Category: Navagraha Stotras

Sri Sani Kavacham – శ్రీ శని కవచం

ఓం అస్య శ్రీ శనైశ్చర కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య కాశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శనైశ్చరో దేవతా, శం బీజం, వాం శక్తిః, యం కీలకం, మమ శనైశ్చరకృతపీడాపరిహారార్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః || శాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | శీం తర్జనీభ్యాం నమః | శూం మధ్యమాభ్యాం...

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః

ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు || ౧ || నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే | క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తు తే నళిననాథాయ || ౨ || కర్మ-జ్ఞాన-ఖ-దశకం మనశ్చ జీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ...

Sri Surya Namaskara Mantram – శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః| కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః || ఓం మిత్రాయ నమః | ఓం రవయే నమః | ఓం సూర్యాయ నమః | ఓం భానవే నమః | ఓం ఖగాయ నమః | ఓం పూష్ణే...

Navagraha Suktam – నవగ్రహసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Sri Surya Narayana dandakam – శ్రీ సూర్యనారాయణ దండకము

శ్రీ సూర్యనారాయణా వేదపారాయణా లోకరక్షామణీ దైవ చూడామణీ ఆత్మ రక్షా నమః పాపశిక్షా నమో విశ్వకర్తా నమో విశ్వభర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మమూర్తీ త్రిలోకైకనాథా మహాభూత ప్రేతంబులన్నీవయై బ్రోవు నెల్లప్పుడున్ భాస్కర హస్కరా. పద్మినీ వల్లభా వల్లకీగానలోలా త్రిమూర్తి స్వరూపా విరూపాక్ష నేత్రా మహాదివ్యగాత్రా అచింత్యావతారా...

Navagraha Peedahara Stotram – నవగ్రహ పీడాహర స్తోత్రం

గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః || ౧ || రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః || ౨ || భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా | వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు...

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు

౧. ధాతా – ధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే | పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ || ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః | రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః || ౨. అర్యమ – అర్యమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుంజికస్థలీ | నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయంత్యేతే...

Sri Ketu Stotram – శ్రీ కేతు స్తోత్రం

అస్య శ్రీ కేతుస్తోత్రమంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | కేతుర్దేవతా | శ్రీ కేతు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | గౌతమ ఉవాచ | మునీంద్ర సూత తత్త్వజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | సర్వరోగహరం బ్రూహి కేతోః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౧ || సూత ఉవాచ...

Sri Rahu Stotram – శ్రీ రాహు స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్చ్ఛందః | రాహుర్దేవతా | శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం...

Sri Sani stotram (Dasaratha Kritam) – శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ...

Sri Sukra Stotram – శ్రీ శుక్రస్తోత్రం

శృణ్వంతు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ | రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్ || ౧ || యేషాం సంకీర్తనైర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ | తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ || ౨ || శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ | తేజోనిధిః జ్ఞానదాతా...

Sri Brihaspathi Stotram – శ్రీ బృహస్పతి స్తోత్రం

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః | లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః || ౧ || సర్వేశః సర్వదాఽభీష్టః సర్వజిత్సర్వపూజితః | అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా గురుః పితా || ౨ || విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః | భూర్భువస్సువరోం చైవ భర్తా చైవ మహాబలః...

Runa vimochana Angaraka stotram – ఋణవిమోచన అంగారక స్తోత్రం

స్కంద ఉవాచ | ఋణగ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కథం భవేత్ | బ్రహ్మోవాచ | వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదం | అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్...

Navagraha Mangala Sloka (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౧ || చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౨ || భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ...

Sri Budha Stotram – శ్రీ బుధస్తోత్రం

ధ్యానం | భుజైశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసి- గదా వహంతం సుముఖం ప్రశాంతమ్ | పీతప్రభం చంద్రసుతం సురేఢ్యం సింహే నిషణ్ణం బుధమాశ్రయామి || పీతాంబరః పీతవపుః కిరీటీ చ చతుర్భుజః | పీతధ్వజపతాకీ చ రోహిణీగర్భసంభవః || ఈశాన్యాదిషుదేశేషు బాణాసన ఉదఙ్ముఖః | నాథో మగధదేశస్య మంత్ర మంత్రార్థ తత్త్వవిత్...

Sri Budha Panchavimsati Nama stotram – శ్రీ బుధ పంచవింశతినామ స్తోత్రం

బుధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠః బుద్ధిదాతా ధనప్రదః | ప్రియంగుకలికాశ్యామః కంజనేత్రో మనోహరః || ౧ || గ్రహపమో రౌహిణేయః నక్షత్రేశో దయాకరః | విరుద్ధకార్యహంతా చ సౌమ్యో బుద్ధివివర్ధనః || ౨ || చంద్రాత్మజో విష్ణురూపీ జ్ఞానిజ్ఞో జ్ఞానినాయకః | గ్రహపీడాహరో దారపుత్రధాన్యపశుప్రదః || ౩ ||...

Sri Angaraka Stotram – శ్రీ అంగారక స్తోత్రం

అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః | కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః || ౧ || ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః | విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః || ౨ || సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః | లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః || ౩...

Sri Chandra Stotram – శ్రీ చంద్రస్తోత్రం

ధ్యానం | శ్వేతాంబరాన్వితతనుం వరశుభ్రవర్ణం | శ్వేతాశ్వయుక్తరథగం సురసేవితాంఘ్రిమ్ || దోర్భ్యాం ధృతాభయవరం వరదం సుధాంశుం | శ్రీవత్సమౌక్తికధరం ప్రణమామి నిత్యమ్ || వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య విభూషణం | శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతగంధానులేపనం || శ్వేతచ్ఛత్రధరం వందే సర్వాభరణభూషితం | ఆగ్నేయభాగే సరథో దశాశ్వశ్చాత్రేయజో యామునదేశగశ్చ |...

Sri Chandra Ashtavimsathi nama stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టావింశతి నామ స్తోత్రం

చంద్రస్య శృణు నామాని శుభదాని మహీపతే | యాని శృత్వా నరో దుఃఖాన్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౧ || సుధాకరో విధుః సోమో గ్లౌరబ్జః కుముదప్రియః | లోకప్రియః శుభ్రభానుశ్చంద్రమా రోహిణీపతిః || ౨ || శశీ హిమకరో రాజా ద్విజరాజో నిశాకరః | ఆత్రేయ...

Surya Mandala Stotram – సూర్యమండల స్తోత్రం

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే | సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || ౧ || యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్ | దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || ౨ || యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం...

Navagraha stotram in telugu – నవగ్రహస్తోత్రం

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్ | తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరమ్ || ౧ || దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవమ్ | నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణమ్ || ౨ || ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభమ్ | కుమారం శక్తిహస్తం చ మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ || ప్రియంగుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం...

Aditya Hrudayam in telugu – ఆదిత్యహృదయం

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || ౧ || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః || ౨ || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ | యేన సర్వానరీన్వత్స సమరే...

Surya Ashtakam in telugu – సూర్యాష్టకం

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర | దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తుతే || ౧ || సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్ | శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ || లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ | మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్...

Sri Ketu ashtottara satanama stotram – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శృణు నామాని జప్యాని కేతో రథ మహామతే కేతుః స్థూలశిరాశ్చైవ శిరోమాత్రో ధ్వజాకృతిః || ౧ || నవగ్రహయుతః సింహికాసురీగర్భసంభవః మహాభీతికరశ్చిత్రవర్ణో వై పింగళాక్షకః || ౨ || స ఫలోధూమ్రసంకాశః తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహోరగః రక్తనేత్రశ్చిత్రకారీ తీవ్రకోపో మహాసురః || ౩ || క్రూరకంఠః క్రోధనిధిశ్ఛాయాగ్రహవిశేషకః అంత్యగ్రహో...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.