Category: Navagraha Stotras

Sri Sukra Stotram – శ్రీ శుక్రస్తోత్రం

శృణ్వంతు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ | రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్ || ౧ || యేషాం సంకీర్తనైర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ | తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ || ౨ || శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ | తేజోనిధిః జ్ఞానదాతా...

Sri Brihaspathi Stotram – శ్రీ బృహస్పతి స్తోత్రం

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః | లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః || ౧ || సర్వేశః సర్వదాఽభీష్టః సర్వజిత్సర్వపూజితః | అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా గురుః పితా || ౨ || విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః | భూర్భువస్సువరోం చైవ భర్తా చైవ మహాబలః...

Runa vimochana Angaraka stotram – ఋణవిమోచన అంగారక స్తోత్రం

స్కంద ఉవాచ | ఋణగ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కథం భవేత్ | బ్రహ్మోవాచ | వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదం | అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్...

Navagraha Mangala Sloka (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౧ || చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౨ || భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ...

Sri Budha Stotram – శ్రీ బుధస్తోత్రం

ధ్యానం | భుజైశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసి- గదా వహంతం సుముఖం ప్రశాంతమ్ | పీతప్రభం చంద్రసుతం సురేఢ్యం సింహే నిషణ్ణం బుధమాశ్రయామి || పీతాంబరః పీతవపుః కిరీటీ చ చతుర్భుజః | పీతధ్వజపతాకీ చ రోహిణీగర్భసంభవః || ఈశాన్యాదిషుదేశేషు బాణాసన ఉదఙ్ముఖః | నాథో మగధదేశస్య మంత్ర మంత్రార్థ తత్త్వవిత్...

Sri Budha Panchavimsati Nama stotram – శ్రీ బుధ పంచవింశతినామ స్తోత్రం

బుధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠః బుద్ధిదాతా ధనప్రదః | ప్రియంగుకలికాశ్యామః కంజనేత్రో మనోహరః || ౧ || గ్రహపమో రౌహిణేయః నక్షత్రేశో దయాకరః | విరుద్ధకార్యహంతా చ సౌమ్యో బుద్ధివివర్ధనః || ౨ || చంద్రాత్మజో విష్ణురూపీ జ్ఞానిజ్ఞో జ్ఞానినాయకః | గ్రహపీడాహరో దారపుత్రధాన్యపశుప్రదః || ౩ ||...

Sri Angaraka Stotram – శ్రీ అంగారక స్తోత్రం

అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః | కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః || ౧ || ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః | విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః || ౨ || సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః | లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః || ౩...

Sri Chandra Stotram – శ్రీ చంద్రస్తోత్రం

ధ్యానం | శ్వేతాంబరాన్వితతనుం వరశుభ్రవర్ణం | శ్వేతాశ్వయుక్తరథగం సురసేవితాంఘ్రిమ్ || దోర్భ్యాం ధృతాభయవరం వరదం సుధాంశుం | శ్రీవత్సమౌక్తికధరం ప్రణమామి నిత్యమ్ || వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య విభూషణం | శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతగంధానులేపనం || శ్వేతచ్ఛత్రధరం వందే సర్వాభరణభూషితం | ఆగ్నేయభాగే సరథో దశాశ్వశ్చాత్రేయజో యామునదేశగశ్చ |...

Sri Chandra Ashtavimsathi nama stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టావింశతి నామ స్తోత్రం

చంద్రస్య శృణు నామాని శుభదాని మహీపతే | యాని శృత్వా నరో దుఃఖాన్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౧ || సుధాకరో విధుః సోమో గ్లౌరబ్జః కుముదప్రియః | లోకప్రియః శుభ్రభానుశ్చంద్రమా రోహిణీపతిః || ౨ || శశీ హిమకరో రాజా ద్విజరాజో నిశాకరః | ఆత్రేయ...

Surya Mandala stotram in telugu – సూర్యమండల స్తోత్రం

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే | సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || ౧ || యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్ | దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || ౨ || యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం...