Stotra Nidhi Blog

Hare Krishna Mantra Bhajan – हरे कृष्ण

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे...

Gayatri mantra in Hindi

ओं भूर्भुव॑स्सुव॑ः । तत्स॑वितु॒र्वरे”ण्य॒म् । भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धी॒महि । धियो॒ योन॑ः प्रचो॒दया”त् ॥

Sri Ayyappa Sharanu Ghosha -श्री अय्यप्प शरणुघोष

ओं श्री स्वामिये शरणं अय्यप्पा ॥ हरिहर सुतने कन्निमूल गणपति भगवाने शक्ति वडिवेलन् सोदरने मालिकैप्पुरत्तु मञ्जम्म देवि लोकमातावे वावरन् स्वामिये करुप्पन्न स्वामिये पेरिय कडुत्त स्वामिये तिरिय कडुत्त स्वामिये वन देवतमारे ॥ १० दुर्गा भगवति...

Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotra – श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र

ओं अस्य श्री स्वर्णाऽकर्षण भैरव स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री स्वर्णाकर्षण भैरवो देवता ह्रीं बीजं क्लीं शक्तिः सः कीलकं मम दारिद्र्य नाशार्थे पाठे विनियोगः ॥ ऋष्यादि न्यासः । ब्रह्मर्षये नमः शिरसि ।...

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Mahavira gadyam) – श्री रघुवीर गद्यं (श्री महावीर वैभवं)

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरि वेदान्ताचार्यवर्योमे सन्निधत्तां सदाहृदि ॥ जयत्याश्रित सन्त्रास ध्वान्त विध्वंसनोदयः । प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योम भास्करः ॥ जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिकमाहात्म्य, दशवदन दमित दैवत...

Sri Lakshmi Gadyam – श्री लक्ष्मीगद्यं

श्रीवेङ्कटेशमहिषी श्रितकल्पवल्ली पद्मावती विजयतामिह पद्महस्ता । श्रीवेङ्कटाख्य धरणीभृदुपत्यकायां या श्रीशुकस्य नगरे कमलाकरेभूत् ॥ १ भगवति जय जय पद्मावति हे, भागवत निकर बहुतर भयकर बहुलोद्यमयम सद्मायति हे, भविजन भयनाशि भाग्यपयोराशि वेलातिग लोल विपुलतरोल्लोल वीचि लीलावहे,...

Sri Kurma Stotra – श्री कूर्म स्तोत्र

नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्न तापोपशमातपत्रं । यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥ १ ॥ धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवा- स्तापत्रयेणोपहता न शर्म । आत्मन्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि- च्छायां स विद्यामत आश्रयेम ॥ २ ॥ मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडै- श्छन्दस्सुपर्णैरृषयो...

Eka Sloki Bhagavatham – एक श्लोकी भागवतं

आदौ देवकिदेवि गर्भजननं गोपी गृहेवर्धनं । मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् ॥ कंसच्छेदन कौरवादि हननं कुन्तीसुतापालनं । ह्येतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ॥

Chatusloki Bhagavatam – चतु:श्लोकी भागवतम्

श्री भगवानुवाच । ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् । सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥ १ ॥ यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ॥ २ ॥ अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् । पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत...

Sri Varaha Stotra – श्री वराह स्तोत्र

ऋषय ऊचुः । जितं जितं तेऽजित यज्ञभावना त्रयीं तनूं स्वां परिधुन्वते नमः । यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसूकराय ते ॥ १ ॥ रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं । छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम- स्स्वाज्यं...

Sri Vamana Stotra 2 – श्री वामन स्तोत्र – २

  अदितिरुवाच । नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिञ्जनार्दन । सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्य़ापारकारणे ॥ १ ॥ नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः । सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने ॥ २ ॥ नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे । सद्भक्तजनवात्सल्यशीलिने मङ्गलात्मने ॥ ३ ॥ यस्यावताररूपाणि...

Sri Vamana Stotra – श्री वामन स्तोत्र

अदितिरुवाच । यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवश्श्रवण मङ्गलनामधेय । आपन्नलोकवृजिनोपशमोदाऽऽद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ १ ॥ विश्वाय विश्वभवनस्थिति सम्यमाय स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने । स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितवूर्णबोध- व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २ ॥ आयुः परं...

Sri Bhadra Lakshmi Stotra – श्री भद्रलक्ष्मी स्तोत्र

श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयममृतोद्भवा । तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी ॥ १ ॥ पञ्चमं विष्णुपत्नीति षष्ठं श्रीवैष्णवीति च । सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा ॥ २ ॥ नवमं शार्‍ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका । एकादशं...

Sri Hanumadashtakam – श्रीहनुमदष्टकं

श्रीरघुराजपदाब्जनिकेतन पङ्कजलोचन मङ्गलराशे । चण्डमहाभुजदण्डसुरारिविखण्डनपण्डित पाहि दयालो ॥ पातकिनं च समुद्धर मां महतां हि सतामपि मानमुदारं । त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ १ ॥ संसृतितापमहानलदग्धतनूरुहमर्मतनोरतिवेलं पुत्रधनस्वजनात्मगृहादिषु सक्तमतेरतिकिल्बिषमूर्तेः । केनचिदप्यमलेन पुराकृतपुण्यसुपुञ्जलवेन...

Sri Apaduddharaka Hanumath Stotra – श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्र

ओं अस्य श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्र महामन्त्र कवचस्य, विभीषण ऋषिः, हनुमान् देवता, सर्वापदुद्धारक श्रीहनुमत्प्रसादेन मम सर्वापन्निवृत्त्यर्थे, सर्वाकार्यानुकूल्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ ध्यानम् ॥ वामे करे वैरिभीतं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारिटङ्कं । दधानमच्छच्छवियज्ञसूत्रं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम्...

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – श्री लक्ष्मी हृदय स्तोत्र

अस्य श्री महालक्ष्मी-हृदय-स्तोत्र-महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, अनुष्टुपादि नानाछन्दांसि, आद्यादि श्रीमहालक्ष्मी देवता, श्रीं बीजं, ह्रीं शक्तिः, ऐं कीलकम् । श्रीमहालक्ष्मी-प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ करन्यासः । ओं ऐं श्रीं अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ओं ऐं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः...

Sri Gayathri Ashtottara sata nama stotra – श्री गायत्री अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र

तरुणादित्यसङ्काशा सहस्रनयनोज्ज्वला । विचित्रमाल्याभरणा तुहिनाचलवासिनी ॥ १ ॥ वरदाभयहस्ताब्जा रेवातीरनिवासिनी । प्रणित्यय विशेषज्ञा यन्त्राकृतविराजिता ॥ २ ॥ भद्रपादप्रिया चैव गोविन्दपदगामिनी । देवर्षिगणसन्तुष्टा वनमालाविभूषिता ॥ ३ ॥ स्यन्दनोत्तमसंस्था च धीरजीमूतनिस्वना । मत्तमातङ्गगमना हिरण्यकमलासना ॥ ४...

Sri Narayana Hrudaya Stotra – श्री नारायण हृदय स्तोत्र

अस्य श्रीनारायण-हृदय-स्तोत्र-महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्री लक्ष्मीनारायणो देवता, ओं बीजं, नमश्शक्तिः, नारायणायेति कीलकं, नारायण-प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ करन्यासः ॥ नारायणः परं ज्योतिरिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः, नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां...

Sri Lalitha Arya Dwisathi – आर्या द्विशती

वन्दे गजेन्द्रवदनं वामाङ्कारूढवल्लभाश्लिष्टं । कुङ्कुमपरागशोणं कुवलयिनीजारकोरकापीडम् ॥ १ ॥ स जयति सुवर्णशैलः सकलजगच्चक्रसङ्घटितमूर्तिः । काञ्चन निकुञ्जवाटी कन्दलदमरीप्रपञ्च सङ्गीतः ॥ २ ॥ हरिहयनैरृतमारुत हरितामन्तेष्ववस्थितं तस्य । विनुमः सानुत्रितयं विधिहरिगौरीशविष्टपाधारम् ॥ ३ ॥ मध्ये पुनर्मनोहररत्नरुचिस्तबक रञ्जितदिगन्तम्...

Sri Gayathri Ashtottara Satanamavali – श्री गायत्री अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं तरुणादित्यसङ्काशायै नमः ओं सहस्रनयनोज्ज्वलायै नमः ओं विचित्रमाल्याभरणायै नमः ओं तुहिनाचलवासिन्यै नमः ओं वरदाभयहस्ताब्जायै नमः ओं रेवातीरनिवासिन्यै नमः ओं प्रणित्यय विशेषज्ञायै नमः ओं यन्त्राकृतविराजितायै नमः ओं भद्रपादप्रियायै नमः ओं गोविन्दपदगामिन्यै नमः ॥ १० ॥...

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) – श्री दुर्गा स्तोत्र (अर्जुन कृतं)

अस्य श्री दुर्गास्तोत्र महामन्त्रस्य बदरी नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री दुर्गाख्या योग देवी देवता, मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ओं ह्रीं दुं दुर्गायै नमः ॥ नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्दरवासिनि । कुमारी काली कापालि कपिले...

Sri Ahobala Narasimha Stotra – श्री अहोबल नृसिंह स्तोत्र

लक्ष्मीकटाक्षसरसीरुहराजहंसं पक्षीन्द्रशैलभवनं भवनाशमीशं । गोक्षीरसार घनसारपटीरवर्णं वन्दे कृपानिधिमहोबलनारसिंहम् ॥ १ ॥ आद्यन्तशून्यमजमव्ययमप्रमेयं आदित्यचन्द्रशिखिलोचनमादिदेवं । अब्जामुखाब्जमदलोलुपमत्तभृङ्गं वन्दे कृपानिधिमहोबलनारसिंहम् ॥ २ ॥ कोटीरकोटिघटितोज्ज्वलकान्तिकान्तं केयूरहारमणिकुण्डलमण्डिताङ्गं । चूडाग्ररञ्जितसुधाकरपूर्णबिम्बं वन्दे कृपानिधिमहोबलनारसिंहम् ॥ ३ ॥ वराहवामननृसिंहसुभाग्यमीशं क्रीडाविलोलहृदयं विबुधेन्द्रवन्द्यं । हंसात्मकं...

Sri Lalitha Samkshepa Namavali – श्री ललिता संक्षेप नामावलि

सिंहासनेशी ललिता महाराज्ञी वराङ्कुशा । चापिनी त्रिपुरा चैव महात्रिपुरसुन्दरी ॥ सुन्दरी चक्रनाथा च साम्राज्ञी चक्रिणी तथा । चक्रेश्वरी महादेवी कामेशी परमेश्वरी ॥ कामराजप्रिया कामकोटिका चक्रवर्तिनी । महाविद्या शिवानङ्गवल्लभा सर्वपाटला ॥ उलनाधा आम्नायनाध सर्वाम्नायनिवासिनि ।...

Sri Hayagriva Stotra – श्री हयग्रीव स्तोत्र

ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ १ ॥ स्वतस्सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभू भृत्प्रतिभटं सुधासध्रीचीभिर्द्युतिभिरवदातत्रिभुवनं अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहित हेषाहलहलं हताशेषावद्यं हयवदनमीडेमहिमहः ॥ २ ॥ समाहारस्साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेषाहलहलः ॥ ३ ॥ प्राची...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.