Category: Miscellaneous

Sadhana Panchakam – సాధన పంచకం

వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం తేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మనస్త్యజ్యతామ్ | పాపౌఘః పరిభూయతాం భవసుఖే దోషోఽనుసంధీయతా- మాత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ || ౧ || సంగః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్దృఢాఽఽధీయతాం శాంత్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సన్త్యజ్యతామ్ | సద్విద్వానుపసర్ప్యతాం ప్రతిదినం...

Yati Panchakam (Kaupeena Panchakam) – యతిపంచకం

వేదాంతవాక్యేషు సదా రమన్తః భిక్షాన్నమాత్రేణ చ తుష్టిమన్తః | విశోకమన్తఃకరణే రమన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౧ || మూలం తరోః కేవలమాశ్రయన్తః పాణిద్వయం భోక్తుమమన్త్రయన్తః | శ్రియం చ కంథామివ కుత్సయన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౨ || దేహాదిభావం పరిమార్జయన్తః ఆత్మానమాత్మన్యవలోకయన్తః...

Manisha Panchakam – మనీషాపంచకం

సత్యాచార్యస్య గమనే కదాచిన్ముక్తిదాయకమ్ | కాశీక్షేత్రంప్రతి సహ గౌర్యా మార్గే తు శంకరమ్ || అంత్యవేషధరం దృష్ట్వా గచ్ఛగచ్ఛేతి చాబ్రవీత్ | శంకరస్సోఽపి చండాలః తం పునః ప్రాహ శంకరమ్ || అన్నమాయాదన్నమయమథవాచైతన్యమేవ చైతన్యాత్ | యతివర దూరీకర్తుం వాంఛసి కిం బ్రూహి గచ్ఛగచ్ఛేతి || ప్రత్యగ్వస్తుని...

Paramadvaitham – పరమాద్వైతమ్

నిర్వికారాం నిరాకారం నిరఞ్జనమనామయమ్ | ఆద్యన్తరహిరం పూర్ణం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౧ || నిష్కళంకం నిరాభాసం త్రిపరిచ్ఛేదవర్జితమ్ | ఆనన్దమజమవ్యక్తం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౨ || నిర్విశేషం నిరాకారం నిత్యముక్తమవిక్రియమ్ | ప్రజ్ఞానైకరసం సత్యం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౩...

Ratna dvayam – రత్నద్వయం

న మేఽస్తి దేహేన్ద్రియబుద్ధియోగో న పుణ్యలేశోఽపి న పాపలేశః | క్షుధాపిపాసాది షడూర్మిదూరః సదా విముక్తోఽస్మి చిదేవ కేవలః || అపాణిపాదోఽహమవాగచక్షు- రప్రాణ ఏవాస్మ్యమనాహ్యబుద్ధిః | వ్యోమేవ పూర్ణోఽస్మి వినిర్మలోఽస్మి సదైకరూపోఽస్మి చిదేవ కేవలః ||

Sri Tulasi Stotram – శ్రీ తులసీ స్తోత్రం

జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే | యతో బ్రహ్మాదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యంతకారిణః || నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయికే || తులసీ పాతు మాం నిత్యం సర్వాపద్భ్యోఽపి సర్వదా | కీర్తితా వాపి స్మృతా వాపి పవిత్రయతి...

Sri Ganga Stava – శ్రీ గంగా స్తవః

సూత ఉవాచ – శృణుధ్వం మునయః సర్వే గంగాస్తవమనుత్తమమ్ | శోకమోహహరం పుంసామృషిభిః పరికీర్తితమ్ || ౧ || ఋషయ ఊచుః – ఇయం సురతరంగిణీ భవనవారిధేస్తారిణీ స్తుతా హరిపదాంబుజాదుపగతా జగత్సంసదః | సుమేరుశిఖరామరప్రియజలామలక్షాలినీ ప్రసన్నవదనా శుభా భవభయస్య విద్రావిణీ || ౨ || భగీరథరథానుగా సురకరీంద్రదర్పాపహా...

Vairagya Panchakam – వైరాగ్యపంచకం

క్షోణీ కోణ శతాంశ పాలన కలా దుర్వార గర్వానల- క్షుభ్యత్క్షుద్ర నరేంద్ర చాటు రచనా ధన్యాన్ న మన్యామహే | దేవం సేవితుమేవ నిశ్చినుమహే యోఽసౌ దయాళుః పురా దానా ముష్టిముచే కుచేల మునయే దత్తే స్మ విత్తేశతామ్ || ౧ || శిలం కిమనలం భవేదనలమౌదరం...

AtmArpaNa stuti in telugu – ఆత్మార్పణ స్తుతి

కస్తే బోద్ధుం ప్రభవతి పరం దేవదేవ ప్రభావం యస్మాదిత్థం వివిధరచనా సృష్టిరేషా బభూవ | భక్తిగ్రాహ్యస్త్వమిహ తదపి త్వామహం భక్తిమాత్రాత్ స్తొతుం వాఞ్ఛామ్యతిమహదిదం సాహసం మే సహస్వ || ౧ || క్షిత్యాదీనామవయవవతాం నిశ్చితం జన్మ తావత్ తన్నాస్త్యెవ క్వచన కలితం కర్త్రధిష్ఠానహీనమ్ | నాధిష్ఠాతుం ప్రభవతి...

SivaliMga darSanaaMtargata nandeeSvara SlOkaM in telugu – శివలింగ దర్శనాంతర్గత నందీశ్వర శ్లోకం

శివలింగ దర్శనాంతర్గత నందీశ్వర శ్లోకం వృషస్య వృషణం స్పృష్ట్వా శృంగమధ్యే శివాలయమ్ | దృష్ట్వా క్షణం నరో యాతి కైలాసే శివ సన్నిధమ్ ||