Category: Lakshmi Stotras

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti – శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః

శ్రీర్లక్ష్మీ కళ్యాణీ కమలా కమలాలయా పద్మా | మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకమ్ || ౧ || తత్సదోం శ్రీమితిపదైః చతుర్భిశ్చతురాగమైః | చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౨ || సచ్చిత్సుఖత్రయీమూర్తి సర్వపుణ్యఫలాత్మికా | సర్వేశమహిషీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౩ || విద్యా...

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం)

జయ పద్మవిశాలాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే | జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి | హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే | సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే...

Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం)

దేవా ఊచుః- క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే | శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || ౧ || ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే | త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ | రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం...

Sri Stotram (Agni puranam) – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)

పుష్కర ఉవాచ – రాజలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః | స్తుతిః కృతా తథా రాజన్ జయార్థం స్తుతిమాదరేత్ || ౧ || ఇంద్ర ఉవాచ- నమస్తే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవాం | శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షస్స్థలస్థితామ్ || ౨ || త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం...

Mahalakshmi ashtakam in telugu – మహాలక్ష్మ్యష్టకం

ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౧ || నమస్తే గరుడారూఢే డోలాసురభయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౨ || సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వదుష్టభయంకరి | సర్వదుఃఖహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౩...

Ashtalakshmi stotram in telugu – అష్టలక్ష్మీస్తోత్రం

|| ఆదిలక్ష్మీ || సుమనసవందిత సుందరి మాధవి చంద్రసహోదరి హేమమయే | మునిగణమండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుళభాషిణి వేదనుతే || పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే | జయజయ హే మధుసూదనకామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౧ || || ధాన్యలక్ష్మీ || అహికలికల్మషనాశిని కామిని...

Sri Lakshmi ashtottara satanama stotram in telugu – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

దేవ్యువాచ- దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర | కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక || ౧ || అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః | ఈశ్వర ఉవాచ- దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨ || సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం...

Kanakadhara stotram in telugu – కనకధారాస్తోత్రం

వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ | అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం || అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే...