాస్తోత్రం

శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧ || ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౨ || లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే గజాననాయప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౩ || పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయచ శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ ||...

Sri Ganesha Panchachamara stotram – శ్రీ గణేశపంచచామరస్తోత్రం

నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే || ౧ || గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః ప్రభుస్స్వలీల యాభవచ్ఛివాన్మదావళాననః గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు ప్రపూజయంతి దేహినస్సమాప్నువంతి చేప్సితమ్ || ౨ || చతుఃపుమర్థదాయిభిశ్చతుష్కరైర్విలంబినా సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండసంతతేః పదద్వయేన...

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram – శ్రీ గణేశ విలాస స్తోత్రం

వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం వల్లభామాశ్లిష్యతన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ | వాతనందనవాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧|| కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం కాయ కాంతిజితారుణం కృతభక్తపాపవిదారణమ్ | వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨|| మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ | పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న...

Sri MahaGanapathi Stotram – శ్రీ మహాగణపతిస్తోత్రం

యోగం యోగవిదాం విధూతవివిధవ్యాసంగశుద్ధాశయ ప్రాదుర్భూతసుధారసప్రసృమరధ్యానాస్పదాధ్యాసినామ్ | ఆనందప్లవమానబోధమధురాఽమోదచ్ఛటామేదురం తం భూమానముపాస్మహే పరిణతం దంతావలాస్యాత్మనా || ౧ || తారశ్రీపరశక్తికామవసుధారూపానుగం యం విదుః తస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధిపతయే యో రాగిణాఽభ్యర్థ్యతే | ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనం స్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః || ౨...

Sri Ganapathi Mangalashtakam – శ్రీ గణపతిమంగళాష్టకం

గజాననాయ గాంగేయ సహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియతనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం || ౧ || నాగయజ్ఞోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాదిగణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళం || ౨ || ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాదివందితాయ చిదాత్మనే | ఈశానప్రేమపాత్రాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళం || ౩ || సుముఖాయ సుశుండాగ్రోక్షిప్తామృతఘటాయ చ |...

Sri Ganesha Ashtakam – శ్రీ గణేశాష్టకం

సర్వే ఉచుః – యతోఽనంతశక్తేరనంతాశ్చ లోకా యతో నిర్గుణాదప్రమేయా గుణాస్తే | యతో భాతి సర్వం త్రిధా భేదభిన్నం సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౧ || యతశ్చావిరాసీజ్జగత్సర్వమేత- త్తథాఽబ్జాసనో విశ్వగో విశ్వగోప్తా | తథేంద్రాదయో దేవసంఘా మనుష్యాః సదా తం గణేశం నమామో...

Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava – శ్రీమహాగణపతి నవార్ణ వేదపాదస్తవః

శ్రీకంఠతనయ శ్రీశ శ్రీకర శ్రీదలార్చిత | శ్రీవినాయక సర్వేశ శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧ || గజానన గణాధీశ ద్విజరాజవిభూషిత | భజే త్వాం సచ్చిదానంద బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || ౨ || ణషష్ఠవాచ్యనాశాయ రోగాటవికుఠారిణే | ఘృణాపాలితలోకాయ వనానాం పతయే నమః ||...

Sri Ganadhipa Pancharatnam – శ్రీ గణాధిప పంచరత్నం

సరాగిలోకదుర్లభం విరాగిలోకపూజితం సురాసురైర్నమస్కృతం జరాపమృత్యునాశకమ్ | గిరా గురుం శ్రియా హరిం జయంతి యత్పదార్చకాః నమామి తం గణాధిపం కృపాపయః పయోనిధిమ్ || ౧ || గిరీంద్రజాముఖాంబుజ ప్రమోదదాన భాస్కరం కరీంద్రవక్త్రమానతాఘసంఘవారణోద్యతమ్ | సరీసృపేశ బద్ధకుక్షిమాశ్రయామి సంతతం శరీరకాంతి నిర్జితాబ్జబంధుబాలసంతతిమ్ || ౨ || శుకాదిమౌనివందితం గకారవాచ్యమక్షరం...

Sri Vighneshwara Shodasha nama stotram – విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః || ౧ || ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండశ్శూర్పకర్ణో హేరంబస్స్కందపూర్వజః || ౨ || షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే ||...

Runa Vimochana Ganesha Stotram – ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః | శ్రీ గణేశ |...

Bahuroopa ganapathi dhyanam in telugu – బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు

శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ | బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ || శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం పాశాంకుశాపూపకపిద్థజంబూ స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః | ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః పాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || ౨ || శ్రీ భక్త గణపతి...

Ganapathi stava – గణపతిస్తవః

ఋషిరువాచ- అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ | మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౨ || జగత్కారణం కారణజ్ఞానరూపం సురాదిం సుఖాదిం...

Sankata nasana ganesha stotram – సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ – ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ | భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || ౧ || ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ | తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || ౨ || లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ...

Gananayaka Ashtakam – గణనాయకాష్టకం

ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచనసన్నిభమ్ | లంబోదరం విశాలాక్షం వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౧ || మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ | బాలేందుశకలం మౌళౌ వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౨ || చిత్రరత్నవిచిత్రాంగచిత్రమాలావిభూషితమ్ | కామరూపధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౩ || గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం కర్ణచామరభూషితమ్...

Vighneshwara ashtottara satanama stotram – శ్రీ విఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోఽవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః || ౧ || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోఽవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || ౨ || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోఽనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || ౩ || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః |...

Sri Ganesha Bhujangam – శ్రీ గణేశభుజంగం

రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామం చలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ | లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౧ || ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం స్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరమ్ | గలద్దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౨ || ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన- ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్ | ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౩ || విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం కిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషమ్ | విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం గణాధీశమీశానసూనుం...

Ganesha Pancharatnam in telugu – గణేశ పంచరత్నం

ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకం కళాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకమ్ | అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || ౧ || నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || ౨ || సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.