Category: Lakshmi Stotras

Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం పద్మావత్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం కరుణప్రదాయిన్యై నమః ఓం సహృదయాయై నమః ఓం తేజస్వరూపిణ్యై నమః ఓం కమలముఖై నమః ఓం పద్మధరాయ నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం పద్మనేత్రే నమః || ౧౦ || ఓం...

Sri Lakshmi Gadyam – శ్రీ లక్ష్మీగద్యం

శ్రీవేంకటేశమహిషీ శ్రితకల్పవల్లీ పద్మావతీ విజయతామిహ పద్మహస్తా | శ్రీవేంకటాఖ్య ధరణీభృదుపత్యకాయాం యా శ్రీశుకస్య నగరే కమలాకరేభూత్ || ౧ భగవతి జయ జయ పద్మావతి హే, భాగవత నికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయమ సద్మాయతి హే, భవిజన భయనాశి భాగ్యపయోరాశి వేలాతిగ లోల విపులతరోల్లోల వీచి లీలావహే,...

Sri Bhadralakshmi stotram – శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తోత్రం

శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం...

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుపాది నానాఛందాంసి, ఆద్యాది శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవతా, శ్రీం బీజం, హ్రీం శక్తిః, ఐం కీలకమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీ-ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం ఐం శ్రీం అంగుష్టాభ్యాం నమః | ఓం ఐం...

Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja – శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం శ్రీ సూక్త విధనేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార...

Sri Lakshmi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం ప్రకృత్యై నమః | ఓం వికృత్యై నమః | ఓం విద్యాయై నమః | ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః | ఓం శ్రద్ధాయై నమః | ఓం విభూత్యై నమః | ఓం సురభ్యై నమః | ఓం పరమాత్మికాయై నమః | ఓం వాచే...

Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)

నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః | కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః || ౧ || పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః | పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వరాధ్యై నమో నమః |...

Sri Lakshmi Sahasranama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నామ్నాం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ || శ్రీ గార్గ్య ఉవాచ- సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ || సర్వ లౌకిక కర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై | భుక్తిముక్తిప్రదం...

Sree lakShmyaShTaka stOtraM – శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం

మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసిన్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే | జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ || సతి స్వస్తి తే గౌరి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే | సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే...

Sri sthuthi – శ్రీస్తుతిః

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతిసంవర్ధినీం | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || మానాతీతప్రథితవిభవాం మంగళం మంగళానాం వక్షఃపీఠీం మధువిజయినో భూషయంతీం స్వకాంత్యా...