Category: Navagraha Stotras

Sri Rahu ashtottara satanama stotram – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ || సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ || శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్ దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ || శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః ||...

Sri Sani ashtottara satanama stotram – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః || ౧ || సౌమ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోకవిహారిణే సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమః || ౨ || ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః || ౩ || మందాయ మందచేష్టాయ మహనీయగుణాత్మనే...

Sri Sukra ashtottara satanama stotram – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శుక్రః శుచిః శుభగుణః శుభదః శుభలక్షణః శోభనాక్షః శుభ్రరూపః శుద్ధస్ఫటికభాస్వరః || ౧ || దీనార్తిహారకో దైత్యగురుః దేవాభివందితః కావ్యాసక్తః కామపాలః కవిః కళ్యాణదాయకః || ౨ || భద్రమూర్తిర్భద్రగుణో భార్గవో భక్తపాలనః భోగదో భువనాధ్యక్షో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౩ || చారుశీలశ్చారురూపశ్చారుచంద్రనిభాననః నిధిర్నిఖిలశాస్త్రజ్ఞో నీతివిద్యాధురంధరః ||...

Sri Brihaspathi ashtottara satanama stotram – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః గుణీ గుణవతాంశ్రేష్ఠో గురూణాంగురురవ్యయః || ౧ || జేతా జయంతో జయదో జీవోఽనంతో జయావహః ఆంగీరసోఽధ్వరాసక్తో వివిక్తోఽధ్వరకృత్పరః || ౨ || వాచస్పతిర్వశీ వశ్యో వరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః చిత్తశుద్ధికరః శ్రీమాన్ చైత్రః చిత్రశిఖండిజః || ౩ || బృహద్రథో బృహద్భానుః బృహస్పతిరభీష్టదః...

Sri Budha ashtottara satanama stotram – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

బుధో బుధార్చితః సౌమ్యః సౌమ్యచిత్తః శుభప్రదః దృఢవ్రతో దృఢబలః శ్రుతిజాలప్రబోధకః || ౧ || సత్యవాసః సత్యవచాః శ్రేయసాంపతిరవ్యయః సోమజః సుఖదః శ్రీమాన్ సోమవంశప్రదీపకః || ౨ || వేదవిద్వేదతత్త్వజ్ఞో వేదాంతజ్ఞానభాస్వరః విద్యావిచక్షణ విభుర్ విద్వత్ప్రీతికరో బుధః || ౩ || విశ్వానుకూలసంచారీ విశేషవినయాన్వితః వివిధాగమసారజ్ఞో వీర్యవాన్...

Sri Angaraka ashtottara satanama stotram – శ్రీ అంగారక అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

మహీసుతో మహాభాగో మంగళో మంగళప్రదః మహావీరో మహాశూరో మహాబలపరాక్రమః || ౧ || మహారౌద్రో మహాభద్రో మాననీయో దయాకరః మానజోఽమర్షణః క్రూరః తాపపాపవివర్జితః || ౨ || సుప్రతీపః సుతామ్రాక్షః సుబ్రహ్మణ్యః సుఖప్రదః వక్రస్తంభాదిగమనో వరేణ్యో వరదః సుఖీ || ౩ || వీరభద్రో విరూపాక్షో విదూరస్థో...

Sri Chandra ashtottara satanama stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీమాన్ శశధరశ్చంద్రో తారాధీశో నిశాకరః | సుధానిధిః సదారాధ్యః సత్పతిః సాధుపూజితః || ౧ || జితేంద్రియో జగద్యోనిః జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకః | వికర్తనానుజో వీరో విశ్వేశో విదుశాంపతిః || ౨ || దోషాకరో దుష్టదూరః పుష్టిమాన్ శిష్టపాలకః | అష్టమూర్తిప్రియోఽనంతకష్టదారుకుఠారకః || ౩ || స్వప్రకాశః ప్రకాశాత్మా...

Sri Surya ashtottara satanama stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ || ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ...

Sri Surya stotram in telugu – శ్రీ సూర్యస్తోత్రం

ధ్యానం | ధ్యాయేత్సూర్యమనంతకోటికిరణం తేజోమయం భాస్కరం | భక్తానామభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరమ్ || ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుతమజం త్రైలోక్యచూడామణిం | భక్తాభీష్టవరప్రదం దినమణిం మార్తాండమాద్యం శుభమ్ || ౧ || కాలాత్మా సర్వభూతాత్మా వేదాత్మా విశ్వతోముఖః | జన్మమృత్యుజరావ్యాధిసంసారభయనాశనః || ౨ || బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నే...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.