Category: Krishna Stotras

Sri Balakrishna Ashtakam – శ్రీ బాలకృష్ణ అష్టకం

లీలయా కుచేల మౌళి పాలితం కృపాకరం నీల నీలమింద్రనీల నీలకాంతి మోహనం | బాలనీల చారు కోమలాలకం విలాస గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౧ || ఇందుకుంద మందహాసమిందిరాధరాధరం నంద గోప నందనం సనందనాది వందితం | నంద గోధనం సురారి మర్దనం...

Mukunda Maala – ముకుందమాలా స్తోత్రం

ఘుష్యతే యస్య నగరే రంగయాత్రా దినే దినే | తమహం శిరసా వందే రాజానం కులశేఖరమ్ || శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తప్రియేతి భవలుంఠనకోవిదేతి | నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురు మే ముకుంద || ౧ || జయతు జయతు దేవో దేవకీనందనోఽయం...

Sri Krishna Ashtottara Satanamavali – శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః

ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః | ఓం కమలానాథాయ నమః | ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః | ఓం పుణ్యాయ నమః | ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః | ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః | ఓం...

Sri Gopala Stotram – శ్రీ గోపాలస్తోత్రం

శ్రీనారద ఉవాచ – నవీననీరదశ్యామం నీలేందీవరలోచనం | వల్లవీనందనం వందే కృష్ణం గోపాలరూపిణమ్ || ౧ || స్ఫురద్బర్హిదలోద్బద్ధనీలకుంచితమూర్ధజం | కదంబకుసుమోద్బద్ధవనమాలావిభూషితమ్ || ౨ || గండమండలసంసర్గిచలత్కుంచితకుంతలం | స్థూలముక్తాఫలోదారహారద్యోతితవక్షసమ్ || ౩ || హేమాంగదతులాకోటికిరీటోజ్జ్వలవిగ్రహం | మందమారుతసంక్షోభచలితాంబరసంచయమ్ || ౪ || రుచిరోష్ఠపుటన్యస్తవంశీమధురనిస్స్వనైః | లసద్గోపాలికాచేతో...

Sri Krishna Stotram (Vasudeva krutam) – శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (వసుదేవ కృతం)

వసుదేవ ఉవాచ – త్వామతీంద్రియమవ్యక్తమక్షరం నిర్గుణం విభుమ్ | ధ్యానాసాధ్యం చ సర్వేషాం పరమాత్మానమీశ్వరమ్ || ౧ || స్వేచ్ఛామయం సర్వరూపం స్వేచ్ఛారూపధరం పరమ్ | నిర్లిప్తం పరమం బ్రహ్మ బీజరూపం సనాతనమ్ || ౨ || స్థూలాత్ స్థూలతరం ప్రాప్తమతిసూక్ష్మమదర్శనమ్ | స్థితం సర్వశరీరేషు సాక్షిరూపమదృశ్యకమ్...

Sri Krishna Stotram (Narada rachitam) – శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (నారద రచితం)

వందే నవఘనశ్యామం పీతకౌశేయవాససమ్ | సానందం సుందరం శుద్ధం శ్రీకృష్ణం ప్రకృతేః పరమ్ || ౧ || రాధేశం రాధికాప్రాణవల్లభం వల్లవీసుతమ్ | రాధాసేవితపాదాబ్జం రాధావక్షఃస్థలస్థితమ్ || ౨ || రాధానుగం రాధికేష్టం రాధాపహృతమానసమ్ | రాధాధారం భవాధారం సర్వాధారం నమామి తమ్ || ౩ ||...

Sri Krishna Stotram (Bala Krutam) – శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (బాలకృతం)

బాలా ఊచుః- యథా సంరక్షితం బ్రహ్మన్ సర్వాపత్స్వేవ నః కులమ్ | తథా రక్షాం కురు పునర్దావాగ్నేర్మధుసూదన || ౧ || త్వమిష్టదేవతాఽస్మాకం త్వమేవ కులదేవతా | స్రష్టా పాతా చ సంహర్తా జగతాం చ జగత్పతే || ౨ || వహ్నిర్వా వరూణో వాఽపి చంద్రో...

Sri Krishna Stavaraja – శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ – శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం పరమదుర్లభమ్ | యజ్‍జ్ఞాత్వా న పునర్గచ్ఛేన్నరో నిరయయాతనామ్ || ౧ || నారదాయ చ యత్ప్రోక్తం బ్రహ్మపుత్రేణ ధీమతా | సనత్కుమారేణ పురా యోగీంద్రగురువర్త్మనా || ౨ || శ్రీనారద ఉవాచ – ప్రసీద భగవన్మహ్యమజ్ఞానాత్కుంఠితాత్మనే |...

Sri Krishna Dvadashanama Stotram – శ్రీ కృష్ణ ద్వాదశనామస్తోత్రం

శృణుధ్వం మునయస్సర్వే గోపాలస్య మహాత్మనః | అనంతస్యాప్రమేయస్య నామద్వాదశకస్త్వవం || ౧ || అర్జునాయ పురా గీతం గోపాలేన మహాత్మనా | ద్వారకాయాం ప్రార్థయతే యశోదాయాశ్చ సన్నిధౌ || ౨ || అస్య శ్రీ కృష్ణదివ్యద్వాదశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య ఫల్గున ఋషిః – అనుష్టుప్ఛందః – పరమాత్మా దేవతా...

Sri Damodarashtakam in telugu – దామోదరాష్టకం

నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం | యశోదాభియోలూఖలాద్ధావమానం పరామృష్టమత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా || ౧ || రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం కరాంభోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం | ముహుః శ్వాసకంపత్రిరేఖాంకకంఠ- స్థితగ్రైవ-దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ || ౨ || ఇతీదృక్ స్వలీలాభిరానందకుండే స్వఘోషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతమ్ | తదీయేషితాజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః...