Category: Siva Stotras

Shiva mangalashtakam – శివమంగళాష్టకం

భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || ౧ || వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ | పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ || ౨ || భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే | రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ || ౩ || సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ...

Mritasanjeevani stotram – మృతసంజీవన స్తోత్రం

ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుంజయేశ్వరమ్ | మృతసంజీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా || ౧ || సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం శుభమ్ | మహాదేవస్య కవచం మృతసంజీవనామకం || ౨ || సమాహితమనా భూత్వా శృణుష్వ కవచం శుభమ్ | శృత్వైతద్దివ్య కవచం రహస్యం కురు సర్వదా...

Shiva shadakshara stotram – శివషడక్షరస్తోత్రం

ఓంకారం బిందుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః | కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః || ౧ || నమంతి ఋషయో దేవా నమంత్యప్సరసాం గణాః | నరా నమంతి దేవేశం నకారాయ నమో నమః || ౨ || మహాదేవం మహాత్మానం మహాధ్యానం పరాయణమ్...

Maheshwara pancharatna stotram – మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్ భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్ గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్ సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ ||...

Maha mrityunjaya stotram – మహామృత్యుంజయస్తోత్రం

రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకంఠముమాపతిమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ || నీలకంఠం కాలమూర్తిం కాలజ్ఞం కాలనాశనమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౨ || నీలకంఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రదమ్...

Bilvashtakam – బిల్వాష్టకం

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం | త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧ || త్రిశాఖైర్బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలైశ్శుభైః | శివపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨ || అఖండబిల్వపత్రేణ పూజితే నందికేశ్వరే | శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩ ||...

Pradoshastotra ashtakam – ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం

సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || ౧ || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే | ఏతత్కథాం శ్రుతిపుటైర్న పిబంతి మూఢాస్తే జన్మజన్మసు భవంతి నరా దరిద్రాః...

Dvadasa Jyothirlingani – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాని

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ | భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ | తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ || ౨ || అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ | అకాలమృత్యోః...

Daridrya Dahana Siva stotram – దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ కర్ణామృతాయ శశిశేఖరధారణాయ | కర్పూరకాంతిధవళాయ జటాధరాయ దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౧ || గౌరీప్రియాయ రజనీశకళాధరాయ కాలాంతకాయ భుజగాధిపకంకణాయ | గంగాధరాయ గజరాజవిమర్దనాయ దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౨ || భక్తిప్రియాయ భవరోగభయాపహాయ ఉగ్రాయ దుర్గభవసాగరతారణాయ | జ్యోతిర్మయాయ గుణనామసునృత్యకాయ...

Chandrasekharaashtakam – చంద్రశేఖరాష్టకం

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్ | చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్ || ౧ || రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం శింజినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకమ్ | క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివందితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౨ || పంచపాదపపుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితం ఫాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్ | భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయం చంద్రశేఖరమాశ్రయే...

Sri Shiva ashtottara satanama stotram – శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః || ౧ || శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః శిపివిష్టోఽంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః || ౨ || భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశశ్శితికంఠశ్శివాప్రియః ఉగ్రః కపాలీ కామారీ అంధకాసురసూదనః || ౩ || గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః భీమః పరశుహస్తశ్చ...

Suvarnamala stuti – సువర్ణమాలాస్తుతి

అథ కథమపి మద్రాసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧ || ఆఖండలమదఖండనపండిత తండుప్రియ చండీశ విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨ || ఇభచర్మాంబర...

Shiva manasa puja stotram – శివమానసపూజ

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ | జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || ౧ || సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్...

Shiva bhujanga stotram – శివభుజంగం

గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ | కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ || ౧ || అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ | హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే || ౨ || స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ | జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం...

Shiva panchakshara stotram – శివపంచాక్షరస్తోత్రం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ || ౧ || మందాకినీసలిలచందనచర్చితాయ నందీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ | మందారముఖ్యబహుపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ || ౨ || శివాయ గౌరీవదనాబ్జవృంద-సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ | శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ...

Shiva panchakshara nakshatramala stotram – శివపంచాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రం

శ్రీమదాత్మనే గుణైకసింధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబంధవే నమః శివాయ | నామశోషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబంధవే నమః శివాయ || ౧ || కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః శివాయ | మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే...

Shiva padadi kesantha varnana stotram – శివపాదాదికేశాంతవర్ణనస్తోత్రం

కళ్యాణం నో విధత్తాం కటకతటలసత్కల్పవాటీనికుంజ- క్రీడాసంసక్తవిద్యాధరనికరవధూగీతరుద్రాపదానః | తారైర్హేరంబనాదైస్తరళితనినదత్తారకారాతికేకీ కైలాసః శర్వనిర్వృత్యభిజనకపదః సర్వదా పర్వతేంద్రః || ౧ || యస్య ప్రాహుః స్వరూపం సకలదివిషదాం సారసర్వస్వయోగం యస్యేషుః శార్‍ఙ్గధన్వా సమజని జగతాం రక్షణే జాగరూకః | మౌర్వీ దర్వీకరాణామపి చ పరిబృఢః పూస్త్రయీ సా చ లక్ష్యం...

Shiva namavalyashtakam – శివనామావల్యష్టకం

హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే – స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో | భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథం – సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || ౧ || హే పార్వతీహృదయవల్లభ చంద్రమౌళే – భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశచాప | హే వామదేవ భవ రుద్ర పినాకపాణే –...

Shiva kesadi padantha varnana stotram – శివ కేశాది పాదాంత వర్ణన స్తోత్రం

దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యంతనిర్య- త్ప్రాంశుస్తంబాః పిశంగాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః | దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః || ౧ || కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశంకాం శక్రారీణాం పురాణాం త్రయవిజయకృతస్పష్టరేఖాయమాణమ్ | అవ్యాదవ్యాజముచ్చైరలికహిమధరాధిత్యకాంతస్త్రిధోద్య- జ్జాహ్నావ్యాభం మృడానీకమితురుడుపరుక్పాండరం వస్త్రిపుండ్రమ్ || ౨ || క్రుధ్యద్గౌరీప్రసాదానతిసమయపదాంగుష్ఠసంక్రాంతలాక్షా- బిందుస్పర్ధి స్మరారేః స్ఫటికమణిదృషన్మగ్నమాణిక్యశోభమ్ | మూర్ధ్న్యుద్యద్దివ్యసింధోః పతితశఫరికాకారి...

Sivanandalahari – శివానందలహరీ

కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపః- ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే | శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పున- ర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ || ౧ || గళంతీ శంభో త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజో దళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ | దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనం వసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || ౨ ||...

Vedasara Siva stotram – వేదసారశివస్తోత్రం

పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం – గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం – మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం – విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ | విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం – సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨...

Mrutyunjaya manasika puja stotram – శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం కర్పూరస్ఫటికేందుసుందరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ | గంగాతుంగతరంగరంజితజటాభారం కృపాసాగరం కణ్ఠాలంకృతశేషభూషణమముం మృత్యుంజయం భావయే || ౧ || ఆగత్య మృత్యుంజయ చంద్రమౌళే వ్యాఘ్రాజినాలంకృత శూలపాణే | స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ || ౨ || భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తంభాయుధాలంకృతే సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాంచితే...

Dakshinamurthy varnamala stotram – దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం

ఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది | యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧ || నమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థాన్దత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః | పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨ ||...

Dakshinamurthy stotram – దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

ఉపాసకానాం యదుపాసనీయముపాత్తవాసం వటశాఖిమూలే | తద్ధామ దాక్షిణ్యజుషా స్వమూర్త్యా జాగర్తు చిత్తే మమ బోధరూపమ్ || ౧ || అద్రాక్షమక్షీణదయానిధానమాచార్యమాద్యం వటమూలభాగే | మౌనేన మందస్మితభూషితేన మహర్షిలోకస్య తమో నుదంతమ్ || ౨ || విద్రావితాశేషతమోగణేన ముద్రావిశేషేణ ముహుర్మునీనామ్ | నిరస్య మాయాం దయయా విధత్తే దేవో...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.