Category: Vishnu Stotras

Sri Vishnu Sata Nama stotram in Telugu – శ్రీ విష్ణు శతనామస్తోత్రం

నారద ఉవాచ | ఓం వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినమ్ | జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుడధ్వజమ్ || ౧ || వారాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకమ్ | అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుమనంతమజమవ్యయమ్ || ౨ || నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తిభాజనమ్ | గోవర్ధనోద్ధరం...

Sri Ranganatha gadyam in telugu – శ్రీ రంగ గద్యం

చిదచిత్పరతత్త్వానాం తత్త్వాయాథార్థ్యవేదినే | రామానుజాయ మునయే నమో మమ గరీయసే || స్వాధీన త్రివిధ చేతనాచేతన స్వరూపస్థితిప్రవృత్తిభేదం, క్లేశకర్మాద్యశేషదోషాసంస్పృష్టం, స్వాభావికానవధికాతిశయ జ్ఞానబలైశ్వర్య వీర్య శక్తితేజస్సౌశీల్య వాత్సల్య మార్దవార్జవ సౌహార్ద సామ్య కారుణ్య మాధుర్య గాంభీర్య ఔదార్య చాతుర్య స్థైర్య ధైర్య శౌర్య పరాక్రమ సత్యకామ సత్యసంకల్ప కృతిత్వ...

Kevalaashtakam – కేవలాష్టకం

మధురం మధురేభ్యోఽపి, మంగళేభ్యోఽపి మంగళం | పావనం పావనేభ్యోఽపి, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౧ || ఆబ్రహ్మస్తంభపర్యంతం, సర్వం మాయామయం జగత్ | సత్యం సత్యం పునః సత్యం, హరేర్నామైవ కేవలమ్ || ౨ || స గురుః స పితా చాపి, సా మాతా బాంధవోఽపి...

Bhagavan manasa pooja – భగవన్మానసపూజా

హృదంభోజే కృష్ణః సజలజలదశ్యామలతనుః సరోజాక్షః స్రగ్వీ ముకుటకటకాద్యాభరణవాన్ | శరద్రాకానాథప్రతిమవదనః శ్రీమురలికాం వహన్ ధ్యేయో గోపీగణపరివృతః కుంకుమచితః || ౧ || పయోఽంభోధేర్ద్వీపాన్మమ హృదయమాయాహి భగవన్ మణివ్రాతభ్రాజత్కనకవరపీఠం భజ హరే | సుచిహ్నౌ తే పాదౌ యదుకులజ నేనేజ్మి సుజలైః గృహాణేదం దూర్వాఫలజలవదర్ఘ్యం మురరిపో || ౨...

Sudarshana shatkam – సుదర్శనషట్కం

సహస్రాదిత్యసంకాశం సహస్రవదనం పరమ్ | సహస్రదోస్సహస్రారం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౧ || హసంతం హారకేయూర మకుటాంగదభూషణైః | శోభనైర్భూషితతనుం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౨ || స్రాకారసహితం మంత్రం వదనం శత్రునిగ్రహమ్ | సర్వరోగప్రశమనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౩ || రణత్కింకిణిజాలేన రాక్షసఘ్నం మహాద్భుతం...

Narayana ashtakshari stuti in telugu – శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షరీ స్తుతి

ఓం ఓం నమః ప్రణవార్థార్థ స్థూలసూక్ష్మ క్షరాక్షర వ్యక్తావ్యక్త కళాతీత ఓంకారాయ నమో నమః || ౧ || న నమో దేవాదిదేవాయ దేహసంచారహేతవే దైత్యసంఘవినాశాయ నకారాయ నమో నమః || ౨ || మో మోహనం విశ్వరూపం చ శిష్టాచారసుపోషితమ్ మోహవిధ్వంసకం వందే మోకారాయ నమో...

Dasavatara Stuthi in telugu – దశావతారస్తుతి

  నామస్మరణాదన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే | రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే || వేదోద్ధారవిచారమతే సోమకదానవసంహరణే మీనాకారశరీర నమో హరి భక్తం తే పరిపాలయ మామ్ || ౧ || మంథానాచలధారణహేతో దేవాసుర పరిపాల విభో కూర్మాకారశరీర...

Vishnu Shodasa nama stotram in telugu – విష్ణుః షోడశనామస్తోత్రం

ఔషధే చింతయేద్విష్ణుం భోజనే చ జనార్దనమ్ | శయనే పద్మనాభం చ వివాహే చ ప్రజాపతిమ్ || ౧ || యుద్ధే చక్రధరం దేవం ప్రవాసే చ త్రివిక్రమమ్ | నారాయణం తనుత్యాగే శ్రీధరం ప్రియసంగమే || ౨ || దుస్స్వప్నే స్మర గోవిందం సంకటే మధుసూదనమ్...

Vishnu ashtavimshati nama stotram – విష్ణుః అష్టావింశతినామ స్తోత్రం

అర్జున ఉవాచ- కిం ను నామ సహస్రాణి జపతే చ పునః పునః | యాని నామాని దివ్యాని తాని చాచక్ష్వ కేశవ || ౧ || శ్రీ భగవానువాచ- మత్స్యం కూర్మం వరాహం చ వామనం చ జనార్దనమ్ | గోవిందం పుండరీకాక్షం మాధవం మధుసూదనమ్...

Dashavatara stuti – దశావతారస్తుతి

నామస్మరణాదన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే | రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే || వేదోద్ధారవిచారమతే సోమకదానవసంహరణే మీనాకారశరీర నమో హరి భక్తం తే పరిపాలయ మామ్ || ౧ || మంథానాచలధారణహేతో దేవాసుర పరిపాల విభో కూర్మాకారశరీర నమో...

Narayana stotram – నారాయణస్తోత్రం

త్రిభువనభవనాభిరామకోశం సకలకళంకహరం పరం ప్రకాశమ్ | అశరణశరణం శరణ్యమీశం హరిమజమచ్యుతమీశ్వరం ప్రపద్యే || ౧ || కువలయదలనీలసంనికాశం శరదమలామ్బరకోటరోపమానమ్ | భ్రమరతిమిరకజ్జలాఞ్జనాభం సరసిజచక్రగదాధరం ప్రపద్యే || ౨ || విమలమలికలాపకోమలాఙ్గం సితజలపఙ్కజకుడ్మలాభశఙ్ఖమ్ శ్రుతిరణితవిరఞ్చిచఞ్చరీకం స్వహృదయపద్మదలాశ్రయం ప్రపద్యే || ౩ || సితనఖగణతారకావికీర్ణం స్మితధవలాననపీవరేన్దుబిమ్బమ్ హృదయమణిమరీచిజాలగఙ్గం హరిశరదమ్బరమాతతం ప్రపద్యే...

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapeetika – శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక

|| ఉత్తరన్యాసః || శ్రీ భీష్మ ఉవాచ- ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః | నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితమ్ || ౧ || య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ | నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్సోఽముత్రేహ చ మానవః || ౨ || వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్క్షత్రియో...

Sri Vishnu Sahasranama Stotram – శ్రీ విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం

<< పూర్వపీఠిక శ్రీవేదవ్యాస ఉవాచ — ఓం అస్య శ్రీవిష్ణోర్దివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య || శ్రీ వేదవ్యాసో భగవానృషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీమహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా | అమృతాంశూద్భవో భానురితి బీజమ్ | దేవకీనందనః స్రష్టేతి శక్తిః | ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమో...

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorvapeetika – శ్రీ విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం – పూర్వపీఠిక

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || ౧ || యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వకసేనం తమాశ్రయే || ౨ || వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్...

Vishnu Bhujanga prayata stotram – విష్ణుభుజంగప్రయాతస్తోత్రం

చిదంశం విభుం నిర్మలం నిర్వికల్పం – నిరీహం నిరాకారమోంకారగమ్యమ్ | గుణాతీతమవ్యక్తమేకం తురీయం – పరం బ్రహ్మ యం వేద తస్మై నమస్తే || ౧ || విశుద్ధం శివం శాంతమాద్యంతశూన్యం – జగజ్జీవనం జ్యోతిరానందరూపమ్ | అదిగ్దేశకాలవ్యవచ్ఛేదనీయం – త్రయీ వక్తి యం వేద తస్మై...

Vishnu Shatpadi stotram – విష్ణుషట్పదీ స్తోత్రం

అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || ౧ || దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే | శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే || ౨ || సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాఽహం న మామకీనస్త్వం | సాముద్రో హి తరంగః క్వచన...

Vishnu padadi kesantha varnana stotram – విష్ణుపాదాదికేశాంతవర్ణనస్తోత్రం

లక్ష్మీభర్తుర్భుజాగ్రే కృతవసతి సితం యస్య రూపం విశాలం నీలాద్రేస్తుంగశృంగస్థితమివ రజనీనాథబింబం విభాతి | పాయాన్నః పాంచజన్యః స దితిసుతకులత్రాసనైః పూరయన్స్వై- ర్నిధ్వానైర్నీరదౌఘధ్వనిపరిభవదైరంబరం కంబురాజః || ౧ || ఆహుర్యస్య స్వరూపం క్షణముఖమఖిలం సూరయః కాలమేతం ధ్వాంతస్యైకాంతమంతం యదపి చ పరమం సర్వధామ్నాం చ ధామ | చక్రం...

Ranganathashtakam – రంగనాథాష్టకం

ఆనందరూపే నిజబోధరూపే బ్రహ్మస్వరూపే శ్రుతిమూర్తిరూపే | శశాంకరూపే రమణీయరూపే శ్రీరంగరూపే రమతాం మనో మే || ౧ || కావేరితీరే కరుణా విలోలే మందారమూలే ధృత చారుకేలే | దైత్యాంతకాలేఽఖిలలోకలీలే శ్రీరంగలీలే రమతాం మనో మే || ౨ || లక్ష్మీనివాసే జగతాం నివాసే హృత్పద్మవాసే రవిబింబవాసే...

Mohamudgara (Bhaja govindam) – మోహముద్గరః (భజ గోవిందం)

భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుకృఙ్కరణే || ౧ || మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణామ్ యల్లభసే నిజకర్మోపాత్తం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్ || ౨ || నారీస్తనభర నాభీదేశం దృష్ట్వా...

Pandurangashtakam – పాండురంగాష్టకం

మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా – వరం పుండరీకాయ దాతుం మునీంద్రైః | సమాగత్య తిష్ఠంతమానందకందం – పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౧ || తటిద్వాససం నీలమేఘావభాసం – రమామందిరం సుందరం చిత్ప్రకాశమ్ | వరం త్విష్టకాయాం సమన్యస్తపాదం – పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౨...

Narayana stotram by Sankaracharya in telugu – నారాయణస్తోత్రం

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే || నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే || కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ || ౧ || ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ || ౨ || యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ || ౩ || పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ ||...

Jagannatha Ashtakam – జగన్నాథాష్టకం

కదాచిత్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకవరో ముదా గోపీనారీవదనకమలాస్వాదమధుపః రమాశంభుబ్రహ్మామరపతిగణేశార్చితపదో జగన్నాథః స్వామి నయనపథగామి భవతు మే || ౧ || భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచరకటక్షం విదధత్ సదా శ్రీమద్బృందావనవసతిలీలాపరిచయో జగన్నాథః స్వామి నయనపథగామి భవతు మే || ౨ || మహాంభోధేస్తీరే...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.