Category: Miscellaneous

Sami Vruksha Prarthana – శమీ ప్రార్థన

శమీ శమయ తే పాపం శమీ శత్రు వినాశినీ అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శిని || ౧ || శమీం కమలపత్రాక్షీం శమీం కంటకధారిణీం ఆరోహతు శమీం లక్ష్మీం నృణామాయుష్యవర్ధనీం || ౨ || నమో విశ్వాసవృక్షాయ పార్థశస్త్రాస్త్రధారిణే త్వత్తః పత్రం ప్రతీక్ష్యామి సదా మే విజయీ...

Parishechanam (Bhojana Vidhi) – పరిషేచనం (భోజన విధి)

౧. ఆపోశనం ఓం భూర్భువః సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి | ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ || ౧ దేవ సవితః ప్రసువ || ౨ సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ప్రొద్దున) [ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి (రాత్రి) ] ||...

Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam – భీష్మ అష్టమి తర్పణ శ్లోకం

వయ్యాఘ్రపత్ర గోత్రాయ సాంకృత్య ప్రవరాయ చ | గంగాపుత్రాయ భీష్మాయ ఆజన్మబ్రహ్మచారిణే | అపుత్రాయ దదామ్యేతదుదకం భీష్మవర్మణే | వసునామవతారాయ శంతనోరాత్మజాయ చ | అర్ఘ్యం దదామి భీష్మాయ ఆబాల్యబ్రహ్మచారిణే ||

Slokas for Kids (1) – చిన్నపిల్లలకు శ్లోకాలు (1)

గమనిక: ఈ శ్లోకాలు మొబైల్ యాప్ లో “వివిధ స్తోత్రాలు విభాగంలో” కూడా ఉన్నాయి. ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   గురువు – గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః...

Dhati Panchakam – ధాటీ పంచకం

పాదుకే యతిరాజస్య కథయన్తి యదాఖ్యయా | తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్ || పాషండద్రుమషండదావదహనశ్చార్వాకశైలాశనిః బౌద్ధధ్వాన్తనిరాసవాసరపతిర్జైనేభకంఠీరవః | మాయావాది భుజంగభంగగరుడస్త్రైవిద్య చూడామణిః శ్రీరంగేశజయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః || ౧ || పాషండ షండగిరిఖండనవజ్రదండాః ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధమకరాలయమన్థదండాః | వేదాన్తసారసుఖదర్శనదీపదండాః రామానుజస్య విలసన్తిమునేస్త్రిదండాః || ౨ ||...

Goda Chathusloki – గోదా చతుశ్శ్లోకీ

నిత్యాభూషా నిగమశిరసాం నిస్సమోత్తుంగవార్తా కాన్తోయస్యాః కచవిలులితైః కాముకో మాల్యరత్నైః | సూక్త్యా యస్యాః శ్రుతిసుభగయా సుప్రభాతా ధరిత్రీ సైషా దేవీ సకలజననీ సించితాన్మామపాంగైః || ౧ || మాతా చేత్తులసీ పితా యది తవ శ్రీవిష్ణుచిత్తో మహాన్ భ్రాతా చేద్యతిశేఖరః ప్రియతమః శ్రీరంగధామా యది | జ్ఞాతారస్తనయాస్త్వదుక్తి...

Sadhana Panchakam – సాధన పంచకం

వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మనస్త్యజ్యతామ్ | పాపౌఘః పరిభూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసంధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ || ౧ || సంగః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాంత్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ | సద్విద్వానుపసర్ప్యతాం ప్రతిదినం...

Nitya Parayana Slokas – నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు

(నిద్రలేవగానే) కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కర మధ్యే సరస్వతీ | కర మూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కర దర్శనమ్ || సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్తన మండలే | విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే || ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ...

Vignana Nauka Ashtakam – విజ్ఞాననౌకాష్టకం

తపోయజ్ఞదానాదిభిశ్శుద్ధబుద్ధి- ర్విరక్తోగ్రజాతిః పరే తుచ్ఛ బుద్ధ్యా | పరిత్యజ్య సర్వం యదాప్నోతి తత్త్వం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౧ || దయాళుం గురుం బ్రహ్మనిష్ఠం ప్రశాంతం సమారాధ్య భక్త్యా విచార్య స్వరూపమ్ | యదాప్నోతి తత్త్వం నిదిధ్యస్య విద్వాన్ పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి...

Advaitha lakshanam – అద్వైతలక్షణం

అజ్ఞానమేతద్ద్వైతాఖ్యమద్వైతం శ్రేయసామ్పరమ్ మమ త్వహమితి ప్రజ్ఞావియుక్తమితి కల్పవత్ || ౧ || అవికార్యమనాఖ్యేయమద్వైతమనుభూయతే మనోవృత్తిమయం ద్వైతమద్వైతం పరమార్థతః || ౨ || మనసో వృత్తయస్తస్మాద్ధర్మాధర్మనిమిత్తజాః నిరోద్ధవ్యాస్తన్నిరోధేనాద్వైతం నోపపద్యతే || ౩ || మనోదృష్టమిదం సర్వం యత్కించిత్సదరాచరమ్ మనసో హ్యమనీభావేఽద్వైతభావం తదాప్నుయాత్ || ౪ || బహిః ప్రజ్ఞాం...