Category: Lalitha

Manidweepa Varnana (hindi) – मणिद्वीपवर्णन

महाशक्ति मणिद्वीप निवासिनी मुल्लोकालकु मूलप्रकाशिनी । मणिद्वीपमुलो मन्त्ररूपिणी मन मनसुललो कोलुवैयुन्दि ॥ १ ॥ सुगन्ध पुष्पालेन्नो वेलु अनन्त सुन्दर सुवर्ण पूलु । अचञ्चलम्बगु मनो सुखालु मणिद्वीपानिकि महानिधुलु ॥ २ ॥ लक्षल लक्षल लावण्यालु अक्षर...

Sri Lalitha Sahasranamavali – श्री ललिता सहस्रनामावलिः

ओं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः । ओं श्रीमहाराज्ञै नमः । ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ओं चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः । ओं देवकार्यसमुद्यतायै नमः । ओं उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः । ओं चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः । ओं रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः...

Sri Lalitha Arya Dwisathi – आर्या द्विशती

वन्दे गजेन्द्रवदनं वामाङ्कारूढवल्लभाश्लिष्टं । कुङ्कुमपरागशोणं कुवलयिनीजारकोरकापीडम् ॥ १ ॥ स जयति सुवर्णशैलः सकलजगच्चक्रसङ्घटितमूर्तिः । काञ्चन निकुञ्जवाटी कन्दलदमरीप्रपञ्च सङ्गीतः ॥ २ ॥ हरिहयनैरृतमारुत हरितामन्तेष्ववस्थितं तस्य । विनुमः सानुत्रितयं विधिहरिगौरीशविष्टपाधारम् ॥ ३ ॥ मध्ये पुनर्मनोहररत्नरुचिस्तबक रञ्जितदिगन्तम्...

Sri Lalitha Samkshepa Namavali – श्री ललिता संक्षेप नामावलि

सिंहासनेशी ललिता महाराज्ञी वराङ्कुशा । चापिनी त्रिपुरा चैव महात्रिपुरसुन्दरी ॥ सुन्दरी चक्रनाथा च साम्राज्ञी चक्रिणी तथा । चक्रेश्वरी महादेवी कामेशी परमेश्वरी ॥ कामराजप्रिया कामकोटिका चक्रवर्तिनी । महाविद्या शिवानङ्गवल्लभा सर्वपाटला ॥ उलनाधा आम्नायनाध सर्वाम्नायनिवासिनि ।...

Sri Lalitha Trisathi Namavali – श्री ललिता त्रिशतिनामावलिः

॥ ओं ऐं ह्रीं श्रीं ॥ ओं ककाररूपायै नमः ओं कल्याण्यै नमः ओं कल्याणगुणशालिन्यै नमः ओं कल्याणशैलनिलयायै नमः ओं कमनीयायै नमः ओं कलावत्यै नमः ओं कमलाक्ष्यै नमः ओं कल्मषघ्न्यै नमः ओं करुणमृतसागरायै नमः ओं...

Sri Lalitha Trisati Stotram – श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम्

श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र सूत उवाच- अस्य श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रमहामन्त्रस्य – भगवान् हयग्रीवऋषिः – अनुष्टुप् छन्दः श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी देवता – ऐं बीजं – सौः शक्तिः – क्लीं कीलकं – मम चतुर्विध पुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ऐमित्यादिभिरङ्गन्यासकरन्यासाः कार्याः...

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम् फलशृति (उत्तर पीठिक)

श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र फलशृति (उत्तर पीठिक) हयग्रीव उवाच- इतीदं ते मयाख्यातं दिव्यनाम्नां शतत्रयम् । रहस्यातिरहस्यत्वा-द्गोपनीयं महामुने ॥ ६० ॥ शिववर्णानि नामानि श्रीदेवीकथितानि वै । शक्त्यक्षराणि नामानि कामेशकथितानि हि ॥ ६१ ॥ उभयाक्षरनामानि ह्युभाभ्यां...

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम् – पूर्वपीठिक

सकुङ्कुमविलेपना-मलिक चुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां-सशरचापपाशाङ्कुशाम् । अशेषजनमोहिनी-मरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां-जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥ अगस्त्य उवाच- हयग्रीव दयासिन्धो भगवन्भक्तवत्सल । त्वत्तश्श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत् ॥ १ ॥ रहस्यं नामसाहस्रमपि तत्सम्श्रुतं मया । इतःपरं च मे नास्ति श्रोतव्यमिति निश्चयः ॥ २...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् – उत्तरपीठिक

श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र – उत्तरपीठिक ॥ अथोत्तरभागे फलश्रुतिः ॥ इत्येतन्नामसाहस्रं कथितं ते घटोद्भव । रहस्यानां रहस्यं च ललिताप्रीतिदायकम् ॥ १ ॥ अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति । सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनम् ॥ २...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम्

श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्र ॥ न्यासः ॥ अस्य श्रीललितादिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य । वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीललितापरमेश्वरी देवता । श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् । मध्यकूटेति शक्तिः । शक्तिकूटेति कीलकम् । मूलप्रकृतिरिति ध्यानम् । मूलमन्त्रेणाङ्गन्यासं करन्यासं...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् – पूर्वपीठिका

श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र – पूर्वपीठिका अगस्त्य उवाच – अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारद । कथितं ललितादेव्याश्चरितं परमाद्भुतम् ॥ १ ॥ पूर्वं प्रादुर्भवो मातुस्ततः पट्टाभिषेचनम् । भण्डासुरवधश्चैव विस्तरेण त्वयोदितः ॥ २ ॥ वर्णितं श्रीपुरं चापि महाविभवविस्तरं...

Sri Lalitha ashtottara satanamavali – श्री ललित अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं-ऐं-ह्रीं-श्रीं । रजताचलशृङ्गाग्रमध्यस्थायै नमो नमः । हिमाचलमहावंशपावनायै नमो नमः ॥ १ ॥ शङ्करार्धाङ्गसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः । लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमो नमः ॥ २ ॥ महातिशयसौन्दर्यलावण्यायै नमो नमः । शशाङ्कशेखरप्राणवल्लभायै नमो नमः ॥ ३ ॥ सदापञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो...

Lalitha Pancharatnam – ललिता पञ्चरत्नम्

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् ॥ १ ॥ प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषुसृणीर्दधानाम् ॥ २ ॥ प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् ॥ ३ ॥ प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं...

Saundaryalahari – सौन्दर्यलहरी

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ १ ॥ तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन्विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.