Category: Raama Stotras

Sri Raama Sahasranama Stotram – శ్రీ రామ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ రామాయ నమః | అస్య శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, భగవాన్ ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, శ్రీరామః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీమాన్మహావిష్ణురితి బీజమ్, గుణభృన్నిర్గుణో మహానితి శక్తిః, సంసారతారకో రామ ఇతి మన్త్రః, సచ్చిదానన్దవిగ్రహ ఇతి కీలకమ్, అక్షయః పురుషః సాక్షీతి కవచమ్, అజేయః సర్వభూతానాం ఇత్యస్త్రమ్, రాజీవలోచనః శ్రీమానితి...

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Maha veera gadyam) – శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర వైభవం)

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి వేదాంతాచార్యవర్యోమే సన్నిధత్తాం సదాహృది || జయత్యాశ్రిత సంత్రాస ధ్వాంత విధ్వంసనోదయః | ప్రభావాన్ సీతయా దేవ్యా పరమవ్యోమ భాస్కరః || జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ, దేవాసుర సమర సమయ సముదిత నిఖిల నిర్జర నిర్ధారిత నిరవధికమాహాత్మ్య, దశవదన దమిత దైవత...

Sri Rama Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః

ఓం శ్రీరామాయ నమః | ఓం రామభద్రాయ నమః | ఓం రామచంద్రాయ నమః | ఓం శాశ్వతాయ నమః | ఓం రాజీవలోచనాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం రాజేంద్రాయ నమః | ఓం రఘుపుంగవాయ నమః | ఓం జానకీవల్లభాయ...

Sri Sita Rama Stotram – సీతారామస్తోత్రం

అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ | రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧ || రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ | సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨ || పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః | వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగామ్ || ౩ || కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ | పుండరీకవిశాలాక్షం...

Sri Raama Dvadasha nama stotram – రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ప్రథమం శ్రీధరం విద్యాద్ద్వితీయం రఘునాయకం | తృతీయం రామచంద్రం చ చతుర్థం రావణాంతకం || ౧ || పంచమం లోకపూజ్యం చ షష్ఠమం జానకీపతిం | సప్తమం వాసుదేవం చ శ్రీరామం చాష్టమం తథా || ౨ || నవమం జలదశ్యామం దశమం లక్ష్మణాగ్రజం | ఏకాదశం...

Gayatri Ramayanam – గాయత్రీ రామాయణం

తపః స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందనః | ఋషిభిః పూజితః సమ్యగ్యథేంద్రో విజయీ పురా || ౨ విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితమ్ | వత్స రామ ధనుః పశ్య...

Ahalya kruta Rama stotram in Telugu – అహల్యాకృత రామస్తోత్రం

అహల్యోవాచః | అహో కృతార్థాఽస్మి జగన్నివాస తే పాదాబ్జసంలగ్నరజః కణాదహమ్ | స్పృశామి యత్పద్మజశంకరాదిభిః విమృగ్యతే రంధితమానసైః సదా || ౧ || అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్ | చలస్యజస్రం చరణాదివర్జితః సంపూర్ణ ఆనందమయోఽతిమాయికః || ౨ || యత్పాదపంకజపరాగపవిత్రగాత్రా...

Apaduddharana Stotram in Telugu – ఆపదుద్ధారణ స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ || ౧ || ఆర్తానామార్తిహంతారం భీతానాం భీతినాశనమ్ | ద్విషతాం కాలదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహమ్ || ౨ || నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ | ఖండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩ ||...

Samkshepa Ramayanam in telugu – సంక్షేప రామాయణం

తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ || కోఽన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ | ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః || ౨ || చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః | విద్వాన్ కః...

Rama raksha stotram in telugu – రామ రక్షా స్తోత్రం

అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య | బుధకౌశిక ఋషిః | శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | సీతా శక్తిః | శ్రీమద్ హనుమాన కీలకమ్ | శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్థే రామరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || ధ్యానమ్- ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థమ్ పీతం వాసో వసానం నవకమలదళస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నమ్ | వామాంకారూఢ...